Fondiloend

6.1.4. Linna koolikolleegium

Stadt-Schulkollegium

Городская училищная коллегия

Ajalugu

Kollektiivne organ linnade poolt ülalpeetavate koolide majandusliku külje eest hoolitsemiseks ja õpetajate valimiseks.
Asutati 18. saj Tallinnas, Tartus, Pärnus. Riikliku korralduse said 04.06.1820 kinnitatud Tartu õpperingkonna koolide määrustikuga. Linnades, kus nad varem tegutsesid, võisid jätkata tööd endistel alustel. Kõigis teistes Eesti linnades asutati koolikolleegiumid 1823. a.
Kolleegiumil oli viis liiget: kaks avalike koolide esindajat, kaks linna poolt määratud liiget ja üks kirikuõpetaja.
Linna koolikolleegiumi hallata olid: elementaarkoolid (linnaalgkoolid), linna-tütarlastekoolid, kõrgemad (I järgu) linna-tütarlastekoolid, osa pühapäevakoole, reaalkoolid ning Tallinna linna tütarlaste gümnaasium.
Koos magistraadi/linnavalitsusega töötas kolleegium ise välja tegutsemiskorra, milles oli arvestatud järgmisi põhimõtteid: igal koolil pidi olema oma kassa, kuhu magistraat/linnavalitsus eraldas kolmandik- või veerandaasta kaupa ülalpidamisraha; koolide ülalpidamiseks võis linn taotleda abi kubermanguvalitsuse kaudu, koole võis likvideerida vaid koolide peavalitsuse loal; likvideerida ei võinud neid koole, millel oli ülalpidamiseks oma kapital.
Koolikolleegiumidel oli õigus esitada õpetajakandidaate, samuti võisid nad koolielus esinevate väärnähete kõrvaldamiseks pöörduda *kubermangu koolidedirektori või *õpperingkonna kuraatori poole.
Kaotati Eesti Ajutise Valitsuse 11.12.1918 määrusega linnakoolivalitsuse korralduse kohta.

Materjal

Koolikorraldust reguleerivad instruktsioonid, juhendid, patendid (1735—1917, vaheaegadega), põhikirjad, õppe- ja tunniplaanid (1790, 1814—1848, 1874).
Protokollid (1844—1914), eksamiprotokollid (1854—1869). Õppetöö aruanded (1790—1792, 1804, 1886—1916). Aktid ja kirjavahetus (1762—1917, vaheaegadega).
Õpilaste nimekirjad (1781—1784, 1874—1880). Tunnistused (1874, 1887—1890).
Arveraamatud ja -dokumendid (1823—1919). Registratuurraamatud (1843—1912).

Seonduv aines

TLA f 57 — Tallinna koolikolleegium, 20 s, 1821—1917.

Seadused

ПСЗ I nr 28303 (04.06.1820), ПСЗ III nr 4455 (17.05.1887).
RT 1918, 10.

Kirjandus

E. Ernits. Linna koolikolleegium. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 35—36.