Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjon - EAA.5310
Комиссия по охране природы АН ЭССР

Ajalugu

Looduskaitse küsimustega tegelev erialateadlaste ühendus.
Loodi ENSV Teaduste Akadeemia (TA) presiidiumi 23.11.1955 otsusega nr 47, sama
otsusega kinnitati ka esimene põhikiri.
Kuni Looduskaitse valitsuse moodustamiseni 1957. a oli ainuke looduskaitsega tegelev
organ Eestis. Sel perioodil oli komisjoni ülesanne valmistada ette looduskaitse riiklik
süsteem ja seadustik, luua kaitsealade võrk ja koostada loodusmälestiste nimekiri, teha teadusuuringuid ja selgitustööd. Hiljem keskenduti üha enam looduskaitsealasele teadus- ja uurimistegevusele.
Looduskaitsekomisjon allus ENSV TA keemia- ja bioloogiateaduste osakonnale, majanduslikult aga sõltus *ENSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudist. Praegu kehtiv põhimäärus kinnitati Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) 10.03.1998 protokolliga nr 2, komisjon tegutseb tänaseni ETA bioloogia, keemia ja geoloogia osakonna juures.
Komisjoni põhimäärust ja liikmeskonda on korduvalt muudetud, kuid selle põhifunktsioonid on jäänud samaks: propageerida looduskaitseideid, anda välja looduskaitseteemalisi kogumikke, tõstatada looduskaitsealaseid probleeme ning teha ettepanekuid teistele organisatsioonidele-asutustele.
Töö komisjonis toimub põhiliselt üldkoosolekutel ja ettekandepäevadel (pleenumitel).
Komisjon on Eesti loodus- ja keskkonnakaitsealaste rahvusvaheliste sidemete looja, on koostanud kaitse- ja keelualade asutamise projekte. Üks tähtsamaid töid on Eesti Punase raamatu koostamine ja pidamine.

Materjal

Arhivaalid alates 1981. a-st on ETA looduskaitsekomisjoni valduses, Baeri maja (Tartu Veski tn 4).

Põhimäärused (1955, 1959, 1962, 1963, 1967); liikmete nimekirjad ja väljavõtted NSVL
TA looduskaitsekomisjoni ja ENSV TA presiidiumi otsustest (1955–1970); juhatuse ja
üldkoosoleku koosolekute protokollid (1955–1975); tööplaanid ja aruanded (1956–1975); looduskaitsealuste objektide nimekirjad ja ülevaatuse aktid (1956–1963); seadusandlust ettevalmistavad materjalid (1956–1957); kirjavahetus (1955–1980); kirjastusplaanid ja kirjavahetus kirjastamisega seotud küsimustes (1964–1975); TA Rahvaülikooli looduskaitsefakulteedi tööplaanid ja õppeprogrammid (1968–1978); teaduslike tööde, ettekannete ja artiklite käsikirjad (1956–1980).
Nimistusse kantud, kuid üleandmisel puuduvana märgitud pleenumiprotokollide asukoht on teadmata.

Seonduv aines

ETA 1 — Eesti Teaduste Akadeemia kantselei, 1938–2003.
EAA 5308 — *Zooloogia ja Botaanika Instituut, 1034 s, 1904–1969.

Kirjandus

Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni koduleht: http://www.zbi.ee/talkk/
(02.07.2009).