Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

3.2. Linnaomavalitsused

Selbstverwaltung der Stadt

Городское общественное управление

Ajalugu

Linnaomavalitsus oli linnavolikogu ja täidesaatvate organite e linnavalitsuse üldnimetus.

Moodustati 26.03.1877, kui Aleksander II ukaasiga kehtestati Balti kubermangude linnades 1870. a Vene üldine linnaseadus. Narvas, mis kuulus Peterburi kubermangu, moodustati linnaomavalitsus 1873. a.
Koosnes linnavolikogust ja tema täidesaatvatest organitest (linnapea juhitud linnavalitsusest ja selle juurde kuuluvatest mitmesugustest komisjonidest). Volikogu valisid kõik linna maksumaksjad, kes olid maksu suuruse järgi jagatud kolme klassi.
1892. a linnareformiga kärbiti linnaomavalitsuse õigusi, tõsteti valimistsensust (linnavolikogu said valida vaid kinnisvaraomanikud) ja avardati kuberneri järelevalvefunktsioone. 1892. a linnaseadus jäi kehtima 1938. a linnaseaduseni, kuigi täiendati vahepealsete seadustega üksikutes punktides.
Linnaomavalitsuse tegevuse seaduslikkuse üle teostas järelevalvet kuberner, pärast Veebruarirevolutsiooni kuni 11.10.1919 kubermangukomissar. Kõik volikogu otsused pidi linnapea esitama kubernerile.
15.04.1917 laienes valimisõigus lisaks kinnisvaraomanikele ka teistele linnaelanike kihtidele.

Materjal

Seadusandlikud aktid, siseministri, kuberneri, kreisiülema, linnapea jt ringkirjad; kirjavahetus kuberneri, Ülevenemaalise Linnade Liidu jt-ga linnametnike kinnitamise, haigete ja haavatute abistamise ja muudes küsimustes; linnavolikogu, linnavalitsuse ja komisjonide istungite protokollid; valijate, linnaelanike ja obrokikruntide nimekirjad; krundiplaanid, ehitusprojektid ja linnaplaanid; toimikud valimiste läbiviimiste, linnavarade, linnahaigla, elektrijaama, tapamaja, kuurordi, sadamate, koolide, tänavate korrashoiu ja ehitustegevuse kohta; raamatupidamisraamatud ja -dokumendid, registrid.
Sanitaar-, vaeste-, ehitus-, tuletõrje-, majutus-, tänavate korrashoiu ja valgustamise, kaubanduse, käsitöö, linnamõisate majandamise, kinnisvarade hindamise, toitlus- jt komisjonide protokollid, kassaraamatud, aruanded, toimikud.

Seonduv aines

Linnavalitsuste fondid perioodist 1919–1944, vt ERA f 2951, 4209, 2974, 2979, 4062, 2008, 2014, 4310, 2985, 2536, 3232, 2387, 4897, 3799, 3019, 3734, 3670, 3013, 4016, 2966, 3591, 2309, 3084, 3077, 4425. Valga Linnavalitsuse materjale leidub Valka Linnavalitsuse fondis LVVA, f 405.
Vt ka linna ettevõtted, tervishoid.

Seadused

ПСЗ II nr 48498 (16.06.1870), nr 48498 (1877), ПСЗ III nr 8708 (11.06.1892).
Städte-Ordnung 16. Juni 1870. Riga 1870.
Linnaseadus 11. juunist 1892. a. Tallinn 1927.
1938. a linnaseadus — RT 1938, nr 43.

Kirjandus

Oja, T. Narva linnavalitsuse ja linna ajaloost 1870.–1917. a // Eesti Ajalooarhiivi Toimetised. 2(9). Tartu 1997. Lk 103–131.
Oja, T. Narva linnavalitsuse ja linna ajaloost 1870–1917. // Teatmik Narva Linnaarhiivi fondide ajaloost. Narva Linnaarhiiv 1997. Lk 67–85.
Oja, T. Tartu linnavalitsuse ajaloost 1877–1917. // ENSV Arhiivid. Tallinn 1978. Lk 39–78.
Oja, T. Mõnda Kuressaare linnavalitsuse ajaloost aastatel 1879–1917. // Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat. Kuressaare 1999. Lk 98–120.
Pullat, R. Võru linna ajalugu. Tallinn 1984.