Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.8.2. Vabrikuinspektorid

Fabrikinspektion (Älterer Fabrikinspektor u. Fabrikinspektor)

Старший фабричный инспектор губернии и фабричный инспектор

Ajalugu

Ametnikud, kes jälgisid vabrikute kohta käiva seadusandluse täitmist.

Vabrikuinspektsioon asutati 01.06.1882 Rahandusministeeriumi kaubanduse ja tööstuse departemangu juurde. Inspektsiooni koosseisus ol peainspektor ja 4 ringkonnainspektorit.
03.06.1886 vabrikuinspektsioon reorganiseeriti
14.03.1894 Riiginõukogu otsusega Vabrikuinspektsiooni ja kubermangu mehaanikute ameti reorganiseerimise; tegevuse laiendamise juhiste; vabrikute, tehaste, tööstusettevõtete järelevalve; vabrikantide ja tööliste vastastikuste suhete kohta” loodi kubermangu vanem-vabrikuinspektori ametikoht .
Vanem-vabrikuinspektor koos talle alluvate vabrikuinspektoritega teostas riiklikku järelevalvet vabrikute-ettevõtete kohta käiva seadusandluse täitmise üle — kinnitas sisekorra eeskirjad, töötasude tariifid, tööliste trahvitabelid, trahvikapitali kulud; jälgis ohutusnõuetest kinnipidamist; tegeles tööstusettevõtete kohta statistiliste andmete kogumisega; osales lepitajana tööliste ja ettevõtjate vaheliste konfliktide lahendamisel.
Vanem-vabrikuinspektor asus kubermangulinnas, talle allusid jaoskondade vabrikuinspektorid.
Tegevus lakkas 1918. a.

Materjal

Vanem-vabrikuinspektorite fondid:
Rahandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi ning teiste vanem-vabrikuinspektorite ringkirjad; tööstusettevõtete määrustikud, eeskirjad, revisjoniprotokollid (sh projekt üldise haigekassa moodustamise kohta 1913. a); aruanded, statistilised andmed ettevõtete kohta (sh aurukatlad, tööliste palgad, tööõnnetused, haigekassad jm); toimikud ja kirjavahetus üldise asjaajamise; tööstusettevõtete ehituse ja ümberehituste; tööstusettevõtete tootmistegevuse; töötasude maksmise; töölistele arstiabi võimaldamise; haigekassa ja lepituskoja; ametiühingute ja -liitude loomise; õnnetusjuhtumite; tööliste mitmesuguste kaebuste ja streigiliikumise kohta ning muudatuste kohta tööstusettevõtetes seoses sõjaga; toimikud lubade andmise kohta aurumasinate paigaldamiseks Riia, Valga, Tartu, Valmiera (Volmari), Pärnu, Võru, Viljandi, Võnnu (Cesis) ringkondade ettevõtetesse; isikkoosseisu toimikud; registratuurraamatud.

Vabrikuinspektorite fondid:
Kaubandus-tööstusministri, rahandusministri jt ringkirjad, toimikud töötasude maksmise kohta vastavas vabrikuinspektorile alluvas ringkonnas; aruanded tööstusettevõtete tegevuse, haigekassade asutamise (protokollid), õnnetusjuhtumite ja trahvikapitalide kohta; tööstusettevõtete ja ringkonnas leiduvate aurukatelde nimekirjad ja toimikud aurukatlamaksu sissenõudmise kohta; toimikud ja kirjavahetus vanem-vabrikuinspektori ja alluvate ettevõtetega tööliste kaebuste, töötasude maksmise, töökaitse-eeskirjade rikkumise, õnnestusjuhtumite, töövõimetushüvitiste maksmise jm kohta; isikkoosseisu toimikud; registratuurraamatud; toimikute nimistud.

Seadused

ПСЗ III nr 10420 (14.03.1894).