Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi aadlipreilide varjupaik - EAA.1814
Fellinsches (Dörptsches) Adeliger Fräuleinstift
Феллинское (Дерптское) общество благородных девиц
Viljandi aadlisoost neidude kodu

Ajalugu

Venemaa keisri Paul I 26.09.1797 ukaasiga asutati Tartus aadlipreilide toetuseks ja ülalpidamiseks pansionaat ja kinnitati selle põhikiri.
Pansionaat alustas tegevust 1798. a oktoobris. 1803. a osteti Viljandisse maja ja 23.01.1804
viidi pansionaat sinna üle. Asutuse valitsemisega tegeles *Liivimaa maanõunike kolleegium.
Varjupaik kindlustas täieliku ülalpidamise 12-le aadlisoost neiule. Lisaks neile võis asutus
vastu võtta 12 oma ülalpidamise eest tasu maksvat aadlisoost pansionäri.
Pansionaadi ülalpidamiseks saadi vahendid sihtasutuse käsutusse antud Kuresaare ja
Koonga riigimõisa rendist. 1905. a müüdi Koonga ja Kuresaare mõis taludena talupoegadele.
1920. a võeti vastu „Seisuste kaotamise seadus“, mille alusel võttis töö- ja hoolekandeminister 11.06.1921 vastu otsuse sihtasutuse varad üle võtta.
09.04.1925 sõlmiti töö- ja hoolekandeministeeriumi ning Viljandi linna vahel leping,
mille kohaselt võttis linn asutuse varade hooldamise ja kõik majanduslikud kohustused sealsete hoolealuste vastu 10 aastaks enda kanda. 1934. a pikendati lepingut kuni 1937. a-ni.
Vabariigi valitsuse 07.05.1937 otsuse järgi anti endise Fräuleinstift’i kinnisvara sõjaministeeriumi valdusesse. Hoolealused paigutati ümber saksa vähemusrahvuse kultuuromavalitsusele kuulunud *Johann Diedrichsteini Vinni sihtasutuse Vinni majapidamiskooli hoone vasakpoolsesse tiiba. Sihtasutuse vallasvara anti samuti üle Johann Diedrichsteini Vinni sihtasutusele.

Materjal

Liivimaa õuekohtu otsuste ärakirjad ja riigivarade ministri memoriaal Koonga ja Kuresaare
riigimõisa kohta (1871–1872); toimik Kuresaare mõisa seisukorra kohta (1852);
Kuresaare ja Koonga mõisa rendilepingud ning kirjavahetus mõisa majandamise kohta
(1864–1878); kirjavahetus Kuresaare ja Koonga mõisa tulude, Liivimaa maanõunike
kolleegiumi rahalise toetuse, varjupaiga kinnisvarade, elanike varjupaika vastuvõtmise,
nende toetamise, päranduse jm küsimustes (1851–1886); varjupaigas surnud Elisabeth
von Helffreide pärandi loetelu (1879); kassaaruanded (1865–1870); aruanne ostetud
ehitusmaterjalide kohta (1877).

Seonduv aines

ERA 31-3-16194. Sõjaministri ettepanek ja kirjavahetus vabariigi valitsuse ja töö- ja hoolekandeministeeriumiga
Viljandis asuvate varjupaigahoonete sõjaministeeriumile kasutada
andmise asjus.
ERA 14-9-1527. Siseministeeriumi üldosakonna toimik sihtasutuse Fräuleinstift kohta,
1935–1939.
LVVA 214-1-584....590. Viljandi aadlipreilide pansionaadi tegevust puudutavad materjalid,
1840–1897.

Seadused

ПСЗ I, nr 18163 (26.09.1797).
RT 1920, nr 129/130.

Kirjandus

Das Fräuleinstift in Fellin. — Inland 1863, 8. juuli, vv 423–428.