Fondiloend

1.8.2. Vabrikuinspektorid

Fabrikinspektion (Älterer Fabrikinspektor u. Fabrikinspektor)

Старший фабричный инспектор губернии и фабричный инспектор

Ajalugu

Ametnikud, kes jälgisid vabrikute kohta käiva seadusandluse täitmist.

Vabrikuinspektsioon asutati 01.06.1882 Rahandusministeeriumi kaubanduse ja tööstuse departemangu juurde. Inspektsiooni koosseisus ol peainspektor ja 4 ringkonnainspektorit.
03.06.1886 vabrikuinspektsioon reorganiseeriti
14.03.1894 Riiginõukogu otsusega Vabrikuinspektsiooni ja kubermangu mehaanikute ameti reorganiseerimise; tegevuse laiendamise juhiste; vabrikute, tehaste, tööstusettevõtete järelevalve; vabrikantide ja tööliste vastastikuste suhete kohta” loodi kubermangu vanem-vabrikuinspektori ametikoht .
Vanem-vabrikuinspektor koos talle alluvate vabrikuinspektoritega teostas riiklikku järelevalvet vabrikute-ettevõtete kohta käiva seadusandluse täitmise üle — kinnitas sisekorra eeskirjad, töötasude tariifid, tööliste trahvitabelid, trahvikapitali kulud; jälgis ohutusnõuetest kinnipidamist; tegeles tööstusettevõtete kohta statistiliste andmete kogumisega; osales lepitajana tööliste ja ettevõtjate vaheliste konfliktide lahendamisel.
Vanem-vabrikuinspektor asus kubermangulinnas, talle allusid jaoskondade vabrikuinspektorid.
Tegevus lakkas 1918. a.

Materjal

Vanem-vabrikuinspektorite fondid:
Rahandus-, Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi ning teiste vanem-vabrikuinspektorite ringkirjad; tööstusettevõtete määrustikud, eeskirjad, revisjoniprotokollid (sh projekt üldise haigekassa moodustamise kohta 1913. a); aruanded, statistilised andmed ettevõtete kohta (sh aurukatlad, tööliste palgad, tööõnnetused, haigekassad jm); toimikud ja kirjavahetus üldise asjaajamise; tööstusettevõtete ehituse ja ümberehituste; tööstusettevõtete tootmistegevuse; töötasude maksmise; töölistele arstiabi võimaldamise; haigekassa ja lepituskoja; ametiühingute ja -liitude loomise; õnnetusjuhtumite; tööliste mitmesuguste kaebuste ja streigiliikumise kohta ning muudatuste kohta tööstusettevõtetes seoses sõjaga; toimikud lubade andmise kohta aurumasinate paigaldamiseks Riia, Valga, Tartu, Valmiera (Volmari), Pärnu, Võru, Viljandi, Võnnu (Cesis) ringkondade ettevõtetesse; isikkoosseisu toimikud; registratuurraamatud.

Vabrikuinspektorite fondid:
Kaubandus-tööstusministri, rahandusministri jt ringkirjad, toimikud töötasude maksmise kohta vastavas vabrikuinspektorile alluvas ringkonnas; aruanded tööstusettevõtete tegevuse, haigekassade asutamise (protokollid), õnnetusjuhtumite ja trahvikapitalide kohta; tööstusettevõtete ja ringkonnas leiduvate aurukatelde nimekirjad ja toimikud aurukatlamaksu sissenõudmise kohta; toimikud ja kirjavahetus vanem-vabrikuinspektori ja alluvate ettevõtetega tööliste kaebuste, töötasude maksmise, töökaitse-eeskirjade rikkumise, õnnestusjuhtumite, töövõimetushüvitiste maksmise jm kohta; isikkoosseisu toimikud; registratuurraamatud; toimikute nimistud.

Seadused

ПСЗ III nr 10420 (14.03.1894).