Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.5.1. Maakondade politseiasutused

Kreispolizeiverwaltung

Уездное полицейское управление

Ajalugu

Riigivõimu esindus maakonnas.

Maakondade politseivalitsused loodi 09.06.1888 seaduse „Politsei ümberkorraldamisest Balti kubermangudes” alusel adra- ja sillakohtute asemele. Likvideeriti Veebruarirevolutsiooni järel 1917. a.
Maakonna politseivalitsust juhtis maakonnaülem, koosseisu kuulusid maakonnaülema vanemabi ning laudkonnaülemad (kuni 3). Maakonna politseivalitsuse tööpiirkond jagunes politseijaoskondadeks, mida juhtisid maakonnaülema nooremabid (alates 1916. a lõpust pristavid). Maakonna teiste ametkondade esindajad pidid tegutsema koostöös maakonna politseivalitsusega.
Allusid Siseministeeriumi Politseidepartemangule, said korraldusi ka kubernerilt ja Vanglate Peavalitsuselt (kui maakonnas oli vangla).
Maakonna politseivalitsuse peamised ülesanded olid avaliku korra ja julgeoleku tagamine maakonnas; eeluurimise läbiviimine kriminaalasjades; järelevalve teede ning sildade korrashoiu üle; mõisapolitsei ametisse kinnitamine.

Materjal

Materjal säilinud lünklikult.
Sekretariaadi Laud sh salajased materjalid — kõrgemate instantside ringkirjalised ettekirjutused, käskkirjad, mitmesugused nimekirjad, toimikud, kirjavahetus, registratuurraamatud, raamatupidamise dokumendid.
1. laua ülesanded: sõjaväest deserteerunud isikute ja kadunud varade tagaotsimine; passide ning elamislubade, Vene kodakondsuse andmist kinnitavate tõendite väljastamine; arvestuse pidamine välismaalaste üle; jalgrattaga sõitmise õigust tunnistavate tõendite väljastamine; rahvaloenduse korraldamine; järelevalve teostamine seltside tegevuse; tööstusliku ja põllumajandusliku tootmise; kaubanduse ja teeninduse; sildade ja teede korrashoiu üle; sõjaväkke kutsumise organiseerimine, sõjaväelaste kutsumine õppekogunemistele; Vene Riigiduuma valimiste läbiviimisele kaasaaitamine; epideemiate leviku tõkestamine; toetuste maksmine sõjas kannatada saanud sõduritele või nende perekondadele.
Ringkirjad, ettekirjutused, korraldused, käskkirjad, statistilised aruanded, toimikud, kirjavahetus, isikutoimikud, registratuurraamatud.

2. laua ülesanded: politseilise järelvalve all olevate kahtlaste isikute kohta arvestuse pidamine, jälitustegevus ning riisutud varade otsimine; väiksemate üleastumiste ja avaliku korra rikkumiste lahendamine; juurdluse teostamine kriminaal- ja tsiviilkuritegude korral; arvestuse pidamine trahvide laekumise kohta; keelatud ajakirjandusväljaannete konfiskeerimine; arreteeritute ja kohalike vanglate järelevalve; teede ning sildade korrashoiu järelevalve; laatade, piduõhtute, kontsertide korraldamislubade väljastamine; dokumentide (passide, välispasside, elamislubade, jahilubade ja tunnistuste) väljaandmine; 1897. a rahvaloenduse korraldamine; elamislubade väljastamine ning maakonnas elavate välismaalaste ja juudi rahvusest isikute üle arvestuse pidamine; järelevalve relvaomanike üle; mobilisatsiooni teostamine, sõjaväekohuslaste tegevteenistusse kutsumine, arvestuse pidamine nende puhkuste ja reservi arvamise üle, reservväelaste õppekogunemistele ning tegevteenistusse kutsumine; sõjaväe tarbeks hobuste loenduse läbiviimine; võitlus nakkushaiguste ja taudide vastu.
Ringkirjad, ettekirjutused, korraldused, aruanded, toimikud, kirjavahetus, registratuurraamatud.