Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu komissari abi - EAA.4695
Gehilfe des Estländischen Gouvernementskommissars
Помощник Эстляндского губернского комиссара

Ajalugu

Ametnik Lõuna-Eesti maakondade juhtimiseks ja järelevalveks.

Vene Ajutise Valitsuse määrusega 30.03.1917 asutati Eestimaa kubermangu komissari abi amet asukohaga Tartus Eestimaa kubermanguga liidetud Tartu-, Võru-, Pärnu-, Viljandi- ja Saaremaa juhtimiseks. Komissari abi määras kubermangukomissari ettepanekul ametisse siseminister ja ta allus kubermangukomissarile.
Komissari abi ülesandeks oli järelevalve seaduste täitmise ja asutuste tegevuse üle Lõuna-Eestis.
Eestimaa kubermangukomissari abi ametikoht jäi alles ka pärast Eestimaa kubermangukomissari ameti likvideerimist 27.10.1917 ja võimu üleandmist Eestimaa Töörahva ja Soldatite Saadikute Nõukogu Täidesaatvale Komiteele. Valiti uus kubermangukomissari abi. Lõpetas tegevuse 25.02.1918.a. seoses Saksa okupatsiooniga.

Materjal

Vene Ajutise Valitsuse, Siseministeeriumi, sõjaväevõimude, Eestimaa kubermangukomissari abi ja rahvakomissaride määrused, käskkirjad, ringkirjad, otsused ja korraldused, sh Ajutise Valitsuse 30.03.1917 määrus „Eestimaa kubermangu halduse ja omavalitsuse korra kohta” ja Siseministeeriumi korraldus revolutsioonilise liikumise ennetamiseks abinõude tarvitusele võtmise kohta (26.10.1917); Tartu riiklike asutuste ja Vene Organisatsioonide Liidu põhikiri (1917); linnavolikogude protokollid ja programmid (1917), sh Võru linna volikogu koosolekute protokollid (1917-1918); Viljandimaa toitluskomitee protokollid (1918); aruanded sündmuste kohta Lõuna-Eesti maakondades.
Kirjavahetus ja toimikud maakondade komissaride, linnavolikogude, maanõukogude ja vallavalitsuste liikmete valimise, ametnike teenistusse võtmise, ametist vabastamise ja uutega asendamise; miilitsa organiseerimise ja relvastamise; ametiasutuste ülalpidamise ja likvideerimise; toitluskomiteede organiseerimise; elanike toiduainete ja küttega varustamise, neile materiaalse abi osutamise; sõdurite põllutööle saatmise, maksude sissenõudmise, rendimaksu tühistamise nõude, teede korrashoiu kohustuse täitmise; tehaste ja mõisate sõjaväeosade poolt rüüstamise; korteriomanike lepituskoja asutamise; ühingute põhikirjade kinnitamise; hobupostijaamade ülalpidamise, nakkushaigustega võitlemise, administratiivkaristuste määramise; seaduserikkumiste; vanglate olukorra; sõidu- ja relvalubade väljaandmise ning asutuste ja töötajate evakueerimise ettevalmistamise kohta. Ööpäevased kokkuvõtted haavatud ja haigete sõjaväelaste kohta haiglates (august-september 1917). Saksa kolonistide nimekirjad; registratuurraamatud; raamatupidamisraamatud ja -dokumendid.

Seadused

ЭГВ nr 14 - 06.04.1917