Fondiloend

1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

Полицейский пристав

Ajalugu

Politsei territoriaalse jaoskonna ülem.

Kuni 1916. a-ni nimetati vaid linnajaoskonna ülemat pristaviks (полицейский пристав), maakonnas vastas pristavile politseiülema nooremabi. 1916. a sügisest muudeti maakonna politseiülema nooremabi nimetus maapristaviks (становой пристав).
Politseipristav allus linna politseimeistrile ja tema vanemabile. Talle allusid: pristavi abi, kordnikud — kardavoid (городовой), järelevaatajad, lihtpolitseinikud jt madalama astme politseiametnikud. Maal allus pristav maakonna politseiülemale.

Politseipristavi ülesandeks oli avaliku korra kindlustamine ja heakorra tagamine oma tegevuspiirkonnas; kahtlusaluste, järelevalvealuste ja sõjaväekohuslaste tagaotsimine; arvestuse pidamine ja järelevalve jaoskonna territooriumil elavate inimeste, sh välismaalaste ja sõjaväekohuslaste üle; epideemiate leviku tõkestamiseks abinõude tarvituselevõtmine; koostöö kohtutäituriga (maksude, laenude, trahvide sissenõudmine); järelevalve lahkusuliste (vanausulised, baptistid jt) üle.

Materjal

Alluvate politseiametnike ettekanded; aruanded kehtivatest turuhindadest; hea teenistuse eest autasustatavate nimekirjad; tagaotsitavate registreerimise raamatud; maksude, trahvide ja võlgade sissenõudmise registreerimise raamatud; välismaalaste nimekirjad; 1916-1917 Tartu Ülikoolis õppinud üliõpilaste nimekiri; arreteeritute registreerimise raamatud; kirjavahetus järelevalve all olevate isikute jälitamise, kadunud või varastatud asjade otsimise; õnnetusjuhtumite; heategevuse; Riigiduuma valimiste; lahkusuliste; mobilisatsiooni läbiviimise jm kohta; toimikud politseilise järelvalve sisseseadmise ja erinevate ühiskondlike organisatsioonide tegevuse kohta; lauaregistrid.