Fondiloend

Eesti Põllumajanduse Akadeemia - EAA.5387
Эстонская сельскохозяйственная академия

Ajalugu

1848. a asutati Tartu veterinaariakool, mis 1873. a muudeti *Tartu veterinaariainstituudiks.
1919. a ühendati veterinaariainstituut Tartu ülikooliga ja nimetati loomaarstiteaduskonnaks (vt *Eesti Vabariigi Tartu Ülikool). Samal aastal rajati Tartu ülikoolis ka põllumajandusteaduskond, mis 1920. a jagati metsa- ning agronoomiaosakonnaks, viimane hõlmas lisaks taimekasvatusele ka loomakasvatust. 1946. a loodi metsaosakonna baasil metsandusteaduskond
ning 1950. a nimetati loomaarstiteaduskond ümber veterinaariateaduskonnaks.
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 04.11.1950 määruse „Eesti NSV põllumajanduse edasiarendamise abinõudest“ ja NSV Liidu kõrgema hariduse ministri 01.01.1951 käskkirja alusel loodi Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandus-, metsandus- ja veterinaariateaduskonna baasil Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA). Lisaks veterinaaria- ja metsandusteaduskonnale moodustati põllumajandusteaduskonnast agronoomia- ja zootehnikateaduskond, Tallinna Polütehnilisest Instituudist toodi üle põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond ja avati hüdromelioratsiooni teaduskond. Kokku oli vastloodud kõrgkoolis seitse teaduskonda. 1955. a asutati kaugõppeteaduskond. Tartu Riikliku Ülikooli haldusalast toodi üle Järvselja õppekatsemajand ja Raadi katsejaamad.
1958. a ühendati metsamajanduse ning maakorralduse ja hüdromelioratsiooni teaduskond metsmajanduse ja hüdromelioratsiooni teaduskonnaks, 1963. a nimetati teaduskond metsanduse ja maaparanduse teaduskonnaks. Samal aastal loodi ühiskondlike erialade teaduskond ning 1966. a asutati täiendõppe paremaks korraldamiseks kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond. Raadi katsejaamade asemele loodi 1968. a Ülenurme õppe-katsemajand.
1969. a loodi põllumajanduse ökonoomika, majandusmatemaatika, raamatupidamise, matemaatika ja poliitilise ökonoomia kateedri baasil majandusteaduskond.
1976. a nimetati zootehnikateaduskond ümber zooinseneriteaduskonnaks. EPA allus algul Nõukogude Liidu kõrgema hariduse ministeeriumile. 1956–1959 oli
ta NSVL põllumajandusministeeriumi, 1959–1961 Eesti NSV kõrgema ja kesk-erihariduse komitee ja alates 1961. a-st ENSV põllumajandussaaduste ja varumise ministeeriumi alluvuses.
NLKP Keskkomitee ja Ministrite Nõukogu 26.07.1963 määruse ja Eesti NSV Ministrite
Nõukogu 04.10.1963 korralduse alusel läks EPA uuesti üle NSVL põllumajandusministeeriumi alluvusse, kuhu ta jäi kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Kõikide erialade õppekavad kinnitas NSVL kõrgema hariduse ministeerium, hiljem põllumajandusministeerium.
1980. a-te lõpus ja 1990. a-te alguses hakati kõrgharidussüsteemi ümber korraldama ning ajakohastama. 1988. a andis NSVL põllumajandusministeerium EPA-le loa õppekorralduslikuks eksperimendiks — kaheastmelise (3+2) süsteemi rakendamiseks. Samal aastal toimus esimene demokraatlik rektorivalimine, alustati üleminekut ainesüsteemile, loodi üliõpilaste omavalitsus ja esindusorgan. Endise maaparandusosakonna baasil moodustati maainseneriteaduskond. 1990. a suleti sõjanduskateeder, ühiskonnateaduste, keelte ja kehakultuurikateedri
baasil moodustati humanitaarinstituut. 1991. a nimetati suured õppeinstituudid
teaduskondadeks, mis jagunesid instituutideks, need aga õppetoolideks; täiendõppeteaduskond likvideeriti.
14.01.1991 saadeti NSVL põllumajandusministeeriumile ametlik kiri, millega EPA deklareeris oma allumist Eesti Vabariigile. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 26.09.1991 otsusega nimetati Eesti Põllumajanduse Akadeemia ümber Eesti Põllumajandusülikooliks (EPMÜ) ja kinnitati selle põhikiri.
1991. a valmis esimene EPA arengukava kuni 2000. a-ni ning mindi üle uuele õppekorraldusele.
1992. a liitus EPMÜga väikeettevõte ELVI Aqua, mille baasil loodi Keskkonnakaitse
Instituut.
12.01.1995 võttis riigikogu vastu ülikooliseaduse, 1996. a muudeti EPMÜ avalik-õiguslikuks ülikooliks. Alustati riigitellimusvälise tasulise õppega, loodi Avatud Ülikool. Alates 1993. a-st laiendati teadustegevust — 1993. a ühines EPMÜ-ga Maaelu Arengu Instituut, 1994. a *Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, 1996. a *Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi teadustööga tegelevad üksused (1997. a loodi selle baasil Metsanduslik Uurimisinstituut), 1997. a *Zooloogia ja Botaanika Instituut, Eksperimentaalbioloogia
Instituut ja Eesti taimebioloogia uurimiskeskus EVIKA. Selle tulemusena koondus EPMÜ-sse peaaegu kogu veterinaaria, loomakasvatuse, põllumajanduse ja metsanduse alane uurimistöö Eestis ning suurem osa bioloogia-, maaparandus- ja maakorraldustegevusest.
1997. a moodustati endiste õppe-katsemajandite baasil sihtasutused Järvselja õppe- ja katsemajand, Arkna katsejaam, Piistaoja katsetalu ja Eerika katsejaam.
2005. a jõustus ülikooliseaduse muudatus, millega Eesti Põllumajandusülikool nimetati ümber Eesti Maaülikooliks (EMÜ). 27.10.2005 kinnitas EPMÜ nõukogu EPMÜ põhikirja (muudeti EMÜ nõukogu 21.12.2006 määrusega). Alates 2005. a-st on EMÜ akadeemilise struktuuri põhiüksusteks viis instituuti: põllumajandus- ja keskkonnainstituut, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, metsandus- ja maaehitusinstituut, tehnikainstituut, majandus- ja sotsiaalinstituut. Instituudivälised üksused on taastuvenergia keskus, agrobiotehnoloogia arenduskeskus, mahekeskus, teadusloo uurimise keskus, keelekeskus.
Eesti Maaülikooli juhib rektor, kollegiaalne otsustuskogu on ülikooli nõukogu, kuhu
kuuluvad rektor, prorektorid, akadeemiline sekretär, rektori määratud isikud, akadeemilistest struktuuriüksustest valitud esindajad ja üliõpilaskonna valitud esindajad.

Materjal

Nimistud 5, 23 ja 25 puuduvad.

Nimistu 1
Kantselei
1951–1986

ENSV Ministrite Nõukogu määrused ja korraldused (1951–1984); NSVL põllumajandusministeeriumi käskkirjad (1966–1984); EPA juures asuva põllumajandusmuuseumi põhimäärus (1968); ENSV põllumajandusministri käskkirjad (1959–1984); EPA põhimäärused (1955); ENSV põllumajandusministeeriumi teadusnõukogu protokoll akadeemia
tegevuse kohta (1958); EPA loomise ja varade üleandmise aktid (1951) ja EPA avaaktuse pidulik läkitus (1951); kirjavahetus õppetöö, teaduslikes, majanduslikes ja ehitusküsimustes (1951–1983); rektori käskkirjade registreerimise raamat (1980); rektoraadi koosolekute protokollid (1981–1984); Tartu linna RSN TK otsused ja korraldused (1981–1983); aastaaruanded (1953–1958), aruanded šeflustöö kohta kolhoosides (1955–1956); aktid õppe-katsemajandite tegevuse kohta (1957–1984); õppejõudude juubelite tervitustekstid (1960); teadustöö plaanid (1961–1975); taotlused õppejõudude koosseisu, metsamajandite üleandmise ja kateedrite jagunemise kohta (1958); sotsialistliku võistluse materjalid (1964); EPA-le antud diplomid, tänukirjad, tunnistus, medal ja aukiri (1967).

Nimistu 1a
Rektori käskkirjad ja korraldused
179 s
1951–1986

Rektori käskkirjad (1951–1986); haldusprorektori ringkirjad ja korraldused (1951–1954).

Nimistu 2
Õppeosakond
786 s
1951–1997

Üliõpilaste vastuvõtueksamite ja vastuvõtukomisjoni koosolekute protokollid (1951–1961); vastuvõtuplaanid (1953–1985); aruanded üliõpilaste arvu kohta (1951–1987); riigieksamite protokolliraamatud (1952–1989); üliõpilaste nimekirjad (1957–1987); EPA õppeprorektori korraldused (1975); sisseastumiseksamite protokollid (1954–1989); õppeprogrammid (1968–1987); õppejõudude üldkoosoleku protokollid (1951); õppeplaanid (1951–1975); loengute stenogrammid (1951–1963); diplomite registreerimise raamatud (1952–1997); diplomiprojektide kaitsmise protokollid (1956–1986); riigieksamikomisjoni protokollid (1953–1986); õppetöö aruanded (1954–1985); metoodikanõukogu tööplaanid, koosolekute protokollid ja aruanded (1955–1984); riigieksamikomisjoni esimehe aruanded (1957–1985); kvalifikatsiooni tõstmise kursuste plaanid (1960–1965), akadeemiliste tõendite väljaandmise registreerimise raamat (1960–1992); nimeliste stipendiumite saajate nimekirjad (1973–1986); kirjavahetus (1963–1983), menetluspraktikate aruanded (1980–1986).

Nimistu 3
Majandusosakond
42 s
1951–1986

NSVL kõrgema hariduse ministeeriumi käskkirjade, korralduste ja ringkirjade ärakirjad (1955–1956); Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrused, korraldused ja juhendid (1952); Tartu linna TSN täitevkomitee EPA tegevust kajastavad korraldused ja otsused (1961–1979, vaheaegadega); EPA Järvselja õppe-katsemajandi hoonete mahakandmise akt (1960); kirjavahetus kõrgema hariduse ministeeriumiga jt-ga Raadi õppe-katsemajandi majandusküsimustes (1951–1952); kirjavahetus kohalikes ajalehtedes avaldatud artiklite ja kriitika asjus (1952–1966); Tähtvere linnaossa ehitatava 600-kohalise ühiselamu tehniline dokumentatsioon (daatumita).

Nimistu 4
Raamatupidamine
182 s
1951–1987

Põhi- ja erisummade eelarved (1951–1978), eelarved (1980–1987); põhitegevuse aruanded (1967–1983); EPA kinnitatud koosseisud (1951–1981); aastaaruanded (1951–1984); kirjavahetus EPA peahoone ehitamise kohta (1951); Sootaga sovhoosi, Raadi ja Järvselja õppekatsemajandi põhinäitajad (1959–1965); Pälsoni tn ühiselamu, EPA Eerika õppe-katsemajandi üleandmise-vastuvõtmise aktid (1961); raamatupidamise kontrollimise aktid (1965–1984); aastabilansid koos statistiliste aruannetega (1985–1987).

Nimistu 6
Agronoomiateaduskond
709 s
1951–1986

Teaduskonna nõukogu koosolekute protokollid (1951–1986); dekaani korraldused (1971–1986); õppe-metoodilise töö plaanid, aruanded ja nõupidamise otsused (1951–1986); kateedrite koosolekute protokollid (1951–1986); kateedrite tööplaanid ja aruanded (1951–1986); aruanne mullateaduse ja agrokeemia kateedri teadusliku töö kohta nõukogude perioodil (1940–1951); kateedrite šeflustöö plaanid ja aruanded (1951–1959); teadustöö aruanded (1951–1986); andmed Viljamsi heinaviljasüsteemi käsitlemise kohta maaviljeluse kateedris (1961); õppekoormuse täitmise arvestuslehed (1970–1986); õppeprogrammid.

Nimistu 7
Zootehnikateaduskond
538 s
1951–1986

Zootehnikateaduskonna protokollid (1951–1954, 1961–1966); teaduskonna nõukogu
koosolekute protokollid (1965–1986); teaduskonna dekaani korraldused (1969–1986); teaduskonna õppe-metoodilise töö aruanded ja plaanid (1951–1986); õppeplaanid ja programmid (1953–1956); zootehnikateaduskonna arenguplaan (1959–1975); kateedrite tööplaanid, teadustöö plaanid ja aruanded (1952-986); šeflustöö plaanid (1957–1958); kateedrite koosolekute protokollid (1955–1986); õppekoormuse täitmise arvestuslehed (1971–1986).

Nimistu 8
Veterinaariateaduskond
728 s
1951–1987

Õppe-metoodilised tööplaanid, aruanded ja nõupidamise otsused õppe-metoodilise töö kohta, metoodikakomisjoni protokollid (1951–1986); dekaani korraldused (1969–1986), kateedrite tööplaanid ja aruanded (1951–1986); loomaarstiteaduskonna ajutise nõukogu koosolekute protokolliraamat (1948–1952); teaduskonna koosolekute protokolliraamat (1952–1955); kateedrite koosolekute protokollid (1951–1987); teadustöö plaanid ja aruanded (1951–1985), õppejõudude koormuse arvestuslehed (1974–1986); õppeplaanid ja -programmid (1953–1958); lõpetajate nimekirjad (1953–1957).

Nimistu 9
Põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond
743 s
1951–1986

Dekaani korraldused (1969–1986); kateedrite koosolekute protokollid (1952–1986);
tööplaanid ja aruanded (1952–1986); õppe-metoodilise töö plaanid, aruanded ja
nõupidamiste otsused (1952–1984); teadustöö plaanid ja aruanded (1952–1986); teaduskonna koosolekute protokollid (1955–1958); teaduskonna nõukogu koosolekute protokollid (1963–1986); ajalooline õiend põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna kohta (1962); šeflustöö plaanid ja aruanded (1954–1961); õppejõudude koormused (1970–1986); teaduskonna lõpetajate koondhinded (1980–1986).

Nimistu 10
Metsanduse ja maaparanduse teaduskond
672 s
1954–1986

Dekaani korraldused (1969–1986); metsandusteaduskonna dekanaadi koosolekute protokollid (1950–1958); teaduskonna nõukogu koosolekute protokollid (1971–1986), kateedrite koosolekute protokollid (1951–1986); õppeprogrammid (1950–1955); õppe-metoodilise töö plaanid ja aruanded (1951–1985); teadustöö plaanid ja aruanded (1952–1986); šeflustöö plaanid (1955–1960); õppejõudude koormused (1968–1986).

Nimistu 11
Majandusteaduskond
334 s
1968–1987

Dekaani korraldused (1969–1986); teaduskonna nõukogu koosolekute protokollid ((1969–1986); kateedrite tööplaanid ja aruanded (1968–1986); kateedrite koosolekute protokollid (1968–1987); teadustöö plaanid ja aruanded (1968–1986), õppejõudude õppekoormused (1970–1986); teaduskonna lõpetanute koondhinded (1983).

Nimistu 12
Ühiskondlike erialade teaduskond
1963–1986
43 s

Teaduskonna põhimäärus (1964, 1977), nõukogu koosseis ja erialade nimekiri (1964); teaduskonna aruanded (1963–1967); nõukogu koosolekute protokollid (1963–1985); tööplaanid ja aruanded (1967–1986); eksamikomisjoni koosolekute protokollid (1968–1971); lõpetajate nimekirjad (1970–1986).

Nimistu 13
Kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond
1954–1988
40 s

Teaduskonna lõpetanutele tunnistuste väljaandmise raamatud (1954–1988); eksamiprotokollid
(1972–1981); õppeainete programmid (1978–1984) ja õppeplaanid (1983), prorektori
korraldused (1983–1985); kursuste plaanid (1986–1990); kirjavahetus (1976–1980);
kursustele registreerimise raamat (1985–1986).

Nimistu 14
Ametiühing
319 s
1951–1984

Aastaaruanded (1951–1979); eelarved (1954–1984); EPA aü komitee protokollid (1952–1984); EPA parteikomitee istungi protokollid (1966); finantsaruanded (1952–1984); kirjavahetus (1962–1965); liikmepiletite väljaandmise lehed ja raamatud (1954–1966); revisjoniaktid (1955–1984); revisjonikomisjoni protokollid (1955–1968); sotsiaalkindlustuse komisjoni protokollid (1955–1968); tegevuse revideerimise aktid (1953–1963); tööplaanid (1952–1982); töötülide komisjoni koosolekute protokollid (1961–1969); tuusikute aruanded (1974–1979); IV üliõpilaslaulupeo EPA orgkomitee koosoleku protokollid (1968); aü konverentside protokollid (1956–1984); Eesti NSV põllumajandusministeeriumi ja EPA Raadi õppe- ja katsemajandi kollektiivleping (1962); üliõpilaste aü komitee protokollid
(1952); üliõpilaste vastastikuse abistamise kassa põhikiri (1952) ja toimik kassa likvideerimise kohta (1965); söökla nr 16 kontrollraamat (1951–1955); EPA kollektiivi sotsialistlikud kohustused ja kokkuvõtted (1978–1984).

Nimistu 15
Rahvakontroll
1963–1978
12 s
EPA rahvakontrolligruppide koosolekute protokollid, tööplaanid, aruanded (1963–1978).

Nimistu 16
Ametiühingu klubi
68 s
1978–1987

EPA kohaliku komitee kiri EPA aü klubi isemajandamisele viimise kohta (1978), ENSV aü presiidiumi otsuste koopiad nr 47 (1955) ja nr 95/13 (1976); klubi juhataja käskkirjad (1978–1982); ürituste päevikud (1978–1979); aasta- (1978–1983), tegevus- (1978–1985) ja finantsaruanded (1984–1986); ringide tööplaanid (1979–1986); eelarve ja koosseisude nimekirjad (1978–1985); segakoori (1978–1983), kitarrikooli (1979–1982), lavastuudio (1979–1981), solistide ringi (1979–1982), ansambel Hellero (1979–1983), Tartu Akadeemilise Meeskoori (1979–1983), tehnikaringi (1979–1981), puhkpilliorkestri (1980–1981),
kunstiringi (1980–1981), estraadiringi (1980–1981) ja estraaditantsuringi (1985–1987) tööpäevikud.

Nimistu 17
Kaugõppeteaduskond
230 s
1951–1989

Dekaani korraldused (1968–1986); eksamiprotokollid (1951–1959); EPA õppejõudude raadioloengud (1962–1977); õppe-metoodilise töö plaanid ja protokollid (1960–1966); üliõpilaste nimekirjad (1952–1987) ja aastaaruanded üliõpilaste arvu kohta (1959–1986), statistilised andmed üliõpilaste kontingendi ja eksamitulemuste kohta (1953); kirjavahetus (1964–1965); metoodikakomisjoni koosolekute protokollid (1964–1968); uute üliõpilaste registreerimise raamatud (1973–1989), riigieksamikomisjoni esimeeste aruanded (1973–1979); õppetöö aruanded (1967–1967).

Nimistu 18
Teadusliku uurimistöö sektor (TUS)
1951–1986
556 s

EPA õpetatud nõukogu protokollid (1952–1986) ja koosolekute register (1984); doktorantide plaan ja aruanne (1968–1986); TUS-i plaanid (1986–1990); teadustöö plaanid ja aruanded (1951–1985); kandidaadimiinimumi eksamite protokollid ja tunnistused (1952–1984); konkursi materjalid koosseisuliste kohtade täitmiseks (1954–1960); maakorralduse laboratooriumi organiseerimise projekt (1962); EPA arenguplaan (1976–1970); TUS-i lepingud (1963–1986), plaanid ja kirjavahetus (1952–1986); doktorantuuri aruanded (1968–1986); aspirantuuri vastuvõtmise plaanid ja aruanded (1952–1984); EPA arenguplaan (1955–1960); konverentside kavad ja materjalid (1953–1982); kirjastamise plaanid ja aruanded (1963–1983); kirjavahetus (1953–1986).

Nimistu 19
Arhiiv
40 s
1950-1979

Ajalooline õiend (1950–1963), toimikute koondregister (1951–1976); kontrollakt arhiivi töö kohta (1953); arhiivi pass (1954–1986); andmed arhiivimaterjalide kohta ning kantselei inventari ja dokumentatsiooni üleandmise-vastuvõtmise akt (1955–1962); kirjavahetus arhiivi korrastamise ja asjaajamise kohta (1955–1961) ning EPA arhiivi juhataja koha taotlemise küsimustes (1965); aktid ja nimestikud makulatuuriks eraldatud arhiivimaterjalide kohta (1955–1973); arhiivide tööjuhendid (1958–1962); kontrollaktid arhiivi kontrollimise kohta (1959–1960); arhiivi põhimäärus (1960, 1962); arhiivimaterjalide EPA-lt TRÜ-le üleandmise akt (1962); õiend EPA arhiivi kontrollimise kohta (1965); dokumentaalsete materjalide üleandmise-vastuvõtmise aktid (1966); toimikute laenutamise
ja registreerimise raamat (1969–1984); ekspertkomisjoni põhimäärus (1978).

Nimistu 20
Personaliosakond
129 s
1951–1988

Koosseisud (1951–1953) ja koosseisude tabelid (1954–1959); õppejõudude (1962–1985) ja õppe-abipersonali (1962–1965) koosseisude nimekirjad; atesteerimiskomisjoni koosolekute protokollid (1957–1961); kaadrite arvestuse, liikumise ja paigutamise aastaaruanded (1960–1988); kirjavahetus (1951–1987); TRÜ-lt EPA-le üle antud isikutoimikute nimekiri (1951) ja toimikute üleandmise aktid (1952); EPA lõpetanud noorte spetsialistide suunamiskavad (1951–1986).

Nimistu 21
Raamatukogu
68 s
1951–1986

Raamatukogu töö aruanded (1951–1985); raamatukogu nõukogu koosolekute protokollid (1954–1968); töötajate koosolekute protokollid (1985–1986); tööplaanid (1955–1986); ürituste plaanid koos lisamaterjalidega ja tööaruanded (1956–1960); raamatute mahakandmise aktid (1958–1967); raamatukogu kasutamise kord (1961); kirjavahetus (1967); raamatukogule üleantud dissertatsioonide nimekirjad ja aruanded (1964–1983).

Nimistu 22
Üleakadeemialised kateedrid
406 s
1950–1986

Õppeprogrammid (1950–1959); kateedrite koosolekute protokollid (1952–1987); kirjavahetus (1961–1974); kateedrite tööplaanid (1962–1986); teadustöö plaanid (1963–1986); kateedrite metoodikakomisjonide koosolekute protokollid (1956–1979); TRÜ ja EPA marksismi-leninismi kateedri ühiste koosolekute stenogrammid (1950–1955); õppejõudude õppekoormuse arvestuslehed (1970–1986).

Nimistu 24
Üliõpilaste Teaduslik Ühing (ÜTÜ)
149 s
1951–1981

NSVL kultuuriministeeriumi kõrghariduse peavalitsuse ülema käskkiri ÜTÜ põhimääruse kinnitamise kohta (1951); üliõpilaste teaduslike konverentside materjalid (1952–1981); ÜTÜ avakoosoleku kõne ja üldkoosoleku otsus (1951); ÜTÜ nõukogu aruanded ja otsused (1952–1979); ÜTÜ nõukogu koosolekute protokollid (1954–1979); tööplaanid (1954–1981); ringide aruanded ja tööplaanid (1953–1981).

Nimistu 26
Ettevalmistusosakond
53 s
1970–1990

Ettevalmistusosakonna vastuvõtueeskirjad ja töö organiseerimise alused (1970); osakonna vastuvõtuplaanid ja aruanded (1980–1990); kaugõppesse registreerimise raamat (1981–1988); ettevalmistusosakonna kuulajate (1980–1986) ja valikukomisjoni (1980–1987) koosolekute protokollid; kontrollimise aktid ja vastused vastavatele käskkirjadele (1977–1979); ettevalmistusosakonna aruanded (1981–1990).

Nimistu 27
Arvutuskeskus
15 s
1971–1986

Tööplaanid ja aruanded (1971–1986).

Seonduv aines

EMÜ arhiiv.
EAA 404 — *Tartu veterinaariainstituut, 5417 s, 1848–1918 (1921).
EAA 2100 — *Eesti Vabariigi Tartu Ülikool, nim 5.
EAA 5311 — *Tartu ülikool, nim 15, 16, 17.
EAA T-452 — EPA Ülenurme õppe-katsesovhoos, 1184 s, 1944–1998.

Seadused

RT 1991, 33, 411.
RTI 1995, 12,119.
EAA 5387-1-92. EPA üleandmise akt ENSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise ministeeriumilt NSVL põllumajanduse ministeeriumi alluvusse, 29.11.1963.

Kirjandus

Marve Ruuvet. Fondi nr 5385 ajalooline õiend, 2006.
170 aastat kõrgemat põllumajandusharidust Eestis I–II. Toimetanud Jüri Kuum, Hans
Kedder. Tallinn: Valgus, 1976–1978.
Koit Alekand. Eesti põllumajandusülikool. — Tartu ajalugu ja kultuurilugu. Tartu: Ilmamaa, 2005, lk 281–295.
Eesti Maaülikooli koduleht: http://www.emu.ee/(13.06.2009).