Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.6. Teadusasutused

Ajalugu

1941. a loodi Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) juurde Teaduslik Uurimisinstituut, mis pidi saama Teaduste Akadeemia eelkäijaks. Saksa okupatsiooni ajal instituut likvideeriti. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega 05.04.1946 loodi Eesti NSV Teaduste Akadeemia (TA), kinnitati selle põhikiri, struktuur ja liikmeskond. TRÜ andis akadeemiale üle mitmed materjalide kogud, muuhulgas ka geoloogia- ja zooloogiamuuseumi fondid, astronoomia observatooriumi ja geofüüsika observatooriumi. Teaduste Akadeemia alluvusse läks ka *Õpetatud Eesti Selts, *Loodusuurijate Selts ja Akadeemiline Emakeele Selts. Ülikoolile jäi õigus kasutada akadeemiale läinud kogusid, seadmeid ja vahendeid õppe- ja teadustöös.
ENSV TA kujundas oma teadusasutuste võrgu, mis järk-järgult suurenes ja laienes. 1989. a tegutses 20 TA asutust. 15.12.1994 võttis Riigikogu vastu teaduskorralduse seaduse, mis sätestas Eesti TA reorganiseerimise ja muutis selle instituudid iseseisvateks riigi teadusasutusteks.

Seadused

RT I 1995, 5, 42.

Kirjandus

Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tagasivaated. Uurimissuunad. Liikmeskond 1946-1971. Tallinn, 1971.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1956-1964. Tallinn, 1965.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Tallinn, 1973.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tallinn, 1986.
Eesti Teaduste Akadeemia, 1938-1998: ülevaateid ja meenutusi. Kronoloogia. Peatoimetaja Jüri Engelbrecht. Tallinn, 1998.
Eesti Teaduste Akadeemia, 1980-1990. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1991.
Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales Academiae Scientiarum Estoniae. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1940- /Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamatu asemel ilmunud: Ülevaade Eesti Teaduste Akadeemia teaduslikust ja teaduslik-organisatoorsest tegevusest (1989); Eesti Teaduste Akadeemia aastaaruanne (1990-1995); Eesti Teaduste Akadeemia teaduslikud publikatsioonid (1990-1995)/.
http://www.akadeemia.ee/ (21.12.2004)