Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna sõjakuberneri ja Eestimaa kubermangu tsiviilülemjuhataja kantselei - EAA.4970
Kanzlei des Revalschen Kriegsgouverneurs und Ziviloberbefehlshabers im Estländischen Gouvernement
Канцелярия Ревельского военного губернатора и управляющего гражданской частью в Эстляндской губернии

Ajalugu

Kõrgeim tsiviil- ja sõjaline võim Eestimaa kubermangus 1811-1819.

Materjal


Eeskirjad ja ringkirjad politseiministeeriumilt, Senati ukaasid; aruanded Tallinna komandandilt, Eestimaa kubermanguprokurörilt, Kroonupalati esimehelt, adrakohtunikelt, Tallinna Insenerikomandolt rahalise olukorra, kubermangu olukorra, koolide, laevade, magasiaitade, saabuvate ja lahkuvate laevade kohta.
Kirjavahetus põgenike, sõjaväelaste majutamise ja varustamise, nekrutivõtmise, aktsiisimaksu, välismaalastele Venemaale sissesõidulubade andmise ja nende järelevalve, passiasjade, postiküsimuste, ametiasutuste isikkoosseisu, vilja ja viina välja- ja sisseveo, Tallinna teatri, uue apteegi rajamise, Tallinna sõjasadama ehitamise, Eestimaa uue talurahvaseaduse, suurvürsti ja keisrinna Eestimaalt läbisõidu (1815), Tallinna talurahvakaubanduse, Rakvere õigeusu kiriku ehitamise jm kohta; toimikud kohtuasjade kohta: omandiõiguse küsimused, võlanõuded, kaebused mitmesuguste õiguste rikkumise ja teenijate ning talupoegade halva kohtlemise üle, vargused, solvangud jm (s 155a) — 1848. a; 1811. a postiga kaduma läinud passide nimekiri, toimikute nomenklatuur 1811-1816, sissetulnud teadete ja palvekirjade register 1814. a; puukonto raamat 1830. a.