Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Apostliku Õigeusu Kirik eksiilis - EAA.5355

Ajalugu

Vt ka *EAÕK Sinod.
Peale EAÕK liitmist Moskva Patriarhaadiga 31.03.1941 lõppes EAÕK tegevus iseseisva kirikuna, sinod saadeti laiali (vt *EAÕK Sinod). 28.08.1941 kuulutas EAÕK end uuesti Moskvast sõltumatuks ja loobus tunnustamast Moskva eksarhivalitsust. Narva piiskopkond (24 kogudust) jäi Moskva Patriarhaadi alluvusse, mille tulemusena tekkis EAÕK-s kirikulõhe.
1944. a emigreerus EAÕK metropoliit Aleksander Saksamaale ja sealt 1947. a Rootsi, jätkates EAÕK juhtimist paguluses. 15.01.1948 määras metropoliit Aleksander ametisse kiriku valitsemisorgani — sinodi — keskusega Stockholmis. Sinod lahendas mitmesuguseid kirikuelu puudutavaid majanduslikke ja administratiivseid küsimusi, registreeris ja kinnitas organiseerunud kogudusi Rootsis, USA-s, Kanadas, Inglismaal, Austraalias ja Saksamaal. 1956. a alustas tegevust EAÕK Täiskogu, mille ülesandeks oli kirikuelu üldiste ja põhimõtteliste küsimuste lahendamine. EAÕK eksiilis kuulus kanooniliselt ja dogmaatiliselt Konstantinoopoli patriarhi jurisdiktsiooni alla. Tema tegevuse aluseks oli 22.05.1935 kinnitatud EAÕK põhimäärus.
1958. a kuulus EAÕK-sse 13 kogudust: kaks USA-s, kaks Kanadas, üks Inglismaal, üks Austraalias, üks Saksamaal ja kuus Rootsis.
1993—1996 taastas EAÕK oma tegevuse Eestis, eraldudes Moskva Patriarhaadi alluvusest ja ühinedes 1996. a taas Konstantinoopoli Patriarhaadiga. 21.06.1999 valis EAÕK täiskogu Tallinnas uue sinodi ja 18.03.2000 uue kirikupea. EAÕK Sinod eksiilis lõpetas oma tegevuse ja andis volitused üle *EAÕK Sinodile Eestis.
Alates 01.04.2000 on endise Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku eksiilis uus nimetus Eesti Apostliku Õigeusu Kirik Rootsis (EAÕK-R). EAÕK-R kuulub Rootsi ja Skandinaavia Metropooliasse ja selle kaudu Konstantinoopoli Patriarhaati ning hooldab EAÕK kogudusi ka väljaspool Rootsit.

Materjal

Fond on korrastatud kollektsioonina ja sisaldab EAÕK eksiilsinodi, EAÕK eksiilkoguduste ja vaimulike materjale.
I. EAÕK Sinod
Seadusandlikud aktid (1935—1944). Protokollid (1948—1967). Kirjavahetus (1947—2000). Kirikuliikmete nimekirjad (1953—1972). Arveraamatud ja -dokumendid (1947—1970). Trükised (1823—1947).
II. EAÕK kogudused.
Toimikud EAÕK Borasi (1947—1973), Göteborgi (1946—1998), Inglismaa (1961—1996), Lõuna-Rootsi (1945—1950), New Yorgi (1955—1957), Norrköpingi (1947—1999), Stockholmi (1945—1982) ja Västerasi (1962—1969) koguduse tegevuse kohta.
III. EAÕK vaimulikud
Ülempreester Nigul Hindo biograafilised ja ametialased dokumendid (1913—1977), kirjavahetus (1946—1954), käsikirjad (1937), artiklid (1951—1969) ja fotod (1922—1974); Rootsis asuva Soome ortodoksi koguduse preester Martin Juhkami kirjavahetus (1945—1985), postkaardid (1960—1998), käsikirjad (1951—1985), pagulasorganisatsioonide materjalide (1954—1994) ja Rootsi Eesti Skautlike Noorte Maleva materjalide (1965—1999) kogu, trükised (1944—1999), fotode ja postkaartide kogu; ülempreester Nikolai Leismanni fotod (1930—1959), sinodi sekretäri Linda Mägi kirjavahetus (1946—1998), ülempreester Arbo Naela kirjavahetus (1954—1975), metropoliit Aleksander Pauluse biograafilised dokumendid (1950—1953), kirjavahetus (1941—1953), käsikirjad (1944—1953), päevikud (1944—1953) ja fotod (1946—1966); ülempreester Nikolai Raagi biograafilised dokumendid (1935—1961), kirjavahetus (1946—1983), käsikirjad ja trükised (1929—1993) ning fotod (1934—1997); Sinodi esimehe ja EAÕK piiskopi Jüri Välbe jutluste tekstid (1948—1965) ja kirjavahetus (1945—1961).

Seonduv aines

EAA f 1655 — EAÕK Sinod; EAÕK koguduste ja praostkondade fondid.

Seadused

RT 1935, 48, 474.

Kirjandus

Andrei Sõtšov. Eesti õigeusu piiskopkond Stalini ajal aastail 1945-1953. Tallinn, 2004.