Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Muinsuskaitse Ühendus - EAA.5402

Ajalugu

12.12.1987 asutati Eesti Muinsuskaitse Selts, millel olid piirkondlikud osakonnad. Esimene
osakond loodi Võrus 05.12.1987 (Võrumaa Muinsuskaitse Selts), järgmisena asutati 21.12.1987 Tartu Muinsuskaitse Ühendus (TMÜ).
TMÜ ülesanne oli koordineerida Tartu linna ja Lõuna-Eesti piirkonna muinsuskaitseklubide
tegevust, elavdada muinsuskaitseliikumist ning tutvustada muinsuskaitselisi väärtusi
ja Eesti ajalugu.
TMÜ kõrgeim esinduskogu oli suurkogu, kes valis saadikute seast esimehe, volikogu ja
revisjonitoimkonna. Suurkogude vahelisel ajal juhtis ühenduse tegevust volikogu, kes valis
enda hulgast juhatuse. TMÜ esimees oli ühtlasi volikogu ja juhatuse esimees. Ühenduse
jooksvat tööd korraldas palgaline toimkond.
Kõige intensiivsemalt tegutses TMÜ 1989–1990, mil organisatsioonil oli u 1200 liiget
ja 30 allüksust, 30-liikmeline volikogu, 15-liikmeline juhatus ning 3–4liikmeline palgaline
toimkond. TMÜ juurde loodi ajalootoimkond, kes kogus inimeste mälestusi II maailmasõjast,
küüditamisest ning repressioonidest Eesti NSV-s.
Pärast 1993. a TMÜ tegevus hääbus. Ametikult ühendust likvideeritud ei ole.

Materjal

Säilikutele 15–21 ja 30 kehtib juurdepääsupiirang „Isikuandmete kaitse seaduse“ ja „Avaliku
teabe seaduse“ alusel tähtajaga 75 a alates dokumendi loomisest.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Tartu Muinsuskaitse Ühenduse põhikirjad ja ühenduse registreerimise tunnistus (1987–1991); Tartu muinsuskaitseklubide nõupidamise ja konverentsi protokollid ühenduse asutamise kohta (1987); TMÜ suurkogu protokollid ja osavõtjate nimekirjad (1989–1991); volikogu koosolekute protokollid (1988–1992); juhatuse koosolekute protokollid (1988–1991); hajaliikmete kokkutulekute protokollid ja osavõtjate
nimekirjad (1988–1989); TMÜ infokogunemistest osavõtjate nimekirjad (1989);
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja TMÜ ühisseminari protokoll (1990); aruanded
(1989–1992); liikmete nimekirjad ja andmed klubide kohta (1987–1992); liikmeks astujate
sooviavaldused (1989–1991); kirjavahetus seltsi liikmete, asutuste ja isikutega ning
teiste muinsuskaitseklubidega (1987–1996); raamatupidamisdokumendid (1989–1994);
toimikud ürituste korraldamise kohta (sh 1988. a Tartu muinsuskaitsepäevade korraldamise
kohta); sümboolika ja meened (1988); TMÜ väikeettevõtete tegevusega seotud
dokumendid (1988–1991); kutsed ja ürituste kavad (1987–1991); tähtpäevadele ja üritustele
pühendatud ümbrikud, ilumargid, kleebised, vimplid, taskukalendrid; TMS-i ja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi liikmepiletid, Tõnn Sarve visiitkaardid (daatumita); ausammaste
projektid ja kalmistute inventariseerimisnimekirjad (1988–1991); TMÜ kroonika
(1987–1991) ja külalisteraamat (1989–1991); käsikirjad (1989); Tõnn Sarve ettekannete ja
kõnede mustandid (1989–1991); trükised; fotod ja fotoalbumid 1987. a Tartu muinsuskaitsepäevadest, juuniküüditamise ohvrite mälestamisest Tartus (1988), kalmistutest,
hauamonumentidest, mälestusmärkidest ning nende avamistest (1988–1990), fotokoopiad
Tartu garnisoni kalmistust 1957. a; fotod mitmesugustest sündmustest, üritustest,
tähtpäevadest ja inimestest (1988–1991); fotod Eesti Vabariigi kaitseväest (1931);
inimeste mälestused ja kirjad II maailmasõjast, küüditamisest, elust vangilaagris ning
Eesti NSV-s; ajalootoimkonna kogutud dokumendid ja nende koopiad (1918–1991).

Seadused

Eesti Muinsuskaitse Seltsi põhikiri. [s. l., s. n., 1988].
EAA 5402-1-1. Tartu Muinsuskaitse Ühenduse põhikiri. [Masinkiri, s.a.].

Kirjandus

Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi aastaraamat. Tallinn: Eesti Koduuurimise Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, 2006.