Fondiloend

6.1.1.4. Kreisi koolide inspektoraat

Schulinspektorat

Инспекция училищ

Ajalugu

Amet kreis- ja elementaarkoolide ning eraõppeasutuste juhtimiseks ja järelevalveks.
Teisi nimetusi: kooliinspektoraat, kreisi koolideinspektor.
1804. a asutas *Tartu Keiserliku Ülikooli koolikomisjon Tartu, Viljandi, Võru, Kuressaare, Haapsalu (Harju- ja Läänemaa jaoks) ja Rakvere (Viru- ja Järvamaa jaoks) koolide inspektoraadi; 1805. a asutati Pärnu ja 1820. a Paide ja Tallinna koolide inspektoraat.
Inspektoraadi eesotsas seisis kreisi koolideinspektor, viimane oli ühtlasi ka kohaliku *kreiskooli inspektor. Inspektorid valis kuni 1837. a *Tartu Keiserliku Ülikooli koolikomisjon kubermangu koolidedirektori ettepanekul, ametisse kinnitas Tartu ülikooli nõukogu. Alates 1837. a valis inspektorid õpperingkonna kuraatori nõukogu, ametisse kinnitas *Tartu (Riia) õpperingkonna kuraator.
Inspektori ülesanded olid: kreis- ja elementaarkoolide ning eraõppeasutuste juhtimine ja järelevalve, kreiskooli õppetöö ja majandamise otsene juhtimine, kooliteenijate ametisse võtmine, riiklike toetuste kasutamise korraldamine. Linnade ja eraisikute ülalpidamisel olevate koolide majandustegevusse inspektor ei sekkunud. Pärast 1820. a koolimäärustiku kehtestamisest õpetas ka ise *kreiskoolis.
Inspektorid allusid kubermangu *koolidedirektorile, kellele nad esitasid kaks korda aastas aruandeid neile alluvate õppeasutuste kohta.
Kreisi koolide inspektoraadid lõpetasid tegevuse 26.01.1887 riiginõukogu otsuse põhjal, nende ülesanded läksid *rahvakoolide inspektoritele.

Materjal

Rahvahariduse ministeeriumi, Tartu (Riia) õpperingkonna kuraatori, kubermangu koolidedirektorite jt. ringkirjad, eeskirjad, korraldused ja juhendid (1800—1879). Koolide statuudid (1804—1835). Õpetajate konverentside protokollid (1811—1877).
Aastaaruanded ja statistilised aruanded koolide olukorra, tegevuse, isikkoosseisu ja revideerimise kohta (1804—1889). Ülevaade Viljandi avalike koolide ajaloo kohta aastail 1700—1845 (1845).
Õppe- ja tunniplaanid (1804—1884). Eksamiprotokollid (1845—1849, 1876—1879) ja nimekirjad (1881—1884), õpetajate kutsetunnistused, õpilaste tunnistused ja kirjavahetus eksamite kohta (1805—1882).
Toimikud ja kirjavahetus õppeasutuste, sh ka erakoolide organiseerimise, reorganiseerimise, järelevalve, õppe- ja kasvatustöö, õpetajate ja kooliametnike tegevuse, pensionide, autasustamise ja edutamise, koolide revideerimise, õppevahenditega varustamise, hoonete ostmise, ehitamise ja remondi ning rahaliste vahendite kohta (1804—1892).
Registratuurraamatud (1805—1884) ja missiivid (1810—1889). Arveraamatud ja -dokumendid (1808—1879).
Teenistuslehed (1806—1877).

Seadused

ПСЗ I nr 28303 (04.06.1820), ПСЗ III nr 4196 (26.01.1887).

Kirjandus

Eesti kooli ajalugu: neljas köites: kaugemast minevikust tänapäevani. 1. kd, 13. sajandist 1860. aastateni. Toim Endel Laul. Tallinn: Valgus, 1989.
Elmar Ernits. Koolide juhtimis- ja järelevalveasutuste dokumentaalmaterjalid Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis. — Nõukogude Kool, 1972, nr 4, lk 349.
E. Ernits. Kreisi koolide inspektoraat. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999, lk 29—30.
Peeter Põld. Eesti kooli ajalugu. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1933.