Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.4.1.2.2. Maakondade väeteenistuskomisjonid

Kreises-Wehrpflicht-Kommissionen

Уездные по воинской повинности присутсвия

Ajalugu

Sõjaväekohustuse täitmiseks maakonna tasandil ettenähtud asutus, mis moodustati üldise sõjaväekohustuse seadusega 1874. a maakondlike nekrutikomisjonide asemele.

Maakonna väeteenistuskomisjonid võisid omakorda jaguneda jaoskondadeks, millede kaupa toimusid iga-aastased noorsõdurite võtmised. Harju- ja Läänemaal oli 4; Tartu-, Võru-, Pärnu-, Viru- ja Viljandimaal 3, Järvamaal 2, Saaremaal 1 jaoskond.
Koosseis: esimees — kuberneri määratud kohalik ametnik; liikmed — sõjaväe juhtkonna poolt määratud ohvitser, kuberneri poolt määratud kohalik ametnik, maakonna sõjaväeülem, vallavanemate poolt 3 aastaks valitud esindaja ja linnavõimude esindaja.

Väeteenistuskomisjoni ülesanded olid: sõjaväekohuslaste ja noorsõdurite väkkekutse nimekirjade koostamine ja kontroll; iga-aastase noorsõdurite võtmise läbiviimine; iga kutsealuse õiguste kindlaksmääramine sõjaväekohustuse täitmisel ja otsustamine, kes kuidas sõjaväekohustust täidab; noorsõdurite meditsiiniline läbivaatamine nii võtmise ajal kui edaspidi ja kutsealuste väeteenistussobilikkuse kindlaksmääramine; noorsõdurite võtmise aruande esitamine kubermangu väeteenistuskomisjonile; sõjaväelaste perekondade toetamine.
Allusid kubermangu väeteenistuskomisjonile.

Materjal

Väeteenistuskomisjonid sisaldavad osaliselt ka varasemate nekrutikomisjonide materjale, mis asjaajamise jätkamiseks üle anti. Paremini on säilinud Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaa väeteenistuskomisjonide materjalid; ringkirjad, ettekirjutused, instruktsioonid, määrused; istungite protokollid ja ñurnaalid, protokollid reameestele ja nende perekondadele toetuste määramise kohta; nekrutite teenistuslehed ja nimekirjad (f 318) alates 1797; väkkekutse, noorsõdurite vastuvõtu, maakaitseväelaste vastuvõtu, liisunimekirjad.
Vabatahtlike ja sõjaväeteenistuse kutsutud kõrgemate õppeasutuste lõpetanute nimekirjad (sh Tartu ülikooli üliõpilastest vabatahtlike nimekiri (f 314-1-1103); maakaitseväelaste ning staabi- ja kõrgemate ohvitseride nimekirjad. Maakaitseväe arstide, velskrite, farmatseutide nimekiri (f 49-1-149) 1893 a-st; reservi arvatud isikute, arstliku läbivaatuse; perekondliku olukorra, hariduse lõpetamiseks või vaimulikku seisusse astumise tõttu ajapikendust saanute; väeteenistusest kõrvalehoidjate nimekirjad; kutsealuste perekonnakirjad ja väljakirjutused meetrikaraamatutest (f 316, 314); ametimeeste, majaperemeeste, taluperemeeste, asustatud punktide nimekirjad; sakslaste käes vangis olevate isikute nimekiri (f 314-1-1375) 1916 a-st; tunnistused ja vandetekstid.
Registreerimisraamatud: nekrutite vastuvõtu; väkkekutse jaoskondade; reserv- ja maakaitseväelaste, soldatinaiste ja -laste ning erusõdurite arstliku läbivaatuse; laatsaretti uuringuteks ja ravile saadetute; liisuga väeteenistusest vabastatute; väeteenistuskohuslastele erinevate tunnistuste väljaandmise; kaebuste registreerimise; sõduritele ja nende naistele kroonu toetuse määramise kohta.
Kirjavahetus ja toimikud organisatsiooniliste küsimuste, väkkekutsenimekirjade koostamise ja neisse kantud isikute andmete kontrollimise, väkkekutse ja mobilisatsiooni, maakaitseväe üksuste moodustamise, teenistusse kutsumise ja maakaitseväelaste õppekogunemiste, reservväelaste teenistusse ja õppekogunemistele kutsumise, väeteenistuskohustuse täitmise (sh vabatahtlikena, jahimeestena jmt); noorsõdurite, reservväelaste ja maakaitseväelaste arstliku läbivaatuse ja korduva arstliku läbivaatuse; erusõjaväelaste, nende naiste ja leskede arstliku läbivaatuse kohta kroonu toetuse määramiseks; tervisliku seisundi tõttu väeteenistusest vabastamise; hariduse lõpetamiseks või perekondliku olukorra tõttu soodustuste ja pikenduste andmise, teenistusest vabastatute reservi või maakaitseväkke arvamise ja reameeste teenistusest ja reservist vabastamise (sh surnud ja hukkunud); maakaitseväelaste arvestuse; seoses 43. eluaasta täitumisega maakaitseväekohustusest vabastamise kohta.
Toimikud päevarahade andmise kohta puhkusel viibivatele reameestele (1915–1918), reameeste perekondadele toiduabi andmise (1914–1917); erusoldatitele ja nende naistele ning lastele kroonu toetuse andmise kohta (1904–1918); raamatupidamisraamatud; registratuuurraamatud; sõjaväehobuste jaoskondade materjalid — f 47, 49, 314, 316, 318; Jaapani sõjas hukkunute laste toetamise komiteed (f 47, s 2517; f 316, s 849; f 318 s 1038); Romanovite heategevad komiteed (Keisrinna Maria Pavlovna komitee haiglatest kodumaale saadetute toetamiseks jalatsite ja riietega — f 47, s 2518; Vürstinna Jelizaveta Fjodorovna komitee — f 314 ja 48, Romanovite komitee — f 317).

Seadused

ПСЗ II nr 52892 (1873).
Сборник правительственных распоряжений по воинской повинности. T. 1–6. Спб. 1874– 1878 (seadusandlikud aktid 1.01.1874 – 1879).
Сборник циркуляров по вопросам воинской, военно-конской и военно-повозочной повинностей. 1874–1913. СПб. 1913.
Устав о воинской повинности. СПб. 1913.
СЗ IV. Устав о воинской повинности. Издание 1915 года. Петроград 1915.

Kirjandus

Tannberg, T. Maakonna väeteenistuskomisjon. / Eesti territooriumiga seotud institutsioonid. Termin 59. Tööversioon. Tartu 1997.