Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu magistraat - EAA.995
Dorpater Magistrat
Дерптский магистрат

Materjal

Fragmendid, väljavõtted ja koopiad piiskopiaegsetest ürikutest maade läänistamise ja kaubanduse reguleerimise kohta (1547—1781). Originaalid ja koopiad Poola kuningate Stefan Batory ja Sigismund III ning Rootsi kuninga Karl IX ürikutest privileegide andmise, privileegide täpsustamise, maade läänistamise, kaubanduse reguleerimise, kinnisvara ostu-müügi, jm kohta (1582—1625). Poola riigiametnike ürikute originaalid, kirjad ja ürikute koopiad linna kapituleerumise, kinnisvaraannetuste, luterlike jumalateenistuste keelamise, kaubanduse jm kohta (1588—1620, 1908). Poola-aegsete linna- ja linnusekohtuametnike ürikud, koopiad privileegide kinnituse uuendamise, maade läänistamise, kaubanduse, kohtuasjade jm kohta (1582—1625).
Rootsi kuningate ja riigiametnike ürikud ja kirjad Liivimaa kindralkubernerile, Riia asehaldurile ja raele privileegide kinnitamise, kaubanduse reguleerimise, linna maade jm. kohta: originaalid (1629—1701); koopiad, väljavõtted ja tõlked (1582—17019.
Rae kirjad Liivimaa õuekohtule, Liivimaa ülemkonsistooriumile, Liivimaa kindralkubernerile, Riia kohtufoogtidele, Tallinna bürgermeistritele, Äksi ja Kursi pastorile, Tartu linnakonsistooriumile jt privileegide, kaubanduse reguleerimise, pastori valimise jt küsimustes (1625—1700).
Saadud kirjad Liivimaa kindralkuberneridelt (1628—1702), Liivimaa kuberneridelt (1648—1703), Liivi- ja Eestimaa riigiametnikelt (1647—1704), Rootsi sõjaväeametnikelt sõjaväe majutamise ja varustamise kohta (1700—1704), Liivimaa ülemkonsistooriumilt, linnakonsistooriumilt ja superintendent Hermann Samsonilt prostitutsiooni, rae ja ülemkonsistooriumi võimupiiride, kirikute ja koolide visitatsioonide, linnakonsistooriumi nimetamise, vaimulike ametissemääramise jm kohta (1636—1697); Liivimaa õuekohtult, Tartu maakohtult jt. kohtutelt menetluses olevate kohtuasjade ja kohtuotsuste täitmise, õuekohtu hoonete tulekahju vastu kindlustamise, õuekohtu arhiivi evakueerimise jm kohta (1641—1704), teiste linnade magistraatidelt (1635—1704), Tartu ülikooli teenistujatelt ja rektorilt (1633—1654), rae liikmetelt ametist vabastamise, kohustuste täitmiseks instruktsioonide saamise, ettepanekute, komandeeringute jm kohta (1638—1703), rae teenistujatelt (1630—1704), linnamõisate rentnikelt (1637—1703), eraisikutelt (1633—1704).
Liivimaa kindralkuberneride (1639—1700) ja kuberneride (1687—1691) resolutsioonid, teiste riigiametnike ja komisjonide dokumendid (1626—1704). Liivimaa õuekohtu (1638—1702), Tartu maakohtu (1632—1702), Liivimaa ülemkonsistooriumi (1638—1686), Tartu linnakonsistooriumi (1641, 1651, 1677) otsused linna kohtuasjades; Liivimaa õuekohtu, Tartu maakohtu, Liivimaa ülemkonsistooriumi (1632—1698) saadetud kohtukutsed.
Rae antud korraldused, eeskirjad, volitused, tunnistused, obligatsioonid (1634—1702), linna määrused (1626—1704); rendi, ostu-müügi jm lepingud (1626—1703). Instruktsioonid Rootsi kuningate, tsaar Aleksei, kindralkuberneri jt juurde lähetatud saadikutele (1628—1702), rae teenistujatele (1642—1688); avaldused ja aruanded kohtuasjades (1636—1703).
Väljavõtted rae protokollidest (1596—1704), rae ja alamkohtute protokollide kontseptid (1635—1703), Tartu linna vaeslastekohtu protokollide kontseptid (1653—1680), linnakonsistooriumi protokollide kontseptid (1635—1694). Kirjad linnakonsistooriumile (1635—1698), rae liikmete arvamused (1654—1704). Linna üldeelarved (1625—1704), erinevad raele esitatud arved, eelarved ja rahalised nõudmised (1625—1705), linnamõisate eelarved (1645—1705), linna esindajate eelarved (1626—1702). Linnamõisate vaku- ja inventuuriraamatud, rendilepingute lõpetamise arvestused (1625—1708). Tartu garnisoni munsterrollid (1643—1704, lünkadega), majutusraamatud (1672—1704, osa dateerimata). Andmed linnas olemasoleva vilja- ja toiduainete varude ning hobuste arvu kohta (1700, 1701, 1703), andmikud, kviitungid, tõendid (1593—1702), truudus- ja ametivande tekstid (1651—1704).
Gildide ja ametite kirjad raele linnamääruste, maksude, kaubanduse, pastorite ametisse määramise, linna esindamise jt küsimustes (1634—1704). Liivimaa ülemkonsistooriumi, kindralkuberneri, pastorite jt kirjad bürgermeistritele, kirikueestseisjatele, kohtufoogtile jt linnaametnikele (1630—1704).
Jaani kiriku majandusaruanded, arved, kviitungid (1625—1703), eesti koguduse liikmete registrid (1642—1643, 1645—1647, 1649—1656, 1659). Jaani kiriku varade, matuseplatside inventuurid, tõendid kirikupinkide ostmise kohta jm (1681—1702).
Gildide valimis- jm protokollid, kirjad gildidele jm fragmendid (1642, 1644, 1649, 1661, 1668, 1672, 1675, 1683, osa dateerimata).
Liivimaa ülemkonsistooriumi, gildide, ülikooli teenistujate, linnakodanike jt kirjad Liivimaa kindralkuberneridele kontributsioonide, kaubanduse, ülikooli õppejõudude vabaduste, linnamõisate rendi jm küsimustes (1638—1701). Eraisikute, ametiasutuste ja ametnike kirjad ja avaldused Liivimaa õuekohtule (1644—1695), raele (1640—1699) ning teistele kohtuasutustele ja ametnikele (1637—1703). Koopiad kindralkuberneride, kuberneride, kohtute ja riigiametnike kirjadest raele, gildidele, riigiametnikele, kohtutele, eraisikutele (1637—1701).
Koopiad kindralkuberneride ja kuberneride patentidest ja resolutsioonidest (1637—1700).
Väljavõtted kohtuprotokollidest (1682—1702), sh Liivimaa õuekohtu (1682—1696), Liivimaa ülemkonsistooriumi (1644, 1652), Tartu maakohtu (1639—1702) protokollidest. Liivimaa õuekohtu ja Tartu maakohtu toimikud linna kohtuasjades (1650, 1652—1666, 1672, 1685—1698, 1701).
Väljakirjutused Rootsi seadustest (1695). Riigi varade arvestamise raamatud (1629, 1641—1656).
Toimikud kinnisvara ostu—müügi, võlgade sissenõudmise, rendilepingute sõlmimise jm kohta (1620—1703).
Kontseptid rae, Tartu kohtufoogti, Liivimaa ülemkonsistooriumi jt kirjadest Rootsi kuningatele, Tallinna ja Riia raele, Liivimaa kindralkubernerile ning Eesti— ja Liivimaa kuberneridele, Tartu ülikoolile, Liivimaa õuekohtule, Liivimaa ülemkonsistooriumile, superintendendile, eraisikutele jt (1625—1691 (osa dateerimata).
Privileegid, privileegide ärakirjad, määrused, statuudid, skraad (1634—1871). Ukaasid, kõrgemate institutsioonide korraldused, instruktsioonid, publikaadid (1720—1887), magistraadi ja linnanõukogu protokollid (1547—1889), väljavõtted magistraadi, magistraadi allasutuste, Tartu foogtikohtu jt protokollidest (1600—1854), protokollide registrid (1746—1889); rae otsused (1688—1889); kubermanguvalitsuse, senati, Eesti- ja Liivimaa asjade justiitskolleegiumi, Liivimaa õuekohtu, Tartu maakohtu, kubermangumagistraadi jt resolutsioonid (1708—1883).
Statistilised aruanded (1707—1882), sh Jaani koguduse tulude-kulude aruanded (1706—1707, 1722—1725, 1752—1779, 1790—1797, 1837—1854), Jaani koguduse ristimiste, laulatuste ja matuste statistika (1784—1828, 1831—1832); magistraadi ja selle alamkohtute kohtuasjade ja vahialuste statistika (1771—1886); üldaruanded (1753, 1857—1888); aruanded linnaelanike majandusliku olukorra ja usutunnistuse kohta (1812—1825). Tõendid, tunnistused (1703—1889), testamendid (1727—1886).
Kodanikeraamatud (1719—1803, 1835—1889); majaelanike nimekirjad (1851, 1855, 1870). Andmikud, nimekirjad ja registrid (1694—1877), sh elanike ja kodanike (1706—1707, 1722, 1744, 1763, 1786—1787, 1790, 1793, 1795, 1798—1800, 1807, 1828) ning üürimajade elanike (1705—1706) nimekirjad, linnas teenistuses olevate pärisorjade nimekiri (1795—1803);
1707. a Moskvasse ja 1708. a Vologdasse väljasaadetute nimekirjad, valijate nimekirjad (1877), arestantide nimekirjad (1818—1819, 1822—1888).
Üldtoimikud 1704—1889, sh. toimikud vaeste hoolekande, vande andmise, linna privileegide, linnas viibivate pärisorjade, linna sõjaväehaigla, kroonu viljaaida (1780—1880), kaubanduse, ülikooli taasavamise, seltside, koolide, linnavalitsuse revideerimise, 1765. a linnamääruse komisjoni töö, mälestusmärkide püstitamiseks ja tulekahjus kannatanute abistamiseks korraldatud üleimpeeriumilistel korjandustel osalemise, linna eelarvete kohta.
Toimikud aruandluse (1744—1889), vahialuste ja vanglate (1760—1888), nekrutite ja kantonistide (1778—18879, passide ja elamislubade (1722—1889), kodanikuks võtmise, vabastamise ja ümberkirjutamise (1762—1889), kaubanduse ja käsitöö (1699—1885), maksustamise (1768—1886), kommunaalmajanduse (1738—1879), linnamõisate, -metsade ja veskite (1651—1880), tuletõrje (1760—1878), sõjaväe majutamise (1727—1879), kirikute (1742—1887), Pereira legaadi (1863—1897) ja linna kohtuasjade (1650—1864) küsimustes ning ametnike teenistustoimikud (1707—1889).
Eraisikute, gildide jt esildised kohtu- ja administratiivasjades (1688—1877). Liivimaa õuekohtu, resideeruva maanõuniku, Liivimaa ülemkonsistooriumi, Tartu-Pärnu majandusvalitsuse, Tartu kreisikommisari jt korraldused ja määrused (1691—1884). Kirjavahetus Liivimaa kubermanguvalitsuse, Liivimaa õuekohtu, Tartu sillakohtu, Tartu maakohtu jt kohtuasutuste, Tartu õpperingkonna valitsuse, sõjaväeametkonna, bürgermeistrite, mõisnike, pastorite, gildide, Liivimaa kubermanguvalitsuse, Liivimaa ülemkonsistooriumi, Tartu-Pärnu majandusvalitsuse, Tartu kreisifiskaali, teiste linnade magistraatide, Liivimaa kroonupalati, Tartu foogtikohtu jt administratiiv- ja kohtuküsimustes (1704—1889).
Väljaläinud kirjade kontseptid (1654—1876), missiivid (1681—1889), sissetulnud kirjade registrid (1784—1789), lauaregistrid (1784—1865), magistraadi väljastatud aktide annoteerimisraamatud (1805—1848), menetluses olevate kohtuasjade nimekirjad (1791—1889). Raamatupidamisraamatud (1744—1889).
Linna maade ja mõisate plaanid ja kaardid (1684—1859), linna ehituste plaanid (1741—1850), 1704. a Tartu piiramise plaanid (1732—1817).
Kohtutoimikud: tsiviilasjades (1721—1889), kriminaalasjades (1691—1700, 1741—1889).
Kinnistusosakond: Kinnistusosakonna eeskiri (1839), kinnistusraamatud (1583—1634, 1695—1705, 1737—1796, 1822—1829, 1860); majade ja kruntide revisjoniraamatud (1582—1758), kinnistusprotokollid (1838—1858, 1875), kinnisvarade ostu-müügi-, kinke-, varajaotus- jm lepingud ning obligatsioonid (1704—1885); nimekirjad, alfabeedid ja kataloogid (1756—1880); toimikud ja kirjavahetus kuberneri, õuekohtu jt kinnistusraamatute sisseseadmise, kinnistusmaksude, kinnistamise jm küsimustes (1689—1869); raamatupidamisraamatud (1807, 1834—1838, 1850).
Vaestekassa valitsus: väljavõtted raeprotokollidest, resolutsioonid, obligatsioonid, kirjavahetus (1695—1849), vaeste (1791—1830) ja maksuvõlglaste (1812—1876) nimekirjad, vaestemajade sissetulekute ja väljaminekute raamatud (1619—1888).
Kassakolleegium: eeskirjad, korraldused, instruktsioonid (1688—1865); protokollid ja arveldusraamatud (1686—1707, 1721—42, 1762—1833); eelarved (1830—1879), aruanded, andmikud, registrid (1705—1880); kirjavahetus kubermanguvalitsuse, kroonupalati, linnamõisate valitsejate jt ning toimikud rahaliste vahendite, ehitiste, linnavarade valitsemise jm küsimustes (1749—1878); missiivid (1802—1880); lauaregistrid (1828—1835); raamatupidamisraamatud ja –dokumendid, kassaraamatud (1653—1889); kruntrendimaksu raamatud (1767—1889).
Aktsiisivalitsus: instruktsioonid ja määrused (1781—1843); protokollid (1729, 1769, 1809, 1811—12, 1817—57); ringkirjad, aruanded ja andmikud (1707, 1724—1727, 1805—57); kirjavahetus kuberneri, rae, maksuinspektori, eraisikute jt trahvide, maksuvabastuste, joogikohtade arvu ning jookide hindade jt. küsimustes (1707—1861); väljaläinud kirjade kontseptid (1811—1857); raamatupidamis- ja kassaraamatud (1723—1862), aktsiisimaksu jaotamise lehed (1811—1863), toodanguraamatud (1813—1862).
Tulekassa: määrused (1726, 1754, 1765, 1830), väljaläinud kirjade kontseptid (1801—1812), (1843—1860), raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1742—1814).
Korterikolleegium: määrused ja instruktsioonid (1770—1858), protokollid ja arveldusraamatud (1770—1788, 1798—1878); eelarved ja aruanded(1733—1878), üürilepingud (1756—1859); sõjaväelaste, tänavate ja majutamiseks mõeldud majade nimestikud (1726—1860); kirjavahetus rae, sõjaväelaste, politseimeistri, eraisikute jt ning toimikud majutamise, rekvireerimiste, haigla jm küsimustes (1768—1881); missiivid (1812—1879); lauaregistrid (1828—1835); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1770—1880); majutusmaksu jaotamise lehed ja võlgnike nimekirjad (1771—1790, 1805, 1811—1880).
Üüride reguleerimise komisjon: protokollid (1821—1831), üürilepingud (1735—1842), kubernerilt, raelt jt saadud kirjad üüri piirmäärade kontrollimise ja reguleerimise küsimustes (1820—1831). Väljaläinud kirjade kontseptid (1821—1831).
Öövalvekassa: eeskiri ja instruktsioon (1756—1765), raamatupidamisraamatud ja
-dokumendid (1765—1812).
Kindlustuste komisjon: protokollid (1774—1777); kirjavahetus kuberneri, rae, mõlema gildi, insenerikomando jt ning toimikud kindlustuste, sildade (sh Kivisilla), garnisoni kooli ja kaubahoovi ehitamise ning kruntide hindamise ja võõrandamise küsimustes (1763—1777).
Laenukassa: eeskiri (1765—67), protokollid (1765—1786, 1797—1801, 1807—1886), obligatsioonide nimekirjad (1775—1845 (lünkadega), obligatsioonid (1808—1870); kirjavahetus rae, eraisikute jt ning toimikud nõuete, tagatiste, võlgade jm küsimustes (1764—1886); missiivid (1816—1853), lauaregistrid (1828—1832); raamatupidamisraamatud ja
—dokumendid (1765—1887).
Tartu linna ülesehitamise kolleegium: protokollid ja protokollide väljavõtted (1776—1787); laenusaajate nimekiri (1776—1780); kirjavahetus rae, gildide, eraisikute jt põlenud majade taastamise küsimustes (1776—1785); raamatupidamisraamatud (1787—1797).
Politsei ja majutusmaksude jaotamise komisjon: hindamisprotokollid (1779, 1836—1875); kirjavahetus rae, linna ehitusmeistri jt ning toimikud kinnisvarade hindamise, uusehitiste jm küsimustes (1829—1876); missiivid (1829—1880); lauaregistrid (1832—1835).
Kõrtside valitsus: eeskirjad (1783—1873); protokollid (1797—1805, 1815—1891); aruanded, tõendid (1798, 1838—1883); kõrtside ja kõrtsirentnike nimekirjad (1796—1891); kirjavahetus kuberneri, õuekohtu, rae, linnavalitsuse, kodanike jt ning toimikud kõrtsipidamisõiguse, maksude jm küsimustes (1783—1891); missiivid ja väljaläinud kirjade kontseptid (1813—1867), raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1784—1891).
Revisjonilehtede vastuvõtmise ja kontrollimise komisjon: protokollid (1785, 1834—35); kirjavahetus rae, politseimeistri ja eraisikutega kahtlaste isikute, haigete ja maksuvabade küsimustes (1834); revisjonilehed (1834).
Politseidepartemang: Politseivalitsusele kubermanguvalitsuselt ja Riia asehaldurilt tulnud korraldused (1788—1797), sissetulnud kirjad linnanõukogult, kreisikohtult, alammaakohtult ja teistelt kohtuotsuste täitmise, jooksikute püüdmise jm küsimustes (1786—1804).
Piiride reguleerimise komisjon: toimikud ja sissetulnud kirjad (1837—1843).
Koolikassakomisjon: protokollid (1816—1864); rahalised aruanded Tartu koolide sissetulekute ja väljaminekute kohta (1796—1856); kirjavahetus kuberneri, rae, kooliinspektori jt ning toimikud Tartu linnakoolide kapitalide, sissetulekute ja väljaminekute, vaesustunnistuste andmise, koolirahast vabastamise, võlgade sissenõudmise, õpetajate palkade, koolimajade parandamise ja koolide asutamise kohta (1765—1881); missiivid (1818—1851); väljaläinud kirjade kontseptid (1835—1876); lauaregistrid (1828—1831); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1790—1886); tütarlastekooli õpilaste nimekirjad, asutamiskroonika ja raamatupidamisdokumendid (1781, 1788).
Linna sissetulekute ja väljaminekute revideerimise komitee: asutamise korraldused (1804—1808); revideerimisprotokollid (1797—1806); andmikud (1806—1808); toimikud ja kirjavahetus karjamaa, kalakohtade, kruntrendi jm küsimustes (1778—1818); missiivid (1804—1807); väljaläinud kirjade kontseptid (1817—1818).
Kinnisvara hindamise ja maksujaotus(reparteerimis)komisjon: protokollid (1805—1806), (1875—1876); andmikud (1820—1863), kirjavahetus (1863—1876); hindamistoimikud (1855—1856); maksujaotuslehed e reparteerimislehed (1863—1878).
Politseikassakomisjon: protokollid (1811, 1816—1855, 1864, 1866, 1871—1877), sissetulnud kirjad kubernerilt, raelt, politseimeistrilt ja teistelt tänavate valgustamise, tuletõrje, palkade jm küsimustes (1811—1877); missiivid (1812—1880); lauaregistrid (1832, 1877); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1811—1883).
Linna sõjaväehaigla valitsus: andmikud ja aruanded (1827, 1840—1889); haigete žurnaalid (1828—1863); kirjavahetus rae, väeüksuste, sillakohtuniku jt haigla ülalpidamise, tsiviilhaigete, arreteeritute ja alamväelaste eest hoolitsemise jm küsimustes (1830—1884); väljaläinud kirjade kontseptid (1830—1865); raamatupidamisraamatud ja dokumendid (1817—1878).
Linna metskond: eeskiri (1820); sissetulnud kirjad raelt, linnamõisate valitsuselt ja kassakolleegiumilt puude varumise, linnamõisate talupoegade ja linnaveskite jm küsimustes (1842—1881).
Kroonuvilja magasiait: kirjavahetus rae jt vilja laenamise, aitade remondi jm küsimustes (1827—1853); raamatupidamisraamatud (1831—1858).
Tartu linnaametnike pensionikomisjon: eeskirjad (1829), andmikud, aruanded ja kirjavahetus pensionirahade ja kinnisvarade haldamise küsimustes (1830—1889); lauaregister (1829—1831); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1829—1889).
Tartu abikomitee: raamatud elatusvahendite jagamise kohta (1868), abivajajate nimekiri (1868).
Arhiiv: käsikirjad, ürikute ärakirjad ja registrid (1733—1939), sh käsikirjalised ärakirjad Königsbergi arhiivis leidunud Tartu ürikutest aastatest (1211—1560); magistraadi liikmete kogutud materjalid (1651—1884). Jaama mõisa rentniku J. Posti kogutud dokumendid mõisa majandamisest (1873—1884). Rannu, Valguta, Uusna, Elistvere, Tabivere, Kambja, Kavastu, Kastre, Reola, Musti ja Kärkna mõisate ostu-müügilepingud, varaloendid jm dokumendid 1706—1867. Arhiiviregistrid ja alfabeetilised kartoteegid kohtuasjade, ametnike, majaomanike jm. kohta (1751—1930?).

Seonduv aines

LVVA 673-1-1167.…1169. Tartu rae kassaraamatud 1800, 1804–1809, 1811–1816.