Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.7. Notarid ja notaribürood

Notarius

Нотариус

Ajalugu

Ametiisikud, kes vormistavad ja kinnitavad õigusdokumente, tõestavad dokumentide ja nende ärakirjade ehtsust jm.

Enne 1889. a teostasid notariaaltoiminguid mitmesugused kohtute ja magistraatide juures tegutsenud ametnikud: sekretär, ülemsekretär, protokollist, protonotarius, notar (notarius), aktuaar (aktuaarius). Tartus oli kaks avalikku notarit, neist esimene oli magistraadi ülemsekretär ja teine foogtikohtu sekretär. Narva reformieelsete notarite fondide puhul on tegemist magistraadi protonotariuste (f 638, 639, 641) ja notari (f 637 osaliselt, 642) materjalidega.
1889. a justiitsreformide käigus endised kohtud ja magistraadid kaotati ning kehtestati Venemaa 1866. a notariaadiseadustik, mida Baltimail täiendati erinormidega kinnistusraamatute ja -jaoskondade suhtes. Osaliselt muudetuna kehtis antud seadus 1940. a-ni. Selle alusel võisid notariks saada Venemaa alamad, kes olid oma teadmisi seaduste tundmise ning notariaaltoimingute teostamise alal tõestanud ringkonnakohtu esimehest, prokurörist ning kinnistusjaoskonna ülemast koosneva komisjoni ees. Notari nimetas ametisse ja vabastas kohtupalati vanem-esimees ringkonnakohtu esimehe ettepanekul. Enne ametisse asumist andsid notarid vande ja maksid ringkonnakohtusse 2000–6000 rubla suuruse kautsjoni oma ebaõige tegevuse kaudu tekkida võivate kahjude tagatiseks. Iga notari tegevuspiirkond kattus selle ringkonnakohtu tegevuspiirkonnaga, mille territooriumil ta tegutses. Linnades, asulates ja kohtades, kus notareid polnud, teostasid notariaaltoiminguid kohalikud rahukohtunikud. Notariaaltoiminguid aktidega, mis kinnitati kinnistusjaoskondades, võisid teostasid vastava kinnistusjaoskonna sekretärid. Notaritel ja kinnistusjaoskondadel oli ühine arhiiv.

Notari tegevusalasse kuulusid: igasuguste (v.a seisust, teenistust ja maamõõtmist käsitlevate) aktide koostamine asjast huvitatud isikute palvel; aktiraamatu sissekannetest väljakirjutuste ja ärakirjade andmine; igasuguste avalduste tõestamine, näiteks ärakirjade, allkirjade, dokumentide avaldamise aja jne suhtes; protestide (näit veksliprotestide) toimetamine; volituste tõestamine; avaldiste kuulutamine ühelt isikult teisele, dokumentide hoiulevõtt eraisikute käest; pärandvara jagamiskava koostamine kohtu ülesandel.Materjal

Kuni 1889. a-ni: aktiraamatud; vekslite ja võlakirjade raamatud; testamentide, volituste ja tõestamiste raamatud (f 3560), tõestatud koopiate raamatud (f 2351),välismaiste kipperite protestide raamat (tühi, f 641), sissetulekute ja väljaminekute raamatud (f 641, 642), aktide koostamise eest linna tuludesse minevate maksude raamatud (f 2351, 3560 s), kuuaruanded koostatud aktide, protesteeritud vekslite ja võlakirjade kohta (f 3560).
1889. a-st: aktiraamatud; notariaalregistrid; koostatud aktide tähestikulised registrid; protestitud vekslite raamatud; hoiule antud dokumentide nimekirjad; õigusvõimetute täiskasvanute tähestikulised registrid; ringkonnakohtu esimehe saadetud juhendmaterjalid; kirjavahetus rinkonnakohtute, kinnistusjaoskondade, kubermangu kroonupalatite jt-ga notariaaltoimingute teostamise, maksude, kinnisvarade hindamise jms asjus; avaldused ja palved; avaldiste tõestamisel tõendusmaterjalina esitatud dokumendid; volitused; isikut tõestavad dokumendid; materjalid kinnisvarade koosseisust ja väärtusest (f 510, 2353 s); plaanid (f 643, 4942 s); notariaaltoimikud; kassaraamatud; maksuraamatud; sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid.

Seonduv aines

Notarite aruanded: Tallinna Ringkonnakohus, EAA f 105 ja Riia Ringkonnakohus EAA f 416 ning LVVA f 115, 31554 s (1889–1917), 25 nim.
Kinnistusametite sekretärid EAA f 5003, 3841, 2702, 5203 (notariaalregistrid jms);
Magistraatide, foogtikohtute ja kinnistusametite fondid.

Seadused

BPS I (eri linnade korralduse kohta käivad paragrahvid).
1866. a notariaadiseadustik (ÏÑÇ II nr 38761 (1862), 43186 (14.04.1866).
Временныя правила для Нотариусов Рижскаго Окружнаго Суда, EAA 531-1-12.
RT 1919, nr 24 (01.04.1919).