Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.13.10.1. Kubermanguvalitsuse veterinaarinspektor

Veterinärinspektor der Gouvernementsregierung

Ветеринарный инспектор губернского правления

Ajalugu

Eestimaa (Liivimaa) kubermangu veterinaari ametikoht loodi 28.04.1897 Riiginõukogu arvamuse alusel. Selleks eraldati veterinaarala kubermangu tervishoiuvalitsusest. 1902. a loodi sõjaväe veterinaarinspektori amet (âîåííî-âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð), hiljem allutati neile osades kubermangudes kogu veterinaarjärelevalve. Likvideeriti 1917. a oktoobris.
Kubermangu veterinaarile allusid maakondade ja linnade loomaarstid, kariloomade veoteede veterinaarid ning erapraksisega tegelevad veterinaararstid ja -velskrid.
Kubermangu veterinaar allus Venemaa Siseministeeriumi Veterinaarpeavalitsusele ja kubermanguvalitsusele, esitades perioodilisi ülevaateid kubermangu veterinaar-sanitaarsest olukorrast.
Kubermangu veterinaari ülesanded olid: veterinaaride isikkoosseisu inspekteerimine ja osalemine kubermanguvalitsuse istungitel, kus arutati tapamajade ning toiduainete tootmisega tegelevate ettevõtete tegevust, lihatoodete kvaliteedi tagamist, taudide vältimist ja üldist sanitaarolukorda.
Veterinaarjärelevalve alla kuulusid: hobusekasvandused, laudad, kariloomade laadad, näitused; tapamajad, loomajäätmete hävitamine; naha, kontide jt loomsete produktide laod; toiduainete vastuvõtmise, säilitamise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted; kariloomade veoteed, veoeeskirjade täitmine; velskrite koolid, õppesepikojad jt siseministeeriumile alluvad veterinaarsed õppeasutused; veterinaar-bakterioloogia laboratooriumid, veterinaarsed teadusasutused jne.

Materjal

Siseministeeriumi veterinaarvalitsuse, kubermangu veterinaarinspektori, tervishoiuosakonna jt ringkirjad; aruanded kubermangu veterinaar-sanitaarse olukorra, loomataudide, tapamajade tegevuse jm kohta. Toimikud ja kirjavahetus liha- ja piimatoodete müügi, toiduainetetööstuste tegevuse, loomataudide leviku tõkestamise, kariloomade transpordi, kaadri- jm kohta; toimikute ja sissetulnud dokumentide registrid. Veterinaararstide ja -velskrite isiklikud toimikud.


Seonduv aines

Eestimaa kubermanguvalitsuse veterinaaria-alane dokumentatsioon 1846–1897 fondis nr 31 „Eestimaa kubermanguvalitsuse tervishoiu-osakond”; Liivimaa veterinaarinspektori fond jagatud: LVVA f 6, 288 s (1865–1917), 1 nimistu.

Seadused

ПСЗ III nr 14004 (28.04.1897), 22091 (06.11.1902).

Kirjandus

Энциклопедический словарь, T. VI. СПб. 1892.