Fondiloend

10.5.11.2. Jalgratturite ühingud

Ajalugu

Jalgrattasõitu propageerivad ühingud.
Esimesed teated pedaalidega varustatud rataste kohta Eestimaal pärinevad 1870. a-test.
Venemaal asutati esimene jalgratturite ühing 1882. a Peterburis. Eestis tehti esimesi katseid jalgrattaseltse luua 1886. a Paides ja Viljandis. Esimesed kinnitatud põhikirjaga rattasõitjate seltsid loodi 1888. a Tallinnas ja Tartus. 1896. a asutati esimene rattasõitjate selts maal — Saadjärve Jalgrattasõitjate Selts. 1896. a asutati Krüüdneri jalgrattasõitjate selts Kiirus, mis tegutses järjepidevalt kuni 1940. a-ni.
Seltsid tegelesid jalgrattasõidu propageerimise, ühiste rattasõitude ja võistluste korraldamisega.
04.03.1906 võeti Venemaal vastu seltside ja liitude ajutised eeskirjad, mis reguleerisid ja sätestasid kuni keisririigi lõpuni kõigi ühiskondlike organisatsioonide loomise ja tegevuse juriidilisi aluseid. Jalgrattasõitjate seltside põhikirjad kinnitas nüüd kubermangu- või linnavalitsuse juures asuv seltsiasjade nõukogu
1913. a andis keiser kindralmajor Vojeikovile õiguse koordineerida kõigi spordiseltside asutamist ning uute seltside põhikirjad tuli enne kinnitamist temaga kooskõlastada.
Eesti Vabariigi algusperioodil reguleeris klubide, seltside ja ühingute tööd 21.03.1919 Ajutise Valitsuse poolt vastu võetud „Seltside, ühisuste ja nende liitude registreerimise kord“, mille põhjal sai asutatav selts tegevusloa ministeeriumilt, mille alla ta oma tegevuse sihilt kuulus. Varem asutatud seltsid, ühingud ja klubid, sh jalgratturite ühingud, pidid ennast ümber registreerima oma ringkonna rahukohtus. 26.03.1926 võttis Riigikogu vastu „Ühingute, seltside ja nende liitude registreerimise seaduse“, mille kohaselt tuli kõik ühingud, klubid, seltsid ja nende liidud registreerida Eesti Vabariigi siseministeeriumis. 19.04.1938 anti välja „Ühingute ja nende liitude seadus“ (jõustus 06.05.1938).
Jalgratturite seltsid likvideeriti 1940. a, pärast Nõukogude okupatsiooni kehtestamist.

Seadused

RT 1919, 18, 44; 1926, 37, 73; 1938, 42, 396.
ENSV Teataja 1940, 24, 270.
Закон 4-го марта 1906 года о союзах и обществах с последующими к нему разъясне-
ниями Правительствующего cената и Министерства внутренних дел. С.-Петербург
1906.

Kirjandus

Tiit Lääne. 120 aastat jalgrattasporti Eestis. Tallinn 2006.