Fondiloend

Riia posti-telegraafi ringkonnavalitsus - EAA.322
Verwaltung des Rigaschen Post- und Telegrafen-Bezirks
Управление Рижского почтово-телеграфного округа
Riia Posti-Telegraafi Ringkonna Valitsus

Ajalugu

Posti- ja telegraafi tööd kontrolliv ja organiseeriv asutus.

Venemaa 1830. a postikorralduse määrustiku alusel kuulusid Liivi-, Eesti- ja Kuramaa esimesse postiringkonda. Määrustikuga nähti ette Liivimaa kubermangus: Riias 1. klassi kubermangupostkontor; Pärnus ja Tartus 1. klassi, Valgas, Valmieras, Bolderajas ja Kuressaares 3. klassi, Viljandis, Võnnus ja Võrus 4. klassi maakondade postkontorid. Need allusid Postidepartemangu 1. ringkonna postiinspektorile asukohaga Peterburis. Tema abi, kubermangu postmeister juhtis ja kontrollis otseselt maakondade postkontoreid.
01.01.1869 loodi (27.06.1867 keisri poolt kinnitatud postiametkonna koosseisu alusel) kubermangu postiülema amet, kellele allusid kõik kubermangu postiasutused. 1874. a-st oli neil lubatud asutada sidejaoskondi.
Iseseisev Telegraafivalitsus Venemaal asutati 10.04.1858 Senati nimelise ukaasi alusel. 1874. a oli Telegraafivalitsuse koosseisus juba Riia telegraafiringkond, mille ülesandeks oli kontrollida uute telegraafiliinide ehitamist, avada telegraafijaamu, kontrollida nende tehnilist olukorda ja tulusid.
28.05.1885 keisri kinnitatud Riiginõukogu arvamuse alusel kohalike posti- ja telegraafiasutuste ümberkorraldamise kohta moodustati 01.01.1887 Liivi- ja Kuramaa kubermangu jaoks Riia posti-telegraafi ringkond. Seni lahus tegutsenud posti- ja telegraafivalitsused liideti üheks Riia Posti-Telegraafi Ringkonna Valitsuseks. Moodustati 3 osakonda, kusjuures üldjuhtimine jäi ringkonna ülemale.
Administratiivosakond kontrollis ja jälgis kirjavahetust ja asjaajamist kõikides osakondades, avas postiasutusi, organiseeris postiasutuste tööd, komplekteeris isikkoosseisu.
Tehniline osakond tegeles telegraafi- ja telefoniliinide ehitamise, varustamise, telegraafijaamade asutamise ja sulgemise küsimustega, koostas eelarveid ja plaane.
Raamatupidamisosakond teostas järelevalvet majandusliku tegevuse üle, koostas aruandeid ja eelarveid, jaotas krediite ringkonna postiasutuste vahel, varustas postiasutusi raamatute, blankettide, markide ja ümbrikutega.

Venemaa Posti-Telegraafi Peavalitsuse ringkirja 17.02.1900 nr 6847 alusel liideti 01.03.1900 Riia posti-telegraafi ringkonnaga ka Eestimaa posti- ja telegraafiasutused.
Riia Posti-Telegraafi Ringkonna Valitsus allus 1887. a-st Venemaa Posti-Telegraafi Peavalitsusele.
Seoses I maailmasõjaga evakueeriti Riia Posti-Telegraafi Ringkonna Valitsus Tveri linna, kus jätkas tegevust kuni 1919. a-ni.

Materjal

Posti korraldamise määrustik (22.10.1830); Posti ja telegraafi departemangude, Telegraafivalitsuse, Posti-telegraafi Peavalitsuse, Liivimaa Kubermangu Sandarmivalitsuse, kuberneride ja Riia posti-telegraafi ringkonna ülema ringkirjad, eeskirjad ja käskkirjad (1831–1917); eelarved (1834–1842, 1915–1916); aruanded (1883–1918); posti-telegraafiasutuste (1887, 1914), evakueeritud posti-telegraafiasutuste ja varade (1914–1917) ning Riia Telegraafikooli õpilaste (1894) nimekirjad.
Lepingud, kirjavahetus ja toimikud posti-telegraafiasutuste töö organiseerimise, aruandluse ja revideerimise; postkontorite, telegraafi- ja telefoniliinide ning -jaamade projekteerimise, rajamise, laiendamise, korrashoiu, ümberkorraldamise ja olukorra kohta; kirjade, trükiste ja teiste postisaadetiste ja telegrammide vastuvõtmise, edastamise ja tsenseerimise, sh mobilisatsiooni ja sõjaolukorras; posti-telegraafiasutuste isikkoosseisu, neile toetuste ja pensionide maksmise; kirjakandjate ja valvurite relvadega varustamise; postiasutuste ja postiveo valve korraldamise, posti-telegraafi hoiukassade asutamise ja tegevuse kohta (1861–1919); postiasutuste posti-telegraafiasutusteks ümberkorraldamise (1887–1889); Eestimaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu posti-telegraafiasutuste Peterburi posti-telegraafi ringkonna alluvusest Riia posti-telegraafi ringkonna alluvusse üleandmise kohta (1900–1902); posti- ja raudteetöötajate streigi (1906), varade ja teenistujate evakueerimise (1915–1918) ja täitevkomiteede tegevuse kohta (1917–1918). Riia Posti-Telegraafi Ringkonna Likvideerimisbüroo kirjavahetus ringkonna valitsuse Riiga reevakueerimise küsimuses (1919).
Teenistujate nimekirjad, isiklikud toimikud ja teenistuslehed (1813–1918); kirjade registratuurraamatud (1906–1917); raamatupidamise raamatud (1908–1918); Tallinna Posti-Telegraafi Kontori dokumendid: Peterburi ja Riia posti-telegraafi ringkondade ülemate, Eestimaa kuberneri ja Eestimaa Kubermangu Sandarmivalitsuse ringkirjad ja määrused (1878–1917); kirjavahetus ja toimikud kirjade, telegrammide ja pakkide vastuvõtu, edestamise ja tsenseerimise; isikkoosseisu, sh postkontori töötajate streigist osavõtu; Tallinna ja Helsingi vahelise veealuse telegraafiliini paigaldamise; postiasutuste ja postivagunite valve korraldamise kohta (1878–1918).

Seonduv aines

LVVA f 50, 6438 s, prd 1831–1927 (13 nimistut).

Seadused

1830. a Venemaa postikorralduse määrustik (EAA 322-1- 1).
ПСЗ II nr 32971 (10.04.1858); nr 53575 (1874).
ПСЗ III nr 1885; nr 2989 (28.05.1885); nr 2989 (1885).