Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

9.3. Kindlustusaktsiaseltsid

Versicherungsgesellshaften

Страховые общества

Ajalugu

Kindlustusaktsiaseltsid tekkisid Venemaal 19. saj 20. a-tel. 1827. a asutati Esimene Venemaa Kindlustusselts, mis sai 20 aastaks kindlustusmonopoli Peterburis ja Moskvas ning Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kubermangus. 1835. a asutati *Teine Venemaa Kindlustusselts, 1844. a Venemaa Transpordi- ja Kindlustusselts, 1846. a kindlustusselts Salamander jne. 1917. a tegutses Venemaal 23 suurt kindlustusseltsi. Peamiselt kindlustati tuleõnnetuste vastu.
Mitmel Venemaa kindlustusseltsil olid agentuurid ka Eesti alal (Esimene Venemaa Kindlustusselts, alates 1847. a-st *Teine Venemaa Kindlustusselts, kindlustusselts Salamander, Venemaa Transpordi- ja Kindlustusselts jt).
Rahvakomisaride Nõukogu 23.10.1918 dekreediga allutati Venemaa kindlustusaktsiaseltside tegevus riigi kontrollile. Eestis lõpetasid Venemaa kindlustusseltside agentuurid tegevuse Saksa okupatsiooni ajal. Nende asemele tulid Saksa kindlustusseltsid (Versicherungs-Gesellscaft Allianz, Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft jt). Iseseisvas Eestis sai neist tegevusloa ainult kindlustusselts Nord Deutsche Versicherungs-Gesellschaft.
1919. a hakati asutama Eesti kindlustusseltse: 1919. a asutati kindlustusselts Eesti Lloyd, 1920. a Eesti Kindlustuse Aktsiaselts, kindlustusselts Polaris jt. Kindlustusaktsiaseltsid võtsid üle mitu senist *kindlustusühistut, nt *Baltimaade Vastastikune Elukindlustusselts, *Eestimaa Vastastikune Kinnituse Selts ja *Liivimaa Vastastikune Kinnituse Selts.
Kindlustusaktsiaseltsid juhindusid oma tegevuses aktsiaseltside kohta käivatest seadustest.
22.04.1936 anti välja kindlustusasutuste seadus, mis sätestas, et kindlustusaktsiaseltsidele kohaldatakse aktsiaseltside kohta käivad seadused koos muudatuste ja täiendustega, nagu näeb ette kindlustusasutuste seadus. Kindlustusaktsiaseltsi tegevust juhtis aktsionäride peakoosolek, nõukogu, juhatus ja vähemalt üks asjaajaja-direktor. Tegevust kontrollis majandusministeeriumi krediit- ja kindlustusasutuste inspektuur.
Riigivolikogus 23.07.1940 vastu võetud pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni alusel kindlustusaktsiaseltsid natsionaliseeriti.

Seadused

RT 1936, 36, 273;1936, 36, 274; 1940, 77, 745; 1940, 81, 771.

Kirjandus

М. Н. Барышников. Деловой мир России: историко-биографический справочник.
С.-Петербург: Искусство-Спб. Logos, 1998.