Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.1.2.3. Rahvakoolide inspektor

Volksschulinspektor

Инспектор народных училищ

Ajalugu

Riigivõimu poolt määratud haridusametnik linna- ja maa-algkoolide ning eraõppeasutuste järelvalveks ja juhtimiseks.
26.01.1887 loodi Tartu õpperingkonna algkoolide ja eraõppeasutuste järelevalveks ja juhtimiseks *rahvakoolide direktorile alluvate inspektorite ametikohad. Nende hulka arvati ka senised *õigeusu talurahvakoolide inspektorid. Rahvakoolide inspektorite ülesandeks oli ka kooliõpetajate ametisobivuse kontrollimine.
Inspektorid allusid *rahvakoolide direktorite kaudu *õpperingkonna kuraatorile.
Inspektorite arvu suurendati korduvalt, sellega kaasnes inspektorirajoonide nimetuste ja piiride muutumine. 1887. a oli Eestis kolm rahvakoolide inspektori rajooni (Tallinna, Kuressaare ja Tartu). Inspektorirajoonide arvu suurendati mitmel korral (1889., 1891., 1898., 1900., 1912., 1913. a).
1913. a olid inspektorirajoonid järgmised: Tallinna I rajoon (Tallinn);
Tallinna II rajoon (Ida-Harjumaa, Virumaast Kadrina ja Haljala);
Tallinna III rajoon (Lääne-Harjumaa, Läänemaast Kullamaa ja Märjamaa);
Haapsalu rajoon (Läänemaa, v.a Kullamaa ja Märjamaa);
Paide rajoon (Järvamaa, Virumaast Väike-Maarja, Simuna);
Rakvere rajoon (Virumaa, v.a Kadrina, Haljala, Väike-Maarja, Simuna);
Kuressaare rajoon (Saaremaa);
Pärnu I rajoon (Pärnumaa lõunapoolne osa);
Pärnu II rajoon (Pärnumaa põhjapoolne osa, Kihnu saar);
Viljandi (Viljandimaa);
Tartu I rajoon (suurem osa Põhja-Tartumaast ning kroonualgkoolid Tartus);
Tartu II rajoon (Lõuna-Tartumaa lääneosa ja linnaalgkoolid Tartus);
Tartu III rajoon (osa Põhja-Tartumaast ja Lõuna-Tartumaa idaosa, Tartu linna eraõppeasutused);
Võru rajooni (Võrumaa) rahvakoolide inspektor.
Narva koolid allusid Peterburi kubermangu Jamburgi maakonna IV rajooni rahvakoolide inspektorile ja Valga koolid Valga II rajooni rahvakoolide inspektorile.
Rahvakoolide inspektorite ametikohad likvideeriti 17.01.1918 seoses Riia õpperingkonna tegevuse lõpetamisega.

Materjal

Riia õpperingkonna kuraatori ja rahvakoolide direktorite ringkirjad, eeskirjad ja korraldused (1887—1918). Aruanded, sh statistilised ja revideerimisaruanded koolide (1877—1917), Tallinna pühapäevakoolide (1901—1909), lasteaedade (1895—1912) ja pensionikassa (1910—1917) kohta. Pedagoogilise nõukogu, volikogude ja eksamiprotokollid (1889—1917). Õppeprogrammid ja tunniplaanid (1887—1917). Õppeasutuste ja õpetajate (1852—1918), õpilaste (1873—1917) raamatute jt õppevahendite (1899—1917) nimekirjad.
Põhikirjad. Aruanded ja kirjavahetus koolivõrgu loomise ja laiendamise, õppeasutuste asutamise, reorganiseerimise, sulgemise, õppetöö (1872—1918), sh kursuste organiseerimise (1889—1916), käsitöö õpetamise (1899—1917), kehalise kasvatuse (1900—1917), kurtide, pimedate ja nõrgamõistuslike õpetamise (1896—1903) kohta; lasteaedade (1892—1918), õpilaste isetegevuslike õhtute ja koolipidude (1890—1917) ning ekskursioonide (1902—1917) organiseerimise; õpilaste koolist väljaheitmise ja õpilasrahutuste (1894—1917), koolide isikkoosseisu (1879—1919), õpetajate poliitilise meelsuse, nende liitude organiseerimise keelamise (1889—1917), õpetajate vallandamise revolutsioonilisest liikumisest osavõtu pärast (1905?—1916) ja raamatukogude avamise ning tegevuse (1890—1917) kohta. Teenistuslehed ja isiklikud toimikud (1888?—1917).
Eelarved ja kirjavahetus koolide majandusliku olukorra, nende ülalpidamiseks rahaliste vahendite eraldamise, õpikute jt õppevahendite hankimise, koolihoonete ehitamise ja remondi (1879—1918), koolist puudumiste eest trahvide sissenõudmise (1891—1916), õppemaksu (1891—1917), õppeasutuste ja isikkoosseisu evakueerimise (1914—1917) kohta.
Registratuurraamatud (1889—1918). Arveraamatud ja -dokumendid (1889—1918).

Seadused

ПСЗ II nr 50092 (29.10.1871), nr 52145 (24.04.1873), ПСЗ III nr 4196 (26.01.1887).

Kirjandus

A. Liim. Rahvakoolide inspektor. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 41—44.