Fondiloend

Eestimaa Saksa Luteriusu koguduste sisemisjoni komisjon - EAA.2063
Ausschuss für die innere Mission der deutschen evangelischen Gemeinde Estlands
Комиссия внутренней миссии немецких лютеранских приходов Эстляндии

Ajalugu

EELK saksa koguduste sisemisjoni alast tööd koordineeriv komisjon.
Sisemisjon e kodumisjon — kiriklik äratus- ja armastustöö niihästi usust eemal seisjate ja võõrdunute tagasivõitmiseks kui ka puudustkannatavate kristlaste abistamiseks.
1921. a loodi EELK saksa koguduste praostkond. Väljaspool praostkonda tegutses usuühingu nime all mitmeid väikekogudusi, mis 1923. a moodustasid omaette ühingu. 1928. a nimetati ühing ümber Lutheri-ühinguks (Luther-Verband).
1929. a asutas Lutheri-ühing sisemisjoni-alase töö elavdamiseks ja paremaks koordineerimiseks Eestimaa saksa luteriusu koguduste sisemisjoni komisjoni. Komisjoni kuulus viis liiget, need valis Lutheri-ühing kolmeks aastaks. Otsustav hääleõigus komisjonis oli saksa praostkonna praostil. Komisjon oli vastutav Lutheri-ühingu ees.
Saksa sisemisjoni hooldusalasse kuulus ka Tartu saksa hoolekanne. Selle funktsioonid jagunesid järgmiselt: siseteenistus – lugemissaal ja lugemiskeskpäevade korraldamine ning kodujärelvalve; hoolekanne – vanade ja laste hoolekanne ning hädajuhtumite abi; “Kristliku kodu” hoolekanne; Tartu evangeelsete luterlike neidude kodu Tartus Ülikooli tn 32.
Sisemisjoni komisjon lõpetas tegevuse seoses sakslaste ümberasumisega Saksamaale (Umsiedlung).

Materjal

Saksa sisemisjoni komisjoni põhikirjad (dateerimata); komisjoni koosolekute protokollid (1929—1938); sise- ja välismisjoni konverentside protokollid (1929—1931); tegevuse aruanded (1931—1938); Tallinna diakonisside asutuse 71. aasta aruanne 1938. a (trükis); rahalised eelarved ja aruanded (1930—1939); kassaraamat (1929—1939); kirjavahetus toetuste andmise, annetuste kogumise ja sise- ning välismissiooni tegevuse kohta (1932—1939).

Seadused

EAA 2063—1—1. — Satzungen den Ausschusses für die innere Mission der deutschen evangelischen Gemeinden Estlands.

Kirjandus

Beiträge und Berichte zum kirchlichen Leben der deutschen evangelischen Gemeinden Estlands. Heft 1. Hrsg. Luther-Verband. Tallinn 1931.
Rochus Johannes Bensch. Neuere baltische Kircenrechtsgeschichte. Herzberg: Traugott Bautz, [2003].