Fondiloend

1.2.5.1.2. Maakonna politseiülem e maakonnaülem

Уездный начальник

Ajalugu

Maakondade politseivalitsuse juht, ühtlasi kõrgeim riigivõimu esindaja kohapeal, kellele allusid otseselt maakonnaülema vanemabi ja jaoskondade ülemad — maakonnaülema nooremabid. Ametisse nimetas kuberner.

Maakonna politseiülem (уездный начальник) nimetati 1916. a lõpul ümber maakonna ispravnikuks (уездный исправник).

Maakonna politseiülema ülesanded: ühiskondliku julgeoleku säilitamine; iga tõsisema avaliku korra rikkumise kohta ettekannete tegemine kubernerile; järelevalve juhendamine abide ja nende alluvate tegevuse üle ja kõrgemalt poolt tulnud ettekirjutuste edastamine alluvatele; järelevalve vallaametnike tegevuse seaduslikkuse üle; vaesustõendite väljastamine; alluvate kohta esitatud kaebustes juurdluse teostamine ning tekitatud ülekohtu heastamine; maakonna väeteenistuskomisjoni töös osalemine; aruandlus põllukultuuride saagikuse üle; seadusandlike aktide avalikustamine; erametsade kaitse korraldamine.