Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.10.2. Aktsiisivalitsused

Akziseverwaltung

Акцизное управление

Ajalugu

Asutused joogimaksu seadustest kinnipidamise ja tulude laekumise jälgimiseks.

Aktsiisimaksu kogumine kuulus esialgu kroonupalati ja renteide pädevusse, linnades moodustati kohati maksude kokkukogumiseks oma aktsiisivalitsusi.
Riiginõukogu arvamuse 26.10.1860 ja Senati ukaasi 04.07.1861 „Joogimaksu määrus” alusel moodustati alates 01.07.1862 kubermangude ja ringkondade aktsiisivalitsused, mis allusid Rahandusministeeriumile. Kubermangude ja ringkondade aktsiisivalitsuste ülesandeks oli järelevalve joogimaksu seaduste ja reeglite täitmise üle ning joogikohtadelt saadavate tulude haldamine. Laekunud aktsiisimaksud kanti üle maakonna renteisse.
Kubermangu aktsiisivalitsus koosnes aktsiisimaksude valitsejast, tema abist ja revidentidest. Aktsiisimaksude valitseja alluvuses oli kantselei, mille ametnike koosseisu määras kindlaks Rahandusministeerium. Ringkonna aktsiisivalitsus koosnes aktsiisimaksu järelevaatajast ja tema abist. Ringkonnad jagunesid jaoskondadeks, mis kuulusid aktsiisimaksu järelevaataja abi järelevalve alla.
Aktsiisimaksude valitseja kohustused olid viinapõletamise, õllepruulimise ja piiritusest viina tootmise reeglite täitmise, jookide müügireeglite täitmise ja sellelt tulude laekumise jälgimine ning aruandlus ja alluvate ametnike tegevuse kontollimine.
Ringkonna aktsiisivalitsus pidi esitama igakuiselt aktsiisimaksude valitsejale aruanded viinavabrikute toodangu ja riigile oletatavalt laekuva aktsiisimaksu, valmistatud jookide hulga ja nende müügi, patentide ja lubade väljaandmise jm aktsiisivalitsuste tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste kohta.
Kubermangude ja ringkondade aktsiisivalitsused lõpetasid tegevuse 1918. a.

Seadused

ПСЗ II nr 37197 (04.07.1861)