Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saaremaa maakameriir - EAA.312
Kammerir der Province Ösel
Эзельский земский камерир

Ajalugu

Ametnik riigitulude laekumise jälgimiseks maakonnas.

(Kreisi) majanduskomissaride ja kameriiride ametikohad seati sisse 1719. a. Majanduskomissar (Ökonomie-komissar) allus Saaremaa Provintsiaalkantseleile, alates 1783. a-st Saaremaa Majandusvalitsusele. Likvideeriti 1841. a seoses riigivarade valitsuste moodustamisega.
Kameriir pidi kroonutulud välja arvestama, rentmeister need sisse nõudma. Kroonu varade omastamise vältimiseks pidi rentmeister käendama enese mõnele kohalikule mõisnikule, kelle mõis panditi seejärel tagatisena kroonule. Kubermangukameriir pidas arvestust kogu kubermangu sissetulekute ja väljaminekute üle.
11.06.1740 loodi lisaks majanduskomissarile Saaremaa maapealiku juurde ka rent- ja proviantmeistri ametikohad.
Allus vahetult kohalikule maapealikule (Landeshauptmann) ja pidi igal aastal aru andma Eesti- ja Liivimaa Asjade Justiitskolleegiumile Peterburis.
1783. a seoses asehalduskorra sisseseadmisega jäi kameriir tulundusameti juurde, mis allutati Liivimaa kroonupalati ökonoomiadirektori ekspeditsioonile (Ökonomie-kammerir). Tegevus jätkus kuni 1841. a riigivarade valitsuste loomiseni.
Saaremaa maakameriiri ülesandeks oli keisrikoja majanduslike huvide kaitsmine. Kameriir jälgis tulude arvestamist ja sissenõudmist, rendilepingute kehtivusaegadest kinnipidamist, teostas järelevalvet kroonumõisate rentnike ja valitsejate üle, kontrollis proviantmeistrite tegevust.

Materjal

Instruktsioonid ja korraldused 1740–1837; rendimõisate omanike ja maksude nimekirjad, arveraamatud mõisate rendimaksude kohta 1740–1836.