Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Struktuuripuu

1. Riigiasutused

    1.1. Riigivõim ja riigivalitsemine

       1.1.1. Vene impeeriumi aegsed keskasutused

          1.1.1.1. Kindral- ja sõjakubernerid

          1.1.1.2. Eestimaa kubermanguasutused

          1.1.1.3. Liivimaa kubermanguasutused

       1.1.2. Talurahvaasjade komissarid

       1.1.3. 1905.-1917. aasta ajutised valitsusorganid

          1.1.3.1. Riigiduuma maakondlikud valimiskomisjonid

          1.1.3.2. Eesti(maa) Kubermangu Komissar

          1.1.3.3. Maakonnakomissarid

          1.1.3.4. Maanõukogu valimiskomiteed

          1.1.3.5. Ajutise Valitsuse maakonnavalitsused

          1.1.3.6. Asutava Kogu valimiskomisjonid

          1.1.3.7. Maakomiteed

       1.1.4. Kohalikud omavalitsused ja täitevkomiteed

          1.1.4.1. Maakonna, rajooni ja linna TSN Täitevkomitee

          1.1.4.2. Küla ja valla täitevkomitee

          1.1.4.3. Valimiskomisjonid

          1.1.4.4. Rahvakontrollikomiteed

          1.1.4.5. Maavalitsused

    1.2. Politseiasutused

       1.2.1. Adrakohtunikud

       1.2.2. Sillakohus

       1.2.3. 1888. a. reformi eelsed linnade politseiasutused

          1.2.3.1. Politseivalitsused I

       1.2.4. 1888. a. reformi järgsed linnade politseiasutused

          1.2.4.1. Politseivalitsused II

          1.2.4.2. Politsei arstlik komitee

          1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

          1.2.4.4. Linna politseijärelevaataja

       1.2.5. 1888. a. reformi järgsed maakondade politseiasutused

          1.2.5.1. Maakondade politseiasutused

             1.2.5.1.1. Maakondade politseivalitsused

             1.2.5.1.2. Maakonna politseiülem e maakonnaülem

                1.2.5.1.2.1. Maakonna politseiülema (maakonnaülema) vanemabi

                1.2.5.1.2.2. Maakonna politseiülema (maakonnaülema) nooremabi

                1.2.5.1.2.3. Maapristav

                1.2.5.1.2.4. Maakondlike jaoskondade urjadnikud

          1.2.5.2. Mõisapolitsei

          1.2.5.3. Sandarmivalitsus

          1.2.5.4. Miilitsaasutused

    1.3. Vanglaasutused

       1.3.1. Kubermanguvalitsuse vanglate osakonnad

       1.3.2. Vanglate hooldamise komitee

          1.3.2.1. Kubermangu vanglate hooldamise komiteed

          1.3.2.2. Vanglate hooldamise komiteede osakonnad

       1.3.3. Vanglad ja arestimajad

          1.3.3.1. Arestimajade rajamise komiteed

          1.3.3.2. Kinnipidamisasutused

    1.4. Sõjaväeasutused

       1.4.1. Sõjaväe komplekteerimine, majutamine ja varustamine

          1.4.1.1. Maakondade sõjaväeülemad

          1.4.1.2. Väeteenistuskomisjonid

             1.4.1.2.1. Kubermangu väeteenistuskomisjonid

             1.4.1.2.2. Maakondade väeteenistuskomisjonid

          1.4.1.3. Maakondade (linnade) korterikomisjonid

          1.4.1.4. Sõjaväehobuste jaoskondade juhatajad

       1.4.2. Sõjaväe ehitusasutused

       1.4.3. Sõjaväeosad, -staabid, -valitsused ja piirivalve

       1.4.4. Tsiviikaitse

    1.5. I Maailmasõja aegsed ajutised asutused

       1.5.1. Asutused sõjaväe varustamiseks ja tsiviilelanikkonnale kahjude kompenseerimiseks

          1.5.1.1. Põhjarinde 2. likvideerimiskomisjon

          1.5.1.2. Sõjakahjude hindamise komisjon (maakondlik)

          1.5.1.3. Rekvireerimiskomisjon

       1.5.2. Asutused toitlustus- ja varustusküsimuste lahendamiseks

          1.5.2.1. Põhja-Liivimaa põllumajandusloendus

          1.5.2.2. Toitluskomitee

             1.5.2.2.1. Kubermangu toitluskomitee

             1.5.2.2.2. Maakonna (linna) toitlustuskomitee

             1.5.2.2.3. Valla toitluskomitee

          1.5.2.3. Varustusasutused

       1.5.3. Sõjaväelaste perekondade ja sõjapõgenike abistamise seltsid

       1.5.4. Evakueerimiskomisjonid

    1.6. Riigivarade valitsemise asutused. Rahandus

       1.6.1. Lossivalitsus

       1.6.2. Udellide departemang

       1.6.3. Majandusvalitsused ja ametnikud

          1.6.3.1. Majandusvalitsused

          1.6.3.2. Kreisikomissar II

       1.6.4. Riigivarade Ministeeriumi allasutused

          1.6.4.1. Riigivarade valitsus

             1.6.4.1.1. Kubermangu riigivarade valitsus

             1.6.4.1.2. Baltimaade Põllumajanduse ja Riigivarade Valitsus

                1.6.4.1.2.1. Baltimaade põllumajanduse ja riigivarade valitsus

                1.6.4.1.2.2. Baltimaade Riigivarade Valitsuse eriülesannetega ametnikud

             1.6.4.1.3. Ringkondade riigivarade valitsused

          1.6.4.2. Metsaringkonnad ja metskonnad

          1.6.4.3. Metsakaitse komiteed

       1.6.5. Rahandus

          1.6.5.1. Kroonupalat

          1.6.5.2. Rentei

          1.6.5.3. Riiklikud hoiukassad

             1.6.5.3.1. Eestimaa kubermang

             1.6.5.3.2. Liivimaa kubermang

          1.6.5.4. Maksuinspektor

          1.6.5.5. Kubermangu tööstusmaksu komisjonid

          1.6.5.6. Pangad

             1.6.5.6.1. Riigipanga allasutused

             1.6.5.6.2. Talurahvapangad

                1.6.5.6.2.1. Talurahva Põllupanga osakonnad

                1.6.5.6.2.2. Liivimaa talurahvapank

                1.6.5.6.2.3. Saaremaa talurahvapanga komisjon

          1.6.5.7. Rahandusosakond

       1.6.6. Riigikontroll

       1.6.7. Proovikojad

       1.6.8. Maakorraldus

          1.6.8.1. Kubermangude joonestuskojad

          1.6.8.2. Maamõõdu komisjonid

          1.6.8.3. Eestimaa kubermanguvalitsuse agronoom

       1.6.9. Statistikaasutused

    1.7. Kindlustusasutused

       1.7.1. Kubermangu kindlustusasjade nõukogu

       1.7.2. Kubermangu tööliskindlustuse komisjon

    1.8. Tööstus

       1.8.1. Keskasutused

       1.8.2. Vabrikuinspektorid

       1.8.3. Evakueerimiskomisjonid

       1.8.4. Tööstusettevõtted

    1.9. Ehitus- ja transpordiasutused

       1.9.1. Ehitusasutused

       1.9.2. Transpordiasutused

       1.9.3. Sadamaasutused

    1.10. Kaubandusasutused

       1.10.1. Tolliametid

       1.10.2. Aktsiisivalitsused

          1.10.2.1. Kubermangu aktsiisivalitsus

          1.10.2.2. Kubermangude aktsiisivalitsuste ringkonnad

          1.10.2.3. Linnade aktsiisivalitsused

          1.10.2.4. Kõrtside tulude hindamise Eesti- ja Liivimaa ajutised kubermangukomisjonid

          1.10.2.5. Riigiviinalaod

       1.10.3. Nõukogude perioodi kaubandusasutused

    1.11. Sideasutused

       1.11.1. Postijaamad

       1.11.2. Posti- ja telegraafikontorid ja valitsused

    1.12. Tsensuuriasutused

       1.12.1. Tsensorid

       1.12.2. Komiteed

    1.13. Meditsiini- ja hoolekandeasutused

       1.13.1. Keskasutused

          1.13.1.1. Tervishoiuosakond

          1.13.1.2. Üldhoolekandekollegium

       1.13.2. Kreisiarst

       1.13.3. Rõugepanemise komitee

          1.13.3.1. Liivimaa Kubermangu Rõugepanemise Komitee

          1.13.3.2. Maakondade rõugepanemise komiteed

       1.13.4. Pärnumaa Sanitaarkomitee

       1.13.5. Koolerakomitee

       1.13.6. Apteegid

       1.13.7. Raviasutused ja sanatooriumid

       1.13.8. Punase Risti organisatsioonid

       1.13.9. Sõjaväehaiglad

       1.13.10. Veterinaarasutused

          1.13.10.1. Kubermanguvalitsuse veterinaarinspektor

          1.13.10.2. Maakondade loomaarstid

          1.13.10.3. Riigi veterinaarlaboratoorium

       1.13.11. Põhja rajooni ravimtaimede varumisvolinik

       1.13.12. Hoolekandeasutused ja -seltsid

       1.13.13. Tervishoiuosakond, sotsiaalkindlustusosakond

    1.14. Karskuskuratooriumid

       1.14.1. Kubermangu/maakonna karskuskuratoorium

    1.15. Saatkonnad

    1.16. Arhiivid

    1.17. Kommunaalmajandus

    1.18. Rahvamajanduse planeerimine ja statistika

    1.19. Põllu- ja veemajandus

    1.20. Sport

    1.21. Metsandus ja keskkonnakaitse

2. Rüütelkondade omavalitsused

    2.1. Eestimaa rüütelkond

    2.2. Liivimaa rüütelkond

    2.3. Saaremaa rüütelkond

    2.4. Ingerimaa rüütelkond

    2.5. Aadli vaeslastekohus

    2.6. Aadli eestkosteamet

3. Linnaomavalitsused

    3.1. Magistraat ja foogtikohus

    3.2. Linnaomavalitsused

    3.3. Gildid ja tsunftid

       3.3.1. Kuressaare

       3.3.2. Narva

       3.3.3. Pärnu

       3.3.4. Tartu

       3.3.5. Valga

    3.4. Linnade vaeslastekohtud

    3.5. Linnade alamkohtud

    3.6. Tervishoiuasutused

    3.7. Linnade maksuvalitsused

4. Vallaomavalitsused

    4.1. Harjumaa

       4.1.1. Hageri kihelkond

       4.1.2. Harju-Jaani kihelkond

       4.1.3. Harju-Madise kihelkond

       4.1.4. Juuru kihelkond

       4.1.5. Jõelähtme kihelkond

       4.1.6. Jüri kihelkond

       4.1.7. Keila kihelkond

       4.1.8. Kose kihelkond

       4.1.9. Kuusalu kihelkond

       4.1.10. Nissi kihelkond

       4.1.11. Rapla kihelkond

       4.1.12. Risti kihelkond

    4.2. Järvamaa

       4.2.1. Ambla kihelkond

       4.2.2. Järva-Jaani kihelkond

       4.2.3. Järva-Madise kihelkond

       4.2.4. Järva-Peetri kihelkond

       4.2.5. Koeru kihelkond

       4.2.6. Paide-Anna kihelkond

       4.2.7. Türi kihelkond

    4.3. Läänemaa

       4.3.1. Emmaste kihelkond

       4.3.2. Haapsalu kihelkond

       4.3.3. Hanila kihelkond

       4.3.4. Karuse kihelkond

       4.3.5. Kirbla kihelkond

       4.3.6. Kullamaa kihelkond

       4.3.7. Käina kihelkond

       4.3.8. Lihula kihelkond

       4.3.9. Lääne-Nigula kihelkond

       4.3.10. Martna kihelkond

       4.3.11. Mihkli kihelkond

       4.3.12. Märjamaa kihelkond

       4.3.13. Noarootsi kihelkond

       4.3.14. Pühalepa kihelkond

       4.3.15. Reigi kihelkond

       4.3.16. Ridala kihelkond

       4.3.17. Vigala kihelkond

       4.3.18. Vormsi kihelkond

    4.4. Pärnumaa

       4.4.1. Audru kihelkond

       4.4.2. Halliste kihelkond

       4.4.3. Häädemeeste kihelkond

       4.4.4. Karksi kihelkond

       4.4.5. Mihkli kihelkond

       4.4.6. Pärnu Elisabethi kihelkond

       4.4.7. Pärnu-Jaagupi kihelkond

       4.4.8. Saarde kihelkond

       4.4.9. Tori kihelkond

       4.4.10. Tõstamaa kihelkond

       4.4.11. Vändra kihelkond

    4.5. Saaremaa

       4.5.1. Jämaja kihelkond

       4.5.2. Kaarma kihelkond

       4.5.3. Karja kihelkond

       4.5.4. Kihelkonna kihelkond

       4.5.5. Kärla kihelkond

       4.5.6. Muhu kihelkond

       4.5.7. Mustjala kihelkond

       4.5.8. Pöide kihelkond

       4.5.9. Ruhnu kihelkond

       4.5.10. Valjala kihelkond

    4.6. Tartumaa

       4.6.1. Kambja kihelkond

       4.6.2. Kodavere kihelkond

       4.6.3. Kursi kihelkond

       4.6.4. Laiuse kihelkond

       4.6.5. Maarja-Magdaleena kihelkond

       4.6.6. Nõo kihelkond

       4.6.7. Otepää kihelkond

       4.6.8. Palamuse kihelkond

       4.6.9. Puhja kihelkond

       4.6.10. Rannu kihelkond

       4.6.11. Rõngu kihelkond

       4.6.12. Sangaste kihelkond

       4.6.13. Tartu-Maarja kihelkond

       4.6.14. Torma kihelkond

       4.6.15. Võnnu kihelkond

       4.6.16. Äksi kihelkond

    4.7. Viljandimaa

       4.7.1. Helme kihelkond

       4.7.2. Kolga-Jaani kihelkond

       4.7.3. Paistu kihelkond

       4.7.4. Pilistvere kihelkond

       4.7.5. Põltsamaa kihelkond

       4.7.6. Suure-Jaani kihelkond

       4.7.7. Tarvastu kihelkond

       4.7.8. Viljandi kihelkond

       4.7.9. Viljandi-Kõpu kihelkond

    4.8. Virumaa

       4.8.1. Haljala kihelkond

       4.8.2. Iisaku kihelkond

       4.8.3. Jõhvi kihelkond

       4.8.4. Kadrina kihelkond

       4.8.5. Lüganuse kihelkond

       4.8.6. Rakvere kihelkond

       4.8.7. Simuna kihelkond

       4.8.8. Viru-Jaagupi kihelkond

       4.8.9. Viru-Nigula kihelkond

       4.8.10. Väike-Maarja kihelkond

    4.9. Võrumaa

       4.9.1. Hargla kihelkond

       4.9.2. Kanepi kihelkond

       4.9.3. Karula kihelkond

       4.9.4. Põlva kihelkond

       4.9.5. Rõuge kihelkond

       4.9.6. Räpina kihelkond

       4.9.7. Urvaste kihelkond

       4.9.8. Vastseliina kihelkond

5. Kohtuasutused

    5.1. 1889. a. justiitsreformi eelsed riiklikud kohtud

       5.1.1. Linnusekohus

       5.1.2. Lossikohus

       5.1.3. Eesti- ja Liivimaa asjade justiitskolleegium Peterburis

       5.1.4. Senati 3. (apellatsiooni) departemang

       5.1.5. Fiskaalid ja prokurörid

          5.1.5.1. Eestimaa fiskusekomissar

          5.1.5.2. Kreisifiskaal

          5.1.5.3. Kubermanguprokurörid

             5.1.5.3.1. Eestimaa kubermang

             5.1.5.3.2. Liivimaa kubermang

    5.2. 1889. a. justiitsreformi eelsed rüütelkonna kohtud

       5.2.1. Eestimaa ülem- ja alammaakohus

       5.2.2. Maakohtud

       5.2.3. Meeskohus

    5.3. Talurahvakohtud

       5.3.1. Vahekohus, talurahva departemang

       5.3.2. Ülemtalurahvakohus

          5.3.2.1. Eestimaa kubermang

          5.3.2.2. Liivimaa kubermang

       5.3.3. Kreisikohus

       5.3.4. Kihelkonnakohus

          5.3.4.1. Harjumaa

          5.3.4.2. Virumaa

          5.3.4.3. Järvamaa

          5.3.4.4. Läänemaa

          5.3.4.5. Tartu- ja Võrumaa

          5.3.4.6. Pärnu- ja Viljandimaa

          5.3.4.7. Saaremaa

       5.3.5. Vallakohus

          5.3.5.1. Harjumaa

          5.3.5.2. Järvamaa

          5.3.5.3. Läänemaa

          5.3.5.4. Pärnumaa

          5.3.5.5. Saaremaa

          5.3.5.6. Tartumaa

          5.3.5.7. Viljandimaa

          5.3.5.8. Virumaa

          5.3.5.9. Võrumaa

    5.4. Asehalduskorra-aegsed kohtud Eesti- ja Liivimaal

       5.4.1. Kubermangukeskustes asuvad asutused

       5.4.2. Maakonnalinnades asuvad asutused

          5.4.2.1. Kreisikohtud II

          5.4.2.2. Alammaakohus

          5.4.2.3. Suulised kohtud

          5.4.2.4. Alamkorrakohus

    5.5. 1889. a. justiitsreformi järgsed justiitsasutused

       5.5.1. Ringkonnakohtud

       5.5.2. Ringkonnakohtu prokurör

       5.5.3. Ringkonnakohtu kohtu-uurijad

       5.5.4. Rahukogud

       5.5.5. Rahukohtunikud

       5.5.6. Kohtupristavid

       5.5.7. Ajutise valitsuse aegsed kohtuasutused

    5.6. (Vande)advokaadid

    5.7. Notarid ja notaribürood

    5.8. Kinnistusametid

       5.8.1. Kinnistusametite sekretärid

       5.8.2. Kinnistusametid

    5.9. Maakondade kinnisvarade hindamise komiteed

    5.10. Kohus ja prokuratuur (1944-1991)

    5.11. Rahvakohtute valimiskomisjonid

6. Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused

    6.1. Õppeasutuste järelevalveorganid

       6.1.1. Õpperingkonna kuraator, koolikomisjon, koolidirektoraat, kreisi koolide inspektoraat

          6.1.1.1. Õpperingkonna kuraator

          6.1.1.2. Koolikomisjon

          6.1.1.3. Koolidirektoraat

          6.1.1.4. Kreisi koolide inspektoraat

       6.1.2. Rahvakoolide direktor ja inspektor

          6.1.2.1. Rahvakoolide direktor

          6.1.2.2. Eesti apostliku õigeusu talurahvakoolide inspektor

          6.1.2.3. Rahvakoolide inspektor

       6.1.3. Kooliametid ja -komisjonid

          6.1.3.1. Eestimaa kubermangu ülem-maakoolikomisjon

          6.1.3.2. Kreisi koolikomisjon

          6.1.3.3. Maakooliamet

       6.1.4. Linna koolikolleegium

       6.1.5. Haridusosakond

    6.2. Üldhariduskoolid

       6.2.1. Kreiskool

       6.2.2. Keskhariduskoolid

       6.2.3. Põhikool

       6.2.4. Algkoolid

          6.2.4.1. Harjumaa

          6.2.4.2. Järvamaa

          6.2.4.3. Läänemaa

          6.2.4.4. Virumaa

          6.2.4.5. Pärnumaa ja Pärnu linn

          6.2.4.6. Tartumaa ja Tartu linn

          6.2.4.7. Viljandimaa ja Viljandi linn

          6.2.4.8. Valgamaa

          6.2.4.9. Võrumaa

          6.2.4.10. Saaremaa

    6.3. Kutsehariduskoolid

       6.3.1. Käsitöö- ja kaubanduskoolid

          6.3.1.1. Käsitöökool

          6.3.1.2. Kommertskool, kaubanduskool

       6.3.2. Kodunduskool, majapidamiskool, kodutööstuskool, tööstuskool

       6.3.3. Põllumajanduskool

       6.3.4. Meditsiiniõppeasutused

       6.3.5. Transpordiõppeasutused

       6.3.6. Politseikool

       6.3.7. Kultuurikool

       6.3.8. Pedagoogikaõppeasutused

          6.3.8.1. Vallakooliõpetajate seminar

          6.3.8.2. Elementaarkooliõpetajate seminar

          6.3.8.3. Õpetajate seminar

          6.3.8.4. Keskkooliõpetajate ettevalmistuskursused

          6.3.8.5. Algkooliõpetajate seminar

          6.3.8.6. Õpetajate seminari vilistlaskogu

    6.4. Hariduslikud sihtasutused, kooli- ja haridusseltsid

       6.4.1. Hariduslikud sihtasutused ja koolide ülalpidamise ühingud

       6.4.2. Haridusseltsid

    6.5. Kõrgkoolid

    6.6. Teadusasutused

    6.7. Akadeemilised teaduslikud seltsid

    6.8. Kultuuriasutused

    6.9. Erikoolid

    6.10. Lastekodud

7. Üliõpilasorganisatsioonid ja akadeemilised ühendused

    7.1. Üliõpilaskonna keskorganid

    7.2. Korporatsioonid ja seltsid

    7.3. Vilistlaskogud

    7.4. Üliõpilaskogud

    7.5. Akadeemilised ühendused

8. Usulised ühendused

    8.1. Roomakatoliku kirik

    8.2. Luterlik kirik

       8.2.1. Keskasutused

       8.2.2. Ülemkirikueestseisja-ametid

       8.2.3. Praostkonnad

       8.2.4. Kogudused

          8.2.4.1. Kogudused väljaspool praostkondi

          8.2.4.2. Lääne-Harju praostkond

          8.2.4.3. Ida-Harju praostkond

          8.2.4.4. Viru praostkond

          8.2.4.5. Narva-Alutaguse praostkond

          8.2.4.6. Järva praostkond

          8.2.4.7. Lääne praostkond

          8.2.4.8. Saarte-Lääne praostkond

          8.2.4.9. Tartu praostkond

          8.2.4.10. Viljandi praostkond

          8.2.4.11. Pärnu praostkond

          8.2.4.12. Valga praostkond

          8.2.4.13. Võru praostkond

          8.2.4.14. Saaremaa praostkond

          8.2.4.15. Saksa praostkond

          8.2.4.16. Rootsi praostkond

       8.2.5. Misjoniseltsid

       8.2.6. Vaimulike abistamise kassad

    8.3. Apostliku õigeusu kirik

       8.3.1. Keskasutused

       8.3.2. Praostkonnad

       8.3.3. Kogudused

          8.3.3.1. Harjumaa praostkond

          8.3.3.2. Virumaa praostkond

          8.3.3.3. Tartumaa praostkond

          8.3.3.4. Võrumaa praostkond

          8.3.3.5. Viljandimaa praostkond

          8.3.3.6. Pärnumaa praostkond

          8.3.3.7. Saare- ja Muhumaa praostkond

          8.3.3.8. Läänemaa praostkond

          8.3.3.9. Narva piiskopkond

          8.3.3.10. Petserimaa praostkond

          8.3.3.11. Sõjaväeosade kogudused

       8.3.4. Kloostrid

    8.4. Vanausulised

    8.5. Usuühingud

       8.5.1. Vennastekogudus

       8.5.2. Õigeusu vennastekogu

       8.5.3. Piibliselts

       8.5.4. Evangeeliumi kristlased

       8.5.5. Baptistid

    8.6. Juudiusu kogudused

9. Ettevõtted

    9.1. Ehitus- ja projekteerimine

       9.1.1. Keskasutused

       9.1.2. Ettevõtted

    9.2. Kaubandus- ja teenindusettevõtted

    9.3. Kindlustusaktsiaseltsid

    9.4. Trükikojad, kirjastused, toimetused

       9.4.1. Kirjastused. Trükikojad. Raamatukauplused

       9.4.2. Toimetused

    9.5. Kommertspangad

    9.6. Tööstus, transport, energeetika

    9.7. Sideasutused

    9.8. Meditsiini- ja hoolekandeasutused

       9.8.1. Haiglad

       9.8.2. Apteegid

    9.9. Põllumajandus

       9.9.1. Viljandimaa

       9.9.2. Pärnumaa

       9.9.3. Tartumaa

       9.9.4. Saaremaa

       9.9.5. Läänemaa

       9.9.6. Hiiumaa

    9.10. Artellid

    9.11. Metsandus

    9.12. Kalandus

10. Vabatahtlikud ühendused

    10.1. Hoolekanne ja heategevus

       10.1.1. Heategevus- ja hoolekandeseltsid

       10.1.2. Hädaabikomiteed

       10.1.3. Vaeste abistamise seltsid

       10.1.4. Varjupaigad

    10.2. Kutseühingud

    10.3. Mälestuse jäädvustamise komiteed

    10.4. Parteid ja ühiskondlikud organisatsioonid

    10.5. Seltsid. Klubid. Ühingud

       10.5.1. Heakorraseltsid

       10.5.2. Karskusseltsid

          10.5.2.1. Keskorganisatsioonid

          10.5.2.2. Karskusseltsid

       10.5.3. Muinsuskaitse

       10.5.4. Muusika- ja teatriseltsid

          10.5.4.1. Baltisaksa ja vene muusika- ja teatriseltsid

          10.5.4.2. Eesti muusika- ja näitemänguseltsid

       10.5.5. Noorsooühingud

          10.5.5.1. Skaudiliikumine

       10.5.6. Piirkondlikud kodu-uurimuslikud seltsid

       10.5.7. Põllumajandusseltsid

          10.5.7.1. Baltisaksa põllumajandusseltsid

          10.5.7.2. Eesti põllumeeste seltsid

          10.5.7.3. Aiandusseltsid

       10.5.8. Raamatukogud, raamatukoguseltsid, lugemisringid

       10.5.9. Seltskondlikud ühendused

       10.5.10. Rahvuslikud organisatsioonid ja ühingud

       10.5.11. Spordiühingud

          10.5.11.1. Jahisõprade seltsid

          10.5.11.2. Jalgratturite ühingud

       10.5.12. Teaduslikud seltsid

       10.5.13. Tuletõrjeühingud

    10.6. Ühistud

       10.6.1. Kindlustusühistud

          10.6.1.1. Üleriigilised kindlustusühingud

          10.6.1.2. Linna kindlustusühingud

          10.6.1.3. Valla ühistegelikud kindlustuskassad

          10.6.1.4. Sotsiaalkindlustusühistud

          10.6.1.5. Pensioni- ja toetuskassad

          10.6.1.6. Matusekassad

       10.6.2. Pangaühistud

          10.6.2.1. Hüpoteegiühistud

             10.6.2.1.1. Rüütelkonna hüpoteegiühistud

             10.6.2.1.2. Linna hüpoteegiühistud

          10.6.2.2. Krediidiühistud

          10.6.2.3. Säästuühistud

       10.6.3. Majandusühistud

       10.6.4. Müügiühistud

       10.6.5. Põllumajandusühistud

       10.6.6. Veeühistud

    10.7. Ametiühingud

    10.8. Sihtasutused

11. Isiku- ja mõisaarhiivid

    11.1. Isikufondid

       11.1.1. A

       11.1.2. B

       11.1.3. D

       11.1.4. E

       11.1.5. F

       11.1.6. G

       11.1.7. H

       11.1.8. I

       11.1.9. J

       11.1.10. K

       11.1.11. L

       11.1.12. M

       11.1.13. N

       11.1.14. O

       11.1.15. P

       11.1.16. R

       11.1.17. S

       11.1.18. T

       11.1.19. U

       11.1.20. V

       11.1.21. W

       11.1.22. Z

       11.1.23. Š

       11.1.24. Ž

    11.2. Mõisad

       11.2.1. Harjumaa

       11.2.2. Järvamaa

       11.2.3. Läänemaa

       11.2.4. Virumaa

       11.2.5. Pärnumaa

       11.2.6. Saaremaa

       11.2.7. Tartumaa

       11.2.8. Valgamaa

       11.2.9. Viljandimaa

       11.2.10. Võrumaa

12. Kollektsioonid

13. Personalidokumentide arhiivid

    13.1. Statistikaasutused

    13.2. Korrakaitseasutused

    13.3. Ehitusasutused

    13.4. Transpordiasutused

    13.5. Tööstusasutused

    13.6. Toiduainetetööstusasutused

    13.7. Metsatööstusasutused ja metsamajandid

    13.8. Põllumajandusasutused ja -tehnikaettevõtted

    13.9. Kolhoosid ja sovhoosid

       13.9.1. Jõgevamaa

       13.9.2. Tartumaa

       13.9.3. Pärnumaa

       13.9.4. Viljandimaa

    13.10. Tervishoiuasutused

    13.11. Haridus- ja teadusasutused

    13.12. Kultuuriasutused, kirjastused ja trükikojad

    13.13. Kaubandus- ja toitlustusasutused

    13.14. Teenindus- ja kommunaalmajandusasutused

    13.15. Organisatsioonid