Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Mihhail Rostovtsevi eraülikool - EAA.1734
Юрьевские частные университетские курсы

Ajalugu

Kursused loodus- ja arstiteadusliku kõrghariduse andmiseks mõlemast soost kuulajatele.
Ametlik nimi: Tartu eraülikooli kursused.
11.09.1907 andis haridusminister Tartu ülikooli erakorralisele meditsiiniprofessorile dr M. Rostovtsevile loa Tartu Eraülikooli Loodus- ja Arstiteaduslike kursuste (Юрьевские частные университетские курсы естественных и медицинских наук) asutamiseks.
31.12.1908 kinnitas *Riia õpperingkonna kuraator õppeasutuse põhimääruse ja 06.06.1908 täiendatud põhikirja. Põhikirja kohaselt pidi avatama kolm teaduskonda: arsti-, füüsika-matemaatika- ja ajaloo-keeleteaduskond. Viimane teaduskond jäi avamata, sest Tartus tegutsesid 1908. aastast juba prof A. Jassinski ajaloo-keeleteaduslikud erakursused. Sõjaoludest tingituna likvideeriti 1915. a kevadsemestril füüsika-matemaatikateaduskond, kuulajad viidi üle *Tartu Keiserlikku Ülikooli. Samal ajal suurendati vastuvõttu arstiteaduskonnas.
Kursused kuulusid riiklike õigusteta eraõppeasutuste liiki ja allusid *Riia õpperingkonna kuraatori kaudu rahvahariduse ministrile. Õppetöö toimus *Tartu Keiserliku Ülikooli õppekava alusel ja samas ulatuses. Õppepersonal koosnes lektoritest (hiljem professorid) ja nende abidest (assistentidest), lektoriteks kutsus nõukogu kõrgkoolide õppejõude või isikuid, kellel oli kõrgkoolis õpetamise õigus (reeglina Tartu ülikoolist). Õppejõudude valik toimus nõukogus salajasel hääletusel ja kinnitati *õpperingkonna kuraatori poolt.
1908—1913 juhtis õppeasutust nõukogu, mis koosnes kursuste juhatajast ja teaduslik-pedagoogilisest personalist. Alates 1913. a valis nõukogu kaheks aastaks direktori, kelle kinnitas ametisse õpperingkonna kuraator. Direktori ülesandeks oli õppetöö vahetu organiseerimine. Oma tegevuses juhindus ta nõukogu korraldustest, vajadusel võis tegutseda ka iseseisvalt, kuid oli oma tegevusest kohustatud nõukogule ette kandma. Direktor vastutas põhikirjast ja kõigist erakursuste pidajate kohta käivatest eeskirjadest kinnipidamise eest. Nõukogu valis kaheks aastaks ka laekuri ja sekretäri. Aastaaruanne tuli esitada kuraatorile ja publitseeriti.
Õppeasutuse ülalpidamiskulud kaeti õppemaksust ja annetustest, raha käsutas nõukogu, mille tegevust kontrollis nõukogu seast valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
Vastu võeti vähemalt 17-aastasi keskkoolilõpetanuid. Lõpetamise kohta anti tunnistus, mis mingeid erilisi õigusi ei andnud.
Kursused lõpetasid tegevuse 1918. a, pärast Saksa okupatsioonivõimu kehtestamist Tartus. Tõendeid omandatud hariduse kohta anti aga kursuste asutaja poolt veel 1920. a. Likvideerimiskomisjoni otsuse kohaselt likvideeriti kursuste rahalisi kohustusi kuni 15.09.1920.

Materjal

I. Nõukogu
Põhikirjad; protokollide register, nõukogu protokollid; rahvahariduse ministeeriumi, Riia õpperingkonna kuraatori, Liivimaa kubermanguvalitsuse tervishoiuosakonna jt ringkirjad (1912—1917); kursuste direktori ringkirjad (1910—1918); kirjavahetus (peamiselt mitmesugustes õppetöö korraldusse puutuvates küsimustes).
II. Kantselei
Registratuurraamatud, üldine kirjavahetus, sh keskkoolilõpetajate nimekirjad; salajane kirjavahetus (tõendid poliitilise usaldusväärsuse kohta, kirjavahetus revolutsioonilises tegevuses süüdistatavate kursuste kuulajate jt politseilise järelevalve all olijate kohta); vastu võtmata jäänud kuulajate avaldused, tegevusaruanded; kuulajate nimekirjad, sisseastumistunnistused.
III. Teaduskonnad
Arstiteaduskond: õppekavad, kuulajate nimekirjad ja isiklikud toimikud.
Füüsika-matemaatikateaduskond: õppekavad, kuulajate nimekirjad ja isiklikud toimikud.
IV. Majanduskomisjon
Istungite protokollid, kirjavahetus, kliinikute aruanded.
V. Eelarvekomisjon
Protokollid.
VI. Revisjonikomisjon
Protokollid.
VII. Kassa ja raamatupidamine
Pearaamatud, kulude-tulude raamatud, inventariraamatud, loengumaksu laekumise raamatud, tõendusdokumendid, nõudelehed, arved.
VIII. Kliinikud ja laboratooriumid
Naistekliinik, terapeutiline kliinik, kirurgiakliinik, naha- ja suguhaiguste kliinik, närvihaiguste kliinik, silmakliinik, lastekliinik, polikliinik, bakterioloogia laboratoorium.
Vastuvõturaamatud ja patsientide haiguslood kõigi kliinikute kohta, tegevusülevaated.
Kontor: registratuurraamatud, kirjavahetus, haigete nimekirjad ja statistilised andmikud, praktikantide nimekirjad.
IX. Üldhariduslikud kursused
X. Ravimtaimede tundmise ja kasvatamise kursused
Kursustele astuda soovijate avaldused.
XI. Fotod

Seadused

EAA 1734—1—1. — Правила Юрьевских Частных Университетских Курсов г. Юрьев, 6 декабря 1907 г., 17 июля 1908 г. и 17 апреля 1912 г.

Kirjandus

Viktor Kalnin. Tartu Eraülikool 1908-1918. — Mõnda mineviku Tartust: lühiülevaateid Tartu Linnamuuseumi kodu-uurijailt. Koost Aili Suur. Tallinn: Eesti Raamat, 1972, lk 98—120
Sirje Tamul. Eraülikool ja kõrgemad naiskursused Tartus: [Rostovtsevi eraülikool 1908-1920 ja Tartu kõrgemad naiskursused 1908-1915]. — Vita academica, vita feminea. Koost Sirje Kivimäe, S Tamul. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999, lk 127—141.