Fondiloend

Eesti Vabariigi Tartu Ülikool - EAA.2100
Tartuer Universität
Тартуский Университет

Ajalugu

Vt ka *Tartu Keiserlik Ülikool (f 402) ja *Tartu Ülikool (f 5311).
Eeltööd ülikooli avamiseks algasid 1918. a märtsis. Eesti Ajutise Valitsuse poolt moodustatud komisjoni tegevust juhtis Peeter Põld, kes nimetati ülikooli hoolekandjaks e kuraatoriks.
Eesti Vabariigi Tartu Ülikool avati 01.12.1919, loengud algasid 06.10.1919. Õppetöö oli tasuline.
14.07.1919 loodi ülikooli avamise komisjoni asemele ülikooli ajutine nõukogu. Selle tähtsamaks ülesandeks sai ülikooliseaduse (põhikirja) väljatöötamine. 1920. a anti seaduse (põhikirja) projekt Asutavale Kogule arutamiseks. Kuni seaduse vastuvõtmiseni võis ülikool oma tegevuses juhinduda seaduseeelnõust e ajutisest põhikirjast. Selle kohaselt allus ülikool haridusministri ettepanekul määratud kuraatori kaudu haridusministeeriumile. Ülikooli juhtis ajutine nõukogu eesotsas rektoriga. Majandusasjadega tegeles majanduskomisjon, mis koosnes rektorist, kahest nõukogu poolt valitud professorist, majandusnõunikust ja asjatundjatest. Komisjon vaatas läbi eelarved ja aruanded. Tegelik majanduse juhtimine oli majandusnõuniku käes.
Ajutine nõukogu lõpetas tegevuse pärast Tartu ülikooli seaduse vastuvõtmist 29.05.1925; 01.12.1925 kaotati kuraatori ametikoht.
1925. a seaduse põhjal oli ülikoolil õigus autonoomselt korraldada teadus- ja õppetööd ning oma majanduslikku ja administratiivset tegevust. Allus haridusministeeriumile (teaduse ja kunstide osakonnale). Ülikooli valitsemist ja juhtimist teostasid ülikooli valitsus, rektor ja prorektorid; ülikooli nõukogu ja ülikooli valimiskogu; teaduskonnad ja dekaanid.
Õppejõud jagunesid määralisteks ja ülemääralisteks.
13.03.1936 presidendi dekreediga ülikooli majanduslik-administratiivne autonoomia kaotati. Ülikooli nõukogult võeti ära mitmed õigused majandusküsimuste üle otsustamises ja anti need haridusministrile. Kaotati ülikooli majanduskomisjon ja ametisse seati majandusdirektor.
24.09.1937 vastuvõetud ja 01.01.1938 kehtima hakanud uus ülikooliseadus kärpis TÜ autonoomiat: kaotati rektori, prorektorite ja dekaanide valitavus, rektori määras riigivanem. Rektori võimupiire laiendati, tema kompetentsi kuulusid kõik administratiiv- ja distsiplinaarküsimused ning järelevalve majandusliku asjaajamise üle.
Tegevust jätkas enamus varemasutatud üliõpilaskorporatsioone ja seltse, asutati juurde uusi (vt *üliõpilasorganisatsioonid). Teaduskondades tegutsesid erialased akadeemilised seltsid (vt *akadeemilised ühendused).
1940. a sügisel hakati ülikooli struktuuri ja tööd ümber korraldama nõukogulikel alustel. 09.10.1940 jõustus uus põhikiri, ülikooli hakati nimetama Tartu Riiklikuks Ülikooliks, suleti usuteaduskond; likvideeriti *üliõpilasorganisatsioonid; õppetoolid asendati erialakateedritega ja ainesüsteem kursusesüsteemiga (vt *Tartu Ülikool).
29.01.1942 avasid Saksa okupatsioonivõimud eestikeelse Eesti Omavalitsuse Tartu Ülikooli, mis tugines 1938. a ülikooliseadusele. Esialgu lubati õppetööd alustada üksnes arsti-, loomaarsti- ja põllumajandusteaduskonnas, teised teaduskonnad, v.a usuteaduskond, avati 15.10.1942.
1944. a kevadsemestril õppetöö seiskus, ülikool taheti evakueerida Ida-Preisimaale, kuid kollektiivne vastuseis ei lasknud seda plaani teoks teha.
1944. a sügisel alustas ülikool uuesti tööd nõukogulikel alustel (vt *Tartu Ülikool).
Ülikooli valitsus
1925. a seaduse põhjal moodustas ülikooli valitsuse rektor, prorektor, dekaanid ja nende abid. Ülikooli valitsuse kompetentsi kuulus: administratiivsete, majanduslike ja distsiplinaarsete asjade üle otsustamine.
Rektor
Rektor oli ülikooli seaduslik esindaja. Kuni Tartu ülikooli seaduse vastuvõtmiseni 18.06.1925 määras rektori kuraator. Seaduse põhjal valis rektori ja prorektori professorite hulgast ülikooli valimiskogu, ametisse kinnitas haridusminister. Rektori ametiaeg oli kolm aastat.
Rektori ülesanded olid: ülikooli valitsuse, nõukogu ja valimiskogu juhatamine, ülikooli tegevuse seaduslikkuse üle valvamine, ülikooli valitsuse

Materjal

Materjal
Nimistu 14 puudub.
Nim 1
Üliõpilaste isiklikud toimikud (1919—1944).
Nim 1a
Õigusteaduskond: üliõpilaste isiklikud toimikud, matrikliraamatud, diplomeeritud edasiõppijate toimikud (1919—1944).
Majandusteaduskond: üliõpilaste isiklikud toimikud, matrikliraamatud (1919—1944).
Nim 1b
Üliõpilaste isiklikud toimikud, õpinguraamatud, kesk- ja kutsekooliõpetajate kutseeksamitest ja didaktilis-metoodilisest seminarist osavõtjate dokumendid (1919—1944).
Nim 2
Õppejõudude isiklikud toimikud (1919—1944).
Nim 2a
Õppejõudude isiklikud toimikud (1919—1944).
Nim 2b
Õppejõudude, tööliste ja teenistujate isiklikud toimikud ja teenistuskirjad (1919—1944).
Nim 2c
Õppejõudude, teenistujate ja tööliste tööraamatud (1941).
Nim 4
I. Ülikooli nõukogu
Protokollid ja otsused (1919—1940).
II. Ülikooli valitsus
Koosolekute protokollid (1918—1939), otsused ja määrused (1920—1941). Ülikooli seadus, põhikiri, kodukord (1921—1924).
III. Rektoraat (sekretariaat)
Teaduskondade jt asutuste aruanded (1920—1939). Ülikooli sisseastujate avaldused ja dokumendid (1919—1939). Kirjavahetus ülikooli teaduslike ja õppeasutuste tegevuse (1918—1944), ülikooli juubeliga seotud pidustuste (1919—1939), õppeülesannete ja loengute läbiviimise (1918—1938), üliõpilaste vastuvõtmise tingimuste ja eksmatrikuleerimise (1919—1938), stipendiumide ja toetuste (1918—1940) asjus. Kirjavahetus välismaal asuvate asutustega (1918—1940). Gümnaasiumide lõpetajate nimekirjad (1921—1938). Lauajuhendid (1918—1940).
Nim 5
I. Usuteaduskond
Koosolekute protokollid (1919—1938). Eksamite ja õppetöö protokollid (1920—1943). Kirjavahetus (1920—1940). Registratuurraamatud (1918—1932).
II. Õigusteaduskond
Kirjavahetus eksamite sooritamise (1920—1931), õppejõudude tegevuse (1922—1935), teaduskonna töö korraldamise (1927—1941) kohta Õppelehed ja tunnistused sooritatud eksamite kohta (1920—1938). Eksmatrikuleeritud ja immatrikuleeritud õpilaste nimekirjad (1924—1937). Kaubandusosakonnas ja õigus-majandusteaduskonnas sooritatud eksamite protokollid (1920—1930). Stipendiumide saajate (1925—1927) ja eksamitegijate nimekirjad (1929). Kirjavahetus (1927—1939). Võistluseksamite tööd (1939).
III. Arstiteaduskond
Kirjavahetus arstiteaduskonna töö korraldamise kohta (1918—1943). Teaduskonna tegevusaruanne (1937—1938). Võistluseksamite tööd (1939—1940).
IV. Filosoofiateaduskond
Koosolekute protokollid (1919—1940). Eksamite protokollid (1919—1940). Kirjavahetus kateedrite, seminaride, instituutide tegevuse kohta (1919—1944). Didaktilis-metoodilise seminari kirjalikud tööd (1932—1940). Registratuurraamatud (1920—1943).
V. Matemaatika-loodusteaduskond
Kirjavahetus õppetöö korraldamise asjus (1919—1940). Üliõpilaste nimekiri (1919—1921). Registratuurraamatud (1919—1925).
VI. Loomaarstiteaduskond
Kirjavahetus (1919—1940).
VII. Põllumajandusteaduskond
Kirjavahetus (1919—1938).
VIII. Tehnikateaduskond
Tehnikateaduskonna avamist puudutavad materjalid (1931—1937). Kirjavahetus (1932—1936).
Nim 6 (Majandusosakond)
Koosolekute protokollid ja otsused (1919—1938). Eelarved, aruanded, lepingud ehitus- ja remonditööde asjus (1918—1941). Aktid, avaldused, plaanid ja lepingud rendikruntide asjus (1802—1940). Kirjavahetus ülikooli allasutuste tegevuse (1875—1941), tööle võtmise ja töölt vallandamise (1917—1944), ravivõlgade sissenõudmise (1903—1944) ja tollivalitsusega välismaiste tellimuste (1919—1940) kohta. Materjalide ja inventariraamatud (1910—1940).
Nim 7 (Arveosakond)
Õppemetskonna (1923—1926), teaduskondade ja õppetoolide eelarved ja aruanded (1919—1940). Tulude-kulude aruanded (1919—1939). Raadi mõisa (1936—1939) ja Maarjamõisa aruanded (1938—1939). Kirjavahetus Eesti Vabariigi riigikontrolliga (1919—1931), Eesti Pangaga (1922—1924), välisfirmadega (1927—1936) jt asutuste ja isikutega (1919—1940).
Ravikulude lauajuhendid (1928—1940). Pearaamatu

Seonduv aines

EAA f 402 — Tartu Keiserlik Ülikool; üliõpilasorganisatsioonide fondid.
ERA f 1108 — Eesti Vabariigi Haridusministeerium.
TÜ AM — Õppejõudude ja töötajate isikufondid ja fotod.
TÜR KHO f 55 — Tartu ülikool; f 4 — Tartu ülikooli raamatukogu. Õppejõudude ja töötajate isikufondid ja fotod.

Seadused

RT 1925, 122/123, 81; 1936, 24, 158; 1936, 73, 592; 1937, 78, 641; 1938, 83, 737.

Kirjandus

Album Academicum Universitatis Tartuensis I-III, 1918-1944. Koost Lauri Lindström jt. Tartu, 1994.
Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982. 3. [köide], 1918-1982. Koost Hillar Palamets ja Karl Siilivask. Tallinn: Valgus, 1982.
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi I-XXIV. Tartu: Tartu Ülikool, 1975-1989.
Tartu Ülikooli audoktorid ja auliikmed, 1803-1997 = Album doctorum honoris causa sociorumque honorariorum Universitatis Dorpatensis/Tartuensis, ab a MDCCCIII usque ad a MCMXCVII. Koost Kalle Kroon. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997.
Album Rectorum Universitatis Tartuensis, 1632-1997: [Tartu Ülikooli rektorite album]. Koost Sirje Tamul. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997.
Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Toim Peeter Treiberg ja Hans Kruus. Tartu: [Tartu Ülikool], 1929.
Eesti Statistika: kuukiri = Recueil mensuel du Bureau Central Statistique de l'Estonie. Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne. Tallinn, 1922-1940.
Tartu Ülikool sõnas ja pildis 1919-1932. Toim Eerik Laid. Tartu: Tartu Ülikool, 1932.
Tartu üliõpilaskonna ajalugu = seoses eesti üliõpilaskonna ajalooga. Toim Juhan Vasar. Tartu: Tartu Üliõpilaskond, 1932.
http://www.ut.ee/