Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.5.1.2. Maakonna politseiülem e maakonnaülem

Уездный начальник

Ajalugu

Maakondade politseivalitsuse juht, ühtlasi kõrgeim riigivõimu esindaja kohapeal, kellele allusid otseselt maakonnaülema vanemabi ja jaoskondade ülemad — maakonnaülema nooremabid. Ametisse nimetas kuberner.

Maakonna politseiülem (уездный начальник) nimetati 1916. a lõpul ümber maakonna ispravnikuks (уездный исправник).

Maakonna politseiülema ülesanded: ühiskondliku julgeoleku säilitamine; iga tõsisema avaliku korra rikkumise kohta ettekannete tegemine kubernerile; järelevalve juhendamine abide ja nende alluvate tegevuse üle ja kõrgemalt poolt tulnud ettekirjutuste edastamine alluvatele; järelevalve vallaametnike tegevuse seaduslikkuse üle; vaesustõendite väljastamine; alluvate kohta esitatud kaebustes juurdluse teostamine ning tekitatud ülekohtu heastamine; maakonna väeteenistuskomisjoni töös osalemine; aruandlus põllukultuuride saagikuse üle; seadusandlike aktide avalikustamine; erametsade kaitse korraldamine.