Fondiloend

6.5. Kõrgkoolid

Ajalugu

Eesti ala vanimaks kõrgkooliks on 30.06.1632 asutatud Tartu ülikool (Academia Dorpatensis), mis tegutses 1632—1656 Tartus, 1657—1665 Tallinnas, 1690—1699 Tartus ja 1699—1710 Pärnus. Aastatel 1710—1802 Eestis kõrgemaid õppeasutusi ei olnud. 21.04.1802 taasavati Tartu ülikool kui Balti kubermangude rüütelkondadele alluv Landesuniversität. 1802. a detsembris reorganiseeriti ta riiklikuks ülikooliks (*Tartu Keiserlik Ülikool).
1848. a asutati Tartusse veterinaariakool, mis 1873. a reorganiseeriti veterinaarinstituudiks (*Tartu veterinaarinstituut). 1908. a asutati Tartus *Mihhail Rostovtsevi eraülikool ja Anton Jassinski kõrgemad naiskursused (1908—1915).
01.12.1919 avati Tartu ülikool rahvusülikoolina (*Eesti Vabariigi Tartu Ülikool). 1919. a asutati Tallinna Konservatoorium (kuni 1923. a Tallinna Kõrgem Muusikakool). Tartus asutati 1919. a Kõrgem Kunstikool Pallas. 1921. a alustasid tööd Kindralstaabi Kursused, mis 1925. a reorganiseeriti Kõrgemaks Sõjakooliks. 1936. a viidi Tartu ülikooli tehnikateaduskond üle Tallinna Tehnikumi, mis 15.09.1936 nimetati Tallinna Tehnikainstituudiks ja 01.01.1938 jõustunud ülikooliseadusega Tallinna Tehnikaülikooliks. 1938. a reorganiseeriti Riigi Tarbekunstikool Riigi Kõrgemaks Kunstikooliks. Tegutses kaks vähemusrahvuse erakõrgkooli: Vene Akadeemilise Grupi Polütehniline Instituut ja saksakeelne Tartu Usuteadus-Filosoofiline Lutheri Erainstituut (nn Lutheri Akadeemia).
Pärast Nõukogude okupatsiooni kehtestamist 1940. a viidi kõrgkoolides sisse NSV Liidus kehtinud kõrghariduskorraldus. Kehtestati kateedri- ja kursusesüsteem, kõrgkoolide nimetused muudeti nõukogudepäraseks. Tartu Ülikool nimetati Tartu Riiklikuks Ülikooliks (TRÜ) ja Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Polütehniliseks Instituudiks (TPI). Saksa okupatsiooni ajal (1941—1944) Eesti Vabariigi aegne kõrghariduskorraldus osaliselt taastati. Nõukogude võimu taastamise järel 1944. a alustas Eestis tööd viis kõrgkooli. 1950. aastatel loodi juurde mitu uut kõrgkooli, sh ka Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA), mis moodustati 1951. a TRÜ põllumajandus-, metsandus- ja loomaarstiteaduskonna baasil.
1980. aastate lõpul hakati kõrgharidussüsteemi ümber kujundama 1989. a taastati Tartu Ülikooli nimi. Eesti Vabariigis annab kõrgharidust kolme liiki õppeasutusi: ülikoolid, rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused. Olulisema osa kõrgkoolidest moodustab kuus järjepidevalt tegutsenud avalik-õiguslikku ülikooli (sh ka *Tartu Ülikool), milles on kolmeastmeline akadeemiline õpe.