Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3.3. Maakonnakomissarid

Kommissare der Kreise

Уездные комиссары (Временного Правительства)

Ajalugu

Vene Ajutise Valitsuse esindajad maakonnas.

Maakonnakomissarid määras Siseminister Eestimaa kubermangu komissari ettepanekul 1917. a märtsis ja aprillis, üldjuhul allusid endised talurahvaasjade komissarid kubermangukomissarile. Maakonnakomissaridele allusid nende abid ja valdade omavalitsused.
Maakonnakomissari ülesandeks oli seaduste teatavaks tegemine ning seaduste täitmise ja asutuste tegevuse järelevalve temale alluvas maakonnas. Maakonnakomissar oli eesistujaks kinnisvara võõrandamise, väeteenistuse ja maade hindamise komisjonis, tal oli revisjoniõigus riiklike asutuste ja ametnike tegevuse üle. Maakonnakomissarile läksid üle talurahvaasjade komissari ülesanded.

Lõpetasid tegevuse Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee komissari 27.10.1917 käskkirja alusel.

Materjal

Ajutise Valitsuse määrused, Siseministeeriumi, Eestimaa kubermangu komissari, Sõjarevolutsioonikomitee jt kõrgemate valitsusasutuste ja sõjaväeülemate käskkirjad, ringkirjad, eeskirjad, juhendid ja üleskutsed, ajutised reeglid maanõukogu valimise kohta.
Valdade üldkoosolekute, volikogude ja nõukogude koosolekute, vallakirjutajate kongressi (f 4696), Nõmme elanike komitee ning Pärnumaa I ja II jaoskonna talurahvaasjade komissaride arhiivide maakonnakomissarile üleandmise protokollid. Miilitsate protokollid ja ettekanded seaduserikkumiste kohta.
Protokollid, aruanded, nimekirjad, teadaanded; toimikud ja kirjavahetus maakonnakomissari jt-ga kubermangu ja maakondade maanõukogude valimise, komissari kantselei, vallaametnike ja õpetajate ülalpidamise, ametnike teenistusse võtmise ja vallandamise, sõjaväekohustuse ajapikenduse, endistelt ametnikelt asjaajamise ja vara ülevõtmise, miilitsa organiseerimise, maksude sissenõudmise, ühiskondlike maksude jaotamise ja nendest vabastamise, toitluskomiteede organiseerimise, sõjapõgenikele ning sõjaväelaste perekondadele jt abivajajatele toetuste määramise, sõjaväele korterite ja küttepuude muretsemise, Palupera mõisa sõjaväelaste poolt rüüstamise (f 4667), mõisatööliste streikimise, rendimaksu alandamise nõude, mõisa ja talumaa vahetamise (Pindi mõis, Võrumaa, f 4682), Kaarma kirikule tööpäevade tegemise (f 4668), tõendite ja passide väljaandmise, asutuste ja ametnike evakueerimise ettevalmistamise, seaduserikkumiste ja nakkushaiguste kohta (1915-1917).
Aruanded elanike ja hobuste arvu, tali- ja suviviljade külvi, põldude suuruse ja olukorra ning heinasaagi kohta. Sõjaväekohustuslike isikute, hukkunud ja deserteerunud sõjaväelaste nimekirjad (f 4669, Viljandimaa); kino- ja peokuulutused; lauaregistrid (1916-1917).
Fondid on säilinud ebaühtlaselt.

Seadused

ЭГВ nr 10 - 09.03.1917, nr 14 - 06.04.1917, nr 44 - 02.11.1917.