Fondiloend

5.5.3. Ringkonnakohtu kohtu-uurijad

Untersuchungsrichter des Bezirksgerichts

Судебный следователь окружного суда

Ajalugu

Ametikoht loodi vastavalt Venemaa 1864. a kohtuseadusele, mis Baltimaades viidi ellu 09.07.1889 seadusega.

Kohtu-uurija oli ringkonnakohtu liige, kelle ülesandeks oli ringkonnakohtu kompetentsi kuuluvate kuri- ja väärtegude eeluurimise teostamine temale määratud jaoskonnas. Kohtu-uurijad olid kohtuliikme õigustes ja võisid vajaduse korral asendada puuduvaid kohtunikke.

Ringkonnakohtu uurijate ja nende jaoskondade arv oli kindlaks määratud valitsuse poolt antud koosseisudega (Tallinna Ringkonnakohtul 11, Riia Ringkonnakohtul 27 uurijat). Vajaduse korral võis justiitsminister igas ringkonnakohtus määrata ühe uurijaist eriti tähtsate asjade uurijaks, kellel puudus kindel jaoskond. Jaoskondade piirid ja uurijate asukoht (ka nende muutmine) kuulus ringkonnakohtu üldkogu pädevusse.

Kohtu-uurija ülesanded olid: vaatluste, uurimiste ja ülekuulamiste teostamine; läbiotsimiste ja võetuste korraldamine; kohtule vajalikke asitõendite ja dokumentide kogumine; kahtlusaluste vahistamiste ja varade arestimiste organiseerimine jms.

Kõik uurimistoimingud oma jaoskonnas teostasid nad isiklikult ja toetudes politsei abile. Vajaduse korral saadeti neile appi kohtuameti-kandidaate, keda sageli kasutatigi sobilike kandidaatide puudumisel uurijate ametikohtade täitmiseks. Vajaduse korral olid uurijate juures ametis tõlgid. Ringkonnakohtu kohtu-uurijad alustasid eeluurimist politsei või prokuröriameti esindajate ettepanekul, eraisikute kaebuste põhjal või ka isiklikul äratundmisel. Uurimise lõppedes andsid nad kogutud materjalid prokuratuuri esindajatele.
Kohtu-uurijad allusid ringkonnakohtule, uurimise teostamisel olid aga prokuratuuri järelevalve all. Aruandlus ringkonnakohtule ja prokurörile kuu ja aasta lõikes.
Jätkasid Eesti Vabariigis ringkonnakohtute juures.

Materjal

Senati ukaasid, Justiitsministeeriumi, Peterburi Kohtupalati ja ringkonnakohtute prokuröride ringkirjad, sissekanderaamatud ja maksekviitungid, kirjavahetus ja aruanded asjade liikumise kohta, istungite protokollid, palvekirjad, asitõendite raamatud (f 475; 476), registratuurraamatud; toimikud revolutsioonilise liikumise ja propaganda kohta (1905–1907; 1909–1917); omandi rüüstamise, varguste, kelmuste, kahju tekitamise, tapmiste ja vigastuste tekitamise, õnnetusjuhtumite, kinnipeetavate põgenemiste, salaviinaajamise jm kohta.
Kõik fondid ei sisalda kõike eelnimetatut, ka ajaliselt pole kõik sarjad kaetud.
Fondidest on tehtud makuleerimisi, alles on jäetud iseloomulikumad näited.

Seonduv aines

Eesti Vabariigi ringkonnakohtu kohtu-uurijad ERAs.

Seadused

ПСЗ II nr 41473, 41475–41478 (1864); ПСЗ III nr 6188 (09.07.1889).