Fondiloend

1.5.2.1. Põhja-Liivimaa põllumajandusloendus

Ajalugu

1916. a maist juulini toimus ülevenemaaline põllumajandusloendus, saamaks teada põllumajandusliku elanikkonna, piima- ja lihakarja, külvipinna ning toiduainete ja söödatagavarade suurust.
Loenduse organiseeris põllutööministeeriumi toitlusküsimuse erinõupidamise statistikakomisjon, loendus viidi läbi toitlusküsimuse erinõupidamise asjadevalitsuse korralduse ja instruktsioonide alusel.
24.03.1916 toimus Võnnus (Cēsis) Liivimaa kubermangu toitlusküsimuse erinõupidamise eestvõttel erinõupidamine põllumajandusloenduse läbiviimise asjus. Põhja-Liivimaal (Saare, Pärnu, Viljandi, Tartu ja Võru maakond) määrati loenduse organiseerijaks Põhja-Liivimaa Põllutöö Keskselts. Keskselts koos Põhja-Balti Komitee ning *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteediga valis aprillis loenduse vahetuks läbiviijaks piirkonnavoliniku.
Selleks kinnitati kuberneri 11.05.1916 resolutsiooniga agronoom Jaan Hünerson. Lisaks valiti viis maakonnavolinikku ning igas vallas üks volinik. Kubermangu tasandil juhtis loenduse läbiviimist toitlusküsimuse erinõupidamise esimehe voliniku abi, kes allus otse kubernerile.
1917. a augustis ja septembris viidi läbi uus loendus, mis hõlmas seekord ka linnu. Vene Ajutise Valitsuse põllutööministeeriumi statistikaosakonna loendusasjade juhataja määras selle läbiviijaks *Põhja-Liivimaa Toitluskomitee, mille juurde moodustati loenduse osakond kubermanguasutuse õigustes. Maakonnatasandil vastutasid loenduse läbiviimise eest *maakonna toitluskomiteed. Valdades viisid loenduse läbi valla toitluskomiteesse kuuluvad kohalikud ametnikud, sageli samad, kes 1916. a (vt *koondfond Eestimaa valdade toitluskomiteed).
Linnades tegutsesid toitluskomiteed linnavalitsuste juures.
Loendusega seotud institutsioonid lõpetasid tegevuse pärast aruande esitamist.

Seonduv aines

EAA 569 — *Põhja-Liivimaa toitluskomitee, 65 s, 1916–1918.
Maakondade, linnade ja valdade toitluskomiteede fondid.

Seadused

Инструкция по производству Bсероссийской сельскохозяйственной переписи 1916
года. Управление делами Oсобого совещания по продовольствию. Петроград
1916.
Инструкция волостным уполномоченным сельскохозяиственной переписи 1916 года. Юрьев 1916.
Лифляндские губернские ведомости 1916, № 54.