Fondiloend

1.2.3.1. Politseivalitsused I

Polizeiverwaltung

Управа Благочиния

Ajalugu

Kubernerile alluv administratiiv-politseiasutus linnas.

Linnade korra- e politseivalitsused (omasid nii politseilisi kui haldusfunktsioone) loodi Venemaal 1782. a. Eesti alal loodi selle seaduse alusel kolm korravalitsust — Tallinnas (24.10.1803), Tartus (13.06.1805) ja Viljandis (10.07.1805). Selle koosseisu kuulusid politseimeister, kvartali- ehk rajooniülevaatajad ja nende abid (linnapolitseinik e kardavoi). Ülal pidi pidama linn, kuid politsei käsutusse anti kroonu kulul kasakate komando. Allusid tsiviil- ja sõjakuberneridele. 1888. a korraldati kõigi linnade politseivalitsused, -kohtud, -ametid jm ümber vastavalt Venemaa sisekubermangude politsei ümberkorraldamise seadusele 1862. a-st.
24.10.1803 Senati ukaasi kohaselt kuulus Tallinn nn koosseisuväliste linnade hulka, mis elanike arvu järgi tulnuks lugeda väikelinnaks, kuid seaduse järgselt kuulus kolmandasse, segasadamate (sõja- ja kaubasadam) kategooriasse. Kõrgema tsiviilvõimu esindajaks pidi saama sõjakuberner, kelle alluvuses oleksid olnud linna politseivalitsus ja selle ülem — politseimeister. Senati ukaasiga 10.12.1830 allutati Tallinn sõjakubernerile. Senati ukaasiga 18.05.1882 muudeti institutsiooni nimetust — Tallinna Linna Politseivalitsus (городское полицейское управление).
Politseivalitsuse koosseisu kuulusid: politseimeister, kvartaliülevaatajad, sekretärid, aktuaarius ja kantseleiametnikud. Politseimeistri nimetas ametisse kuberner.
Tartu Politseivalitsus alustas tegevust 1805. Koosnes seitsmest täidesaatvast ametnikust. 1806.a. kehtestati Liivimaa Kubermanguvalitsuse eeskirjaga politseile järgmised kohustused: ehitiste järelevalve ja kruntide kättenäitamine ehituste otstarbeks; järelevalve toiduainete hindade üle; hoolekanne; kontroll tsiviil - ja kriminaalkohtute otsuste täitmise üle; tuleohutuse järelevalve; sildade ja teede korrashoiu järelevalve; läbimarssivate sõjaväelaste majutamine; väiksemate kriminaal- ja tsiviilkohtuasjade arutamine (nõudehind ei tohtinud ületada 20 rubla); kurjategijate vahistamine.
Politseimeistri alluvuses oli 12-meheline kasakate üksus.