Fondiloend

1.13.10.1. Kubermanguvalitsuse veterinaarinspektor

Veterinärinspektor der Gouvernementsregierung

Ветеринарный инспектор губернского правления

Ajalugu

Eestimaa (Liivimaa) kubermangu veterinaari ametikoht loodi 28.04.1897 Riiginõukogu arvamuse alusel. Selleks eraldati veterinaarala kubermangu tervishoiuvalitsusest. 1902. a loodi sõjaväe veterinaarinspektori amet (âîåííî-âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð), hiljem allutati neile osades kubermangudes kogu veterinaarjärelevalve. Likvideeriti 1917. a oktoobris.
Kubermangu veterinaarile allusid maakondade ja linnade loomaarstid, kariloomade veoteede veterinaarid ning erapraksisega tegelevad veterinaararstid ja -velskrid.
Kubermangu veterinaar allus Venemaa Siseministeeriumi Veterinaarpeavalitsusele ja kubermanguvalitsusele, esitades perioodilisi ülevaateid kubermangu veterinaar-sanitaarsest olukorrast.
Kubermangu veterinaari ülesanded olid: veterinaaride isikkoosseisu inspekteerimine ja osalemine kubermanguvalitsuse istungitel, kus arutati tapamajade ning toiduainete tootmisega tegelevate ettevõtete tegevust, lihatoodete kvaliteedi tagamist, taudide vältimist ja üldist sanitaarolukorda.
Veterinaarjärelevalve alla kuulusid: hobusekasvandused, laudad, kariloomade laadad, näitused; tapamajad, loomajäätmete hävitamine; naha, kontide jt loomsete produktide laod; toiduainete vastuvõtmise, säilitamise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted; kariloomade veoteed, veoeeskirjade täitmine; velskrite koolid, õppesepikojad jt siseministeeriumile alluvad veterinaarsed õppeasutused; veterinaar-bakterioloogia laboratooriumid, veterinaarsed teadusasutused jne.

Materjal

Siseministeeriumi veterinaarvalitsuse, kubermangu veterinaarinspektori, tervishoiuosakonna jt ringkirjad; aruanded kubermangu veterinaar-sanitaarse olukorra, loomataudide, tapamajade tegevuse jm kohta. Toimikud ja kirjavahetus liha- ja piimatoodete müügi, toiduainetetööstuste tegevuse, loomataudide leviku tõkestamise, kariloomade transpordi, kaadri- jm kohta; toimikute ja sissetulnud dokumentide registrid. Veterinaararstide ja -velskrite isiklikud toimikud.


Seonduv aines

Eestimaa kubermanguvalitsuse veterinaaria-alane dokumentatsioon 1846–1897 fondis nr 31 „Eestimaa kubermanguvalitsuse tervishoiu-osakond”; Liivimaa veterinaarinspektori fond jagatud: LVVA f 6, 288 s (1865–1917), 1 nimistu.

Seadused

ПСЗ III nr 14004 (28.04.1897), 22091 (06.11.1902).

Kirjandus

Энциклопедический словарь, T. VI. СПб. 1892.