Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.2.2. Sillakohus

Ordnungsgericht

Орднунгсгерихт

Ajalugu

Maapiirkonna politseikohtud Liivimaal.

Teisi nimetusi: maakohus, seadusekohus.
Liivimaa sillakohtud asutati 1668. a (või 1667. a) vastavalt kohalike Rootsi riigiasutuste ja Liivimaa rüütelkonna ühistöös koostatud Liivimaa maa- ehk politseikorraldusele. Ühes Liivimaa Rüütelkonna maaomavalitsuse piiramisega likvideeris kuningas Karl XI sillakohtud 1694-1695, nende ülesandeid täitsid kreisifoogtid. Sillakohtud taastati 1710. a. Asehalduskorra ajal (1783-1796) sillakohtud kaotati, nende ülesandeid täitsid alammaakohtud. Liivimaa 1804. a talurahvaseaduse ellurakendamisel rajati lisaks Tartu, Pärnu, Saaremaa ja Valga Sillakohtule Võru ja Viljandi Sillakohus.
Sillakohus koosnes kohtunikust, kahest adjunktist (või abist) ja notarist, lisaks olid ametis arhivaar, protokollija, tõlk, marsikomissar, kantseleiteenijad ja käskjalad.
Sillakohtunik ja adjunktid valiti teenistusse rüütelkonna poolt kolmeks aastaks ning kinnitati ametisse kuberneri poolt. Notarid valiti ametisse rüütelkonna poolt eluajaks, need kinnitas ametisse kubermanguvalitsus. Maanõunike kolleegium määras ametisse marsikomissari, kes vastutas sõjavägede liikumise eest. Istungeid pidas iga sillakohus oma maakonnalinnas.
Sillakohus allus kindralkubernerile, 1796. a-st Liivimaa Kubermanguvalitsusele. Sillakohtunik kohustus oma tegudest aru andma kubernerile, kellele võidi kaevata ka sillakohtu otsuse peale.

Sillakohtu ülesandeks oli: ühiskondliku korra kaitsmine; talurahvarahutuste mahasurumine; põgenenud pärisorjade tagasitoomine; järelevalve seaduste täitmise üle; järelevalve kõrtsinduse, aastalaatade, kaubanduse ja sanitaarolukorra üle; jahinduse, veepaisude ja kalatõkete ehitamise üle; teede, sildade ja parvede ehitamise ja korrashoiu korraldamine; sõjavägede läbimarsi juhatamine; kriisiolukordade (taudid, õnnetusjuhtumid) lahendamine; maakohtu otsuste täideviimine; kubermanguvalitsuse korralduste teatavakstegemine ja täitmine; kriminaalkuritegude eeluurimine; maksude ja trahvide sissenõudmine.

Sillakohtute pädevus laienes 19. saj jooksul pidevalt, nad tõusid talurahva haldusliku ja politseilise järelevalve universaalorganiks kohapeal.
Sillakohtud kaotati 09.06.1888 seaduse „Läänemere kubermangude politsei ümberkorraldamine” alusel.

Materjal

Liivimaa Kubermanguvalitsuse patendid (1720-1886). Siseministeeriumi, Liivimaa Kubermanguvalitsuse, kuberneride, õuekohtu, kroonupalati, kreisifiskaalide ja sillakohtute määrused, käskkirjad, ringkirjad ja eeskirjad (1779-1888); protokollid (1808-1888). Missiivid (1806-1888); aruanded ja kirjavahetus sillakohtute tegevuse ja valdade kohta.
Aruanded, nimekirjad ja toimikud mõisate, pastoraatide, valdade, talude, külade, alevite, elanike ja vangide olukorra ja arvu; rahvusliku koosseisu, usulahkude, hingerevisjonide, rahvaloenduse, väejooksikute ja põgenike; Samaarasse ja Saraatovisse väljarändamise (f 949, 1860-1862); Viljandi kodanikkonna (1759); kariloomade ja hobuste ning nende tõuaretuse (1831-1888); tubaka- (1888), lina- ja kanepikasvatuse (1827-1887); kartuli- (1836-1881) ja viljasaagi (1810-1885) ning magasiaitade tegevuse (1805-1889); kivimurdude ja savi leiukohtade (f 953, 1880. a); metsamajanduse, jahinduse ja kalanduse (1818-1887) kohta; talupoegade palvekirjad senaator Manasseinile (1880-1883). Talupoja vabastuskiri (f 949, 1771. a); aruanded, nimekirjad ja toimikud aktsiisimaksu, äritunnistuste väljaandmise, viinavabrikute, kõrtside, veskite jt ettevõtete asutamise, olukorra ja tegevuse; salakaubanduse, laatade, kauba hindade ja oksjonite, Sindi Kalevivabriku (1833-1884) ja Räpina Paberivabriku (1853, 1870) kohta; rendilepingud; kinnisvarade kinnistamise toimikud (f 952, 1827-1871).
Aruanded ja toimikud teede ja sildade ehitamise, parandamise ja korrashoiu; postijaamade tegevuse ja ülalpidamise; Käru ja Kolu mõisa vahelisel alal kubermangupiiri kinnitamise (f 951, 1844. a); Kihnu tuletorni ehitamise (f 951, 1864-1866); laeva- ja paadiehituse, laeva- ja praamiliikluse, parvetamise (Tartu ja Pärnu maakond) ning laevaõnnetuste (Pärnu maakond) 1816-1888; telegraafiliinide (1857-1886) ja postkontorite kohta. Postijaamade kaebusteraamatud.
Keelatud kodu- ja välismaiste raamatute nimekirjad (1831-1856). Aruanded ja toimikud Tartu Ülikoolist väljaheidetud üliõpilaste (1841-1859); välismaa ülikoolides õppivate vene alamate (f 951, 1819. a); talurahva jt koolide, koduõpetajate, ajalehtede ja trükikodade; ühingute, seltside ja raamatukogude tegevuse kohta ja nende põhikirjad. Toimikud Vana-Vändrast pärit Mats Tõnnissoni kalendri „Rahwa Tähe-Raamat” edasisest müügist kõrvaldamise (f 951, 1882. a) ja Aleksandrikooli Abikomitee tegevuse (1868-1885) kohta.

Aruanded, nimekirjad ja toimikud tervishoiu, nakkushaiguste (rõuged, koolera, düsenteeria, pidalitõbi, süüfilis) vastu võitlemise, vaimuhaigete, langetõbiste jt haigusjuhtumite, kreisiarstide, ämmaemandate, haiglate, apteekide, vaestemajade, hoolekande, Viljandi ja Võru kreiside tervishoiukomiteede ja loomataudide kohta.

Aruanded, nimekirjad, tõendid ja toimikud ohvitseride; reservi, erru ja puhkusele lastud ja haavatud allohvitseride, nende sõjaväeteenistusse tagasikutsumise; pensionide, surnute, nekrutite ja kantonistide; sõjaväelaste läbimarssimise, majutamise ja varustamise ning nende perekondade abistamise kohta.

Aruanded ja toimikud kohtuotsuste täideviimise; vanglahoonete; vangide ülalpidamise ja transportimise kohta; vangide nimekirjad, raamatupidamisraamatud.

Aruanded ja toimikud pearaha jt maksude, koormiste, trahvide, rendi- jm võlgade, kahjutasude, ravi- ja matusekulude sissenõudmise ning küüdikohustuste täitmise kohta. Küüdiraamatud.

Aruanded, nimekirjad ja toimikud õigeusklike, vennastekoguduste, kirikuhoonete, palvemajade jm usuküsimuste kohta (1817-1888). Sünni, ristimise jm tõendid (f 973, 1800-1837).
Passid, toimikud ja registrid passide jt tõendite väljaandmise kohta; nimistud ja toimikud välismaalaste, kodakondsuse vahetamise, politseilise järelevalve, isikute ning asjade otsimise, ülekuulamiste ja juurdluste kohta. Toimikud oksjonite ning kinnis- ja vallasvara sekvestri alla panemiste kohta; toimikud ja raamatud sillakohtute ja neile alluvate asutuste revideerimise ja isikkoosseisu kohta; registratuurraamatud (1809-1888), arhiiviregistrid (1805-1888); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1783-1888).

Juurdlus- ja kaebeasjade toimikud Pühajärve, Mahtra jt talurahvarahutuste ning nende mahasurumise kohta, talupoegade kaebused ülemääraste koormiste ja maksude nõudmise, rendilepingute rikkumise ja talust väljaõstmise pärast; talupoegade ülesässitamise, sh vendade Petersonide, K. R. Jakobsoni (f 952,1864-1875) jt poolt (1841-1888); Venemaa sisekubermangudesse väljarändamise (1841-1871); Vastseliina talupoegade nn hingemaa nõudmise (1845); raskolnikute rahutuste kohta Tartumaal (1836-1854); õigeusust taganemise ja usuvahetuse (1833-1886); talupoegade põgenemise ja nende varjamise; ametivõimudele vastuhakkamise; vangide põgenemise ja põgenike varjamise; kaubandus-, tööstus-, tööndus-, maksu- ja aktsiisieeskirjade rikkumise; kalapüügi- ja jahieeskirjade rikkumise; ametialaste süütegude (ametialane kuritarvitus, altkäemaksu võtmine jm) ning teenistuslepingute tühistamise ja rikkumise; teede ja sildade korrashoiu kohustusest kõrvalehoidmise; posti- ja liiklus- (sh laevasõidu) määruste rikkumise; postijaamade tegevuse; sanitaar- ja loomapidamise eeskirjade rikkumise, nurgaarstina tegutsemise, sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmise; seadusevastaselt nekrutiks võtmise; desertööride; hulkurluse ja kerjamise; passireñiimi rikkumise, dokumentide võltsimise; mõrvade, abortide, vägistamise, surma- ja õnnetusjuhtumite, enesetappude; duellide (f 949, 1884-1890), kehavigastuste tekitamise, vägivalla, ähvardamise ja laimamise; röövimiste, varguste, petmiste jm varalise kahju tekitamise; piiritülide, sekvestreeritud vara kasutamise ja müügi, oksjonite; valeraha levitamise; tulekahjude; abielulahutuste, kihluste katkestamiste, verepilastuse, sodoomia, krahv Manteuffeli vanavanemate luude väljakaevamise (f 949, 1836), seadusevastaste matmiste jm usu- ja kirikuvastaste tegude; rahu- ja korrarikkumiste, keelatud kaardi- ja ruletimängu; kahjutasu, alimentide, võla-, maksuvõla-, rendivõla-ja töötasunõuete, maksujõuetuse ja päranduste kohta.

Seadused

BPS I, 2. rmt, III ptk, § 397-435.
Landes-Polizei-Ordnung. / Sammlung der Gesetze, welche das heutige livländische Landrecht erhalten. Bd. II. Riga 1821. Lk 569-571.
ПСЗ I nr 17846(26.02.1797); ПСЗ III nr 5308 (09.06.1888).

Kirjandus

Ivask, M. Sillakohtute arhivaalid ajalooallikatena 1866-1888. Magistritöö. Juh A. Must. Tartu 2000.