Fondiloend

1.13.2. Kreisiarst

Kreisarzt

Уездный врач

Ajalugu

Teisi nimetusi: maakonnaarst.
1783. a seoses asehalduskorra sisseseadmisega pandi igas kreisis ametisse arst ja kirurg abilistega. Nende alaliseks asupaigaks oli maakonnalinn, kust seoses teenistuskohustuste täitmisega tegid väljasõite maakonda.
Kreisiarst allus kubermangu tervishoiuvalitsusele ja teostas järelevalvet maakonna tervishoiuasutuste üle ning osales maakonna hoolekandeasutuste, koolera- ja rõugepanemise komiteede tegevuses.
Kreisiarsti ülesanded olid: haigete ravi, rõugepookimised, epideemiate ja taudide vastaste meetmete rakendamine, arstlikud läbivaatused ning laipade ja isikute kohtumeditsiinilise ekspertiisi teostamine; järelevalve apteekide, haiglate, vaestemajade, vanglate jt asutuste sanitaarolukorra üle; ilmastikuvaatlused.

Materjal

Siseministeeriumi, Eesti- ja Liivimaa kubermangu- ning tervishoiuvalitsuste jt ringkirjad, eeskirjad ja korraldused; kirjavahetus eelpoolnimetatute ning kohtuasutuste, mõisa- ja vallavalitsuste, politseivalitsuste, väeteenistuskomisjonide, kirikuõpetajate jt-ga arstlike ning kohtu-meditsiiniliste uuringute ja läbivaatuste, haiguste ravi, epideemiate leviku, rõugepookimiste, loomataudide; raviasutuste tegevuse; tööstus-, kaubandus- ja õppeasutuste sanitaarolukorra; uute raviasutuste ja toiduainete tööstuste rajamise; meditsiinipersonali (arstid, farmatseudid, velskrid ja ämmaemandad) isikkoosseisude, palkade, töökohustuste jt küsimustes.
Lahkamiste ja laipade ülevaatuste protokollid; aastaaruanded; aruanded, teated ja toimikud epideemiapuhangute, haigestumiste hulga ja leviku, mitmesugustesse haigustesse suremise, rahva tervisliku seisukorra, arstiabi organiseerimise, arstlike läbivaatuste, rõugepookimiste, meditsiini- jt asutuste sanitaarolukorra, valla poolt ülalpeetavate haigete jm kohta; arstide, velskrite, ämmaemandate teenistuskirjad; medikamentide ja meditsiinipersonali nimekirjad; registratuurraamatud, lauaregistrid, missiivid, arveraamatud.

Seadused

EAA 378-1-13; 4599-1-1.

Kirjandus

Brennsohn, I. Die Aerzte Livlands. Riga 1905. Die Aerzte Estlands. Riga 1922.