Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva magistraat - EAA.1646
Narvaer Magistrat
Нарвский магистрат

Materjal

Privileegide originaalid, koopiad ja registrid (1374–1723), sh koopia 1345. a Narva privileegist; kuninglikud resolutsioonid, ürikud ja kirjad (1582–1701); ukaasid, ringkirjad ja ettekirjutused (1665–1886); rae protokollid ja protokollide registrid (1600–1888); magistraadi otsused, instruktsioonid ja teadaanded (1622–1872); kirjavahetus magistraadi esindajatega Peterburis ja Moskvas linna õiguste ja huvide kaitsmise asjus (1724–1780); linna põhikord (1608, 1619, 1837, 1840).
Kirjavahetus valitsusasutuste jt magistraatidega (1602–1724); supliigid Rootsi kuningatele (1606–1703), Peeter I-le (pärast 1708. a), kindralkuberneridele (1625–1700) ja Narva magistraadile (1595–1720); supliikide register (1621–1720); lepingud, volitused ja tunnistused (1657–1716); aruanded linnas elavate pärisorjade (1794), kaupmeeste, käsitööliste jt linlaste arvu kohta (1803); maksumaksjate (1649–1703), elanike (1666–1832), magistraadi ametnike ja linnaelanike (1721–1725), 08.06.1705 vangistatud ja Moskvasse viidud linnaelanike jt (1706–1707) nimekirjad; Moskvast, Vologdast ja Peterburist Narva tagasi
pöördunud elanike (1716–1721), linna saksa ja soome rahvusest elanike (1716–1721), linnatalupoegade, -mõisate ja -maade (1724) nimekirjad; hingeloendid (1782–1858, vaheaegadega); toimikud truudusevande (1688, 1704, 1881) ja kodanikuõiguse andmise (1722) ning passide väljaandmise kohta (1707–1876); statistilised aruanded ja andmed linna kohta (1716–1769, 1807–1878); finantsaruanded (1596–1883); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1584–1883); maksumaksjate nimekirjad (1649–1703); kirjavahetus
maamaksu kohta (1705–1821); aktsiisimaksu laekumise raamatud (1662–1868),
andmed õllepruulimise ja kõrtside kohta (1662–1734).
Linnamõisate (Samokrassi, Vallisaare, Vaasa, Kudruküla, Päite) aruanded sissetulekute ja väljaminekute kohta (1720–1756, 1820, 1821); arved (1673–1674, 1678–1683); kirjavahetus nende rentimise, maade mõõtmise ja talupoegade olukorra kohta (1623–1863); Samokrassi (1688–1802, vaheaegadega), Vaasa (1696–1701, vaheaegadega), Vallisaare (1698–1740, vaheaegadega); Kudruküla (1744, 1805) ja Päite (1802) mõisa vakuraamatud.
Toimikud linna ehitustegevuse, kruntide müügi, hoonete ehitamise ja parandamise kohta (1682–1689), sh toimik saeveski ehitamise kohta (1722).
Arstide tõendid (1675–1780); koolera jt nakkushaiguste vastu võitlemise eeskirjad (1716–1831); toimikud apteekide avamise (1748–1758, 1831) ja revideerimise (1729, 1759); linna sõjaväehaigla (1829) ja linnahaigla (1831–1869) kohta.
Tulekaitse määrused (1698, 1691, 1698, 1700, 1725, 1804); aruanded linna tulekassa sissetulekute ja väljaminekute kohta, toimik 05.06.1659 Narva tulekahju kohta ja annetuste raamatud tulekahju tagajärjel kannatada saanud isikute abistamiseks (1659–1661).
Kaubanduseeskirjad ja -korraldused (1618–1726); raamatud; toimikud ja kirjavahetus soola, tubaka, vilja, lina, kanepi, alkohoolsete jookide ja metsaga kauplemise kohta (1602–1881); turuhinnad (1705–1873); ettepanekud Narva sadama kaudu toimuva väliskaubanduse parandamiseks (1826); tollieeskirjad (1648–1719).
Toimikud seltside (Gesangverein, Harmonie, Lyra, käsitööliste selts) põhikirjade kinnitamise
ja ajalehtede (Wochenanzeiger, Narvsche Stadtblätter) väljaandmise kohta (1833,
1861–1868); keelatud raamatute nimekiri (1843–1871).
Portooriumiraamatud (1662–1699, vaheaegadega); laevade register (1702–1703); deklaratsioonid (1781–1874) ja tunnistused (1687–1704); teated laevade randumise ja avariide kohta (1877–1888); kiprite raportid, žurnaalid ja tõendid laevalaadungite kohta (1675–1704, 1793–1798, 1801–1804); andmed laevade ehitamise kohta (1761–1878); lepingud laevameeskonnaga, kirjavahetus kaptenitega laevaõnnetuste kohta (1805–1873); vanemlootside instruktsioon (1727–1828), aruanded, ettekanded ja toimikud laevade, lootside, meteoroloogiliste olude (1800–1829, 1874–1876), laevasõiduteede seisukorra (1727–1878), navigatsiooni ettevalmistamise (1759–1765), majakate, tule, paakide (1727–1746, 1848)
ja sadama ehitamise (1761–1878) kohta; sõjaväe toitlustus- ja majutuskulude aruanded (1675–1681); linna kaitsmiseks antud materjalide nimekiri (1655, 1656, 1700).
Toimikud kalastuskohtade rendile andmise (1781–1871), kalurite, kalapaatide, laevade (1787–1792), kalastusõiguse (1829–1839) kohta; andmed õllepruulimise ja kõrtside kohta (1662–1734).
Kirjavahetus korjanduse korraldamise kohta koolide ehitamiseks (1771), kreiskooli progümnaasiumiks muutmise (1863), navigatsioonikooli asutamise (1867), õpetajate kohalemääramise kohta; andmed koolide põhikirjade kohta (1724); kirikuvisitatsioonide protokollid, kiriku arved (1584–1719), andmed ehitustööde, remondi, korjanduste, pastorite valimise ja vallandamise, Päite mõisa reduktsiooni (1767) kohta; kirikueestseisjate määrus (1667, 1682, 1829).
Aruanded vaestemaja sissetulekute ja väljaminekute kohta (1621–1867), vaestemaja ning hospidali arved (1623–1698); Karl XI resolutsioon vaeste hoolekande kohta ja väljavõtted Narva konsistooriumi protokollidest (1663–1682).
Kinnisvara ostu-müügi ja rendilepingud (1581–1883); testamendid (1614–1646); lepingute raamatud (1661–1687); magistraadi poolt antud tõendid ja tunnistused (1622–1872, vaheaegadega).
Ametnike teenistustoimikud (1758–1840) ja -kirjad (1731–1771, 1807–1863); registratuurraamatud (1640–1871); sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid ning kontseptid (1640–1866, vaheaegadega); lauaregistrid (1808, 1857, 1871). Ingerimaa, Narva linna ning linnamõisate kaardid ja plaanid (1649–1898); Narva kirikute ja majade ehitusprojektid (17.–19. saj).
Arhivaar Šmakovi kogutud materjalid: kirjad sugulastelt, ilmavaatlused, võlakirjad, kaubaraamatud (1743–1775); arhiivinimistud (1830–1889); Narva linnaarhiivis 1919. a koostatud arhiivinimistu; Leningradi oblasti ajalooarhiivis 1951. a koostatud nimistu.
Ehituskolleegium: protokollid (1639–1881); eeskirjad ja väljakirjutused rae protokollidest (1728–1743); kinnisvara ostu-müügi lepingud ja väljakirjutused ehituskolleegiumi protokollidest (1673–1702); krundiplaanid ja -kirjeldused (1680–1727); andmed raekoja (1656–1701), börsihoone (1698–1703) jt hoonete ehitamise ja remondi kohta, eelarved ja remondiarved (1656–1703); linna kruntide register (1747–1753); aruanded linna kinnisvara kohta (1859); kirjavahetus Narva politseivalitsusega majade ehituse ja remondi kohta (1859); arved Narva ja Ivangorodi vahelise silla ehitamise kohta (17. saj).
Korterikomisjon: protokollid (1818–1819, 1831, 1855, 1862); toimikud ja kirjavahetus siseministeeriumi, Peterburi tsiviilkuberneri, Narva rae jt-ga vägede majutamise, varustamise, hoonete remondi jm küsimustes (1835–1867); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1809–1871).
Käsitöökolleegium: protokollid (1654–1700, 1715, 1721–1795, 1809); mütsitegijate (1622–1785), seppade (1656, 1725–1785), kingseppade (1701–1786), pottseppade (1704), rätsepate (1731, 1775, 1786), pagarite (1764–1786), kiviraidurite (1771), korstnapühkijate (1775), parukategijate (1775), nööbitegijate (1784), lihunike (1785–1786) tsunfti põhikirjad; toimikud
ja kirjavahetus lossifoogti, rae ja käsitöölistega kohtuasjade ja tsunftide küsimustes
(1637–1688, 1704–1794); tsunftide, käsitööliste ja alammeistrite nimekirjad (1706, 1731); meistri- ja sellitunnistused (1726–1801).
Kirikukolleegium: protokollid (1801–1815, 182–1829); vaimulikele antud kuninglikud privileegid (1638, 1650); Hedvig Eleonora plakat kirikupühade tähistamise kohta (1672); aruanded kirikute sissetulekute ja väljaminekute kohta (1724–1739); väljavõtted rae, linnakonsistooriumi, kirikukolleegiumi jt asutuste protokollidest (1722–1754); kirjavahetus saksa kirikule kuuluva Päite mõisa rendile andmise kohta (1684–1813); Päite kirikumõisa rendilepingud (1748–1801) ja vakuraamat (1801, 1802), senati ukaasid (1733–1836); kirjavahetus pastorite valimise ja muis küsimustes (1730–1829); kirikute ja kirikule kuuluvate hoonete ehitus- ja remondiarved ning -plaanid (1724–1833); Päite mõisa piiride ja maade kirjeldus (1790); vakuraamatud (1638–1823); Narva konsistooriumi materjalid (1642–1704).
Täidesaatev kolleegium: otsused võlgade sissenõudmise kohta (1699–1703); oksjonikviitungid ja arved (1702–1703).
Tsensuurikolleegium: protokollid (1669–1674).
Kohtupidamine: ringkirjad, kirjavahetus (1644–1889); väljakirjutused protokollidest, hagejate ja kostjate avaldused ja seletused (1489–1889); kohtule esitatud võlakohustused ja obligatsioonid (1593–1669); tsiviil- (1597–1889), kriminaal- (1644–1889) ja hoolekandeasjade (1654–1889) toimikud; protsessitoimikud (1597–1725); kohtuasjade registrid.

Seonduv aines

EAA 3248 — *Perekond Pöppelmann, 47 s, 1595–1718.
EAA 3249 — *Perekond Sutthoff, 88 s, 1699–1903.
EAA 3252 — *Dirich Wernecken, 3 s, 1767–1727.

Kirjandus

Dirk-Gerd Erpenbeck, Enn Küng. Narvaer Bürger- und Einwohnerbuch 1581–1704. (Veröffentlichungen der Forshungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 64). Dortmund 2000.
D.-G. Erpenbeck, Roland Seeberg-Elverfeldt. Narva 1581–1721: Quellen zur Geschichte der Stadt in schwedischer Zeit. (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 47). Dortmund 1993.
Teatmik Narva Linnaarhiivi fondide ajaloost = Справочник об истории фондов Нарвского городского архива. Koostanud. Ljudmila Rakova. Narva: Narva Linnaarhiiv, 1997.
Сборник статей Нарвского музея. Narva: Narva Muuseum, 1999.