Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.3.8.3. Õpetajate seminar

Ajalugu

Rahvahariduse ministeeriumile allunud vene õppekeelega õpetajate seminar, mis valmistas ette rahvakoolide õpetajaid.
Läänemere kubermangudes hakati selletüübilisi seminare asutama 1870. aastatel vastukaaluks rüütelkondade poolt ülalpeetavatele õpetajate seminaridele. Esimene uut tüüpi seminar — Balti õpetajate seminar — asutati 1870. a Riias.
Õppe- ja kasvatustöö aluseks oli 04.07.1875 rahvahariduse ministri kinnitatud instruktsioon õpetajate seminaride kohta.
Seminar oli algselt kolmeaastase kursusega, riigieelarveline ja kinnine poeglaste õppeasutus. Kool andis õpetajakutseks vajaliku ettevalmistuse pedagoogilistes ainetes ning oskustes ja oli vahepealseks astmeks 4-klassilise linnakooli ja gümnaasiumi vahel. Lõpetamine ülikoolis edasiõppimise õigust ei andnud.

Seonduv aines

LVVA f 7395 — Balti õpetajate seminar.

Seadused

EAA 384—1—1076. — Положение о Прибалтийской учительской семинарии.
ПСЗ II nr 56775 (28.12.1876), nr 48078 (02.03.1870).
EAA 384—1—116, l. 1—23. — Инструкция для учительских семинарий Министерства народного просвещения (утверждёна Министром Народного Просвещения 4-го июля 1875 года).

Kirjandus

Lembit Andresen. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III. Koolireformid ja venestamine (1803-1918). Tallinn: Avita, 2002.
Väino Sirk. Õpetajate seminar. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 204—207.