Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Looduseuurijate Selts - EAA.5309
Naturforscher-Gesellschaft
Общество естествоиспытателей
Die Dorpaten Naturforscher-Gesellschaft (als Filialverein der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnutzigen und ..........

Ajalugu

Ühiskondlik loodusteaduslik organisatsioon Teaduste Akadeemia (TA) juures, mis tegeleb Eesti looduse uurimise ja loodusteadusalaste teadmiste levitamisega
Loodusuurijate Selts (LUS) asutati 28.09.1853 *Tartu Keiserliku Ülikooli õppejõudude poolt *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi haruseltsina edendamaks Liivimaa ja Läänemere-äärsete alade looduse teaduslikku uurimist ja kirjeldamist. Põhikirja kinnitas 04.04.1853 keiser Nikolai I. Seltsi ülesannete täitmiseks nähti ette: luua teaduslikud kollektsioonid, asutada raamatukogu, korraldada uurimisreise, välja anda loodusteaduslikku ajakirju ja pidada ettekandekoosolekuid. Selts korraldas ja toetas botaanilisi, zooloogilisi ja geoloogilisi uurimisreise ning organiseeris meteoroloogilisi vaatlusi. Aastatel 1878–1939 tegutses selts ülikooli juures. Vastavalt alluvusvahekorra muutumisele sätestas 13.06.1878 keisri poolt kinnitatud põhikiri aruandluse Tartu ülikoolile ja uued sotsieteedi liikmed ei kuulunud erinevalt varasemast enam automaatselt LUS-i auliikmete hulka. 1939–1940 tegutses selts Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) juures. Pärast ETA sulgemist allutati selts TÜ-le. Alates 31.05.1946 on selts tegutsenud Teaduste Akadeemia (TA) alluvuses.
Praegu kehtiva põhikirja kinnitas seltsi üldkoosolek 28.11.1996, mil LUS nimetati mittetulundusühinguks. Seltsi eesmärk on uurida Eesti loodust, edendada loodusteaduslikku uurimistööd ja populariseerida loodusteadusalaseid saavutusi. Selts koosneb erialasektsioonidest ja -komisjonidest (esimene erialasektsioon – järvekomisjon – asutati 1905. a), 1930–1963 tegutses piirkondliku allüksusena Tallinna osakond. Seltsi tegevust suunav juhatus kannab 1982. a alates (nagu kuni 1918. aastani) presiidiumi nimetust. 08.05.1947 kinnitatud põhikirjaga loodi teadusliku sekretäri ametikoht. 03.12.1958 kinnitatud põhikirja toodi sisse usaldusmehe staatus.
Selts publitseerib uurimistööde tulemusi. Väljaanded: Sitzungsberichte (1853—1920, Aruanded 1920—1943, Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 1955—); Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- ja Kurlands (1854—1937), Eesti Loodusteaduste Arhiiv 1960—); Schriften (1884-1902, 1902-1920), Труды (1920—1925); Loodusevaatleja (1930—1939); Eesti Loodus (1933—1940); Abiks Loodusvaatlejale (1951—). Paljudest seeriaväljaannetest on praeguseks mitmed ilmumise lõpetanud. Lisaks ülalnimetatutele jätkab ilmumist Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist (1968—) jpt.

Materjal

Materjal
Nim 1
Põhikirjad, tegevusjuhendid, kodukorrad ja sisekorramäärus (1854–1959); Tallinna osakonna kodukord (1930); toimikud seltsi alluvuse muutuste ja sektsioonide ülesannete (1938–1944); juhatuse koosseisu (1932–1944); TÜ alluvusest TA alluvusse ülemineku (1946); herbaariumi (1947) ja zooloogiliste kogude (1948) Bioloogia Instituudile üleandmise kohta; kirjavahetus (1925–1943); seltsi, Tallinna osakonna ja sektsioonide eelarved, finantsaruanded ja rahastamine (1919–1945), kassaraamat (1907–1950); inventariloend ja hindamise akt (1938); põhivahendite ja varade inventuuriaktid (1945); teaduslikud tööd (1918–1944); Geograafia Seltsi põhikiri (1928); Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liikmete nimekiri (1934); toimik TA likvideerimise kohta (1940); ENSV MN korraldused (1956–1963); TA presiidiumi käskkirjad, korraldused ja otsused (1946–1965, 1967, 1973, 1974, 1985–1994) ning protokollid (1956–1963, 1969, 1975—1979, 1982–1984); Tartu Linna TSN TK otsused ja Riikliku Ehituskomitee ringkiri (1966); TA üldkogu otsus ja TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi direktori käskkiri (1971); eelarved ja finantsaruanded (1945–1980); maatriksbilanss (1972); aktid finantsmajandusliku tegevuse revideerimise kohta (1948–1975); põhivahendite ümberhindamise akt ja aruanne (1973); seltsi esimehe (1982. a-st presidendi) käskkirjad (1949–1994); kirjavahetus ja aruanded seltsi kaadrite alal (1945, 1950, 1953—1962, 1965, 1968, 1969, 1971, 1978–1979); raamatupidamise ja maja LUS-ile üleandmise aktid (1991—1998); välitööde aruanded (1975–1984).
Nim 2
Seltsi juhatuse (1913–1941, 1946–1984, 1992–1996) ja üldkoosoleku (1911–2000) protokollid; seltsi (1931–1938, 1959–1975) koosolekutest osavõtjate registreerimisraamatud ning kvoorumilehed ja -raamatud (1946–1984, 1994); toimikud sektsioonide töö kohta (juhatuste ja üldkoosolekute protokollid, aruanded, tegevuskavad, kvoorumilehed, koosolekutest osavõtjate registreerimisraamatud ja -lehed, projektid) (1905–1944, 1947–1975); seltsi koosolekute päevakorrad ja ettekannete kavad (1920–1944); ülevaated ja aruanded (1920–1940); seltsi ja sektsioonide tööplaanid ja aastaaruanded (1944–1994); kirjastusplaanid (1966–1990) ja kirjavahetus kirjastusküsimustes (1947–1990); ekspeditsioonide registreerimisraamat (1890–1905); XII rahvusvahelise zooloogiakongressi programm (1935).
Toimikud looduskaitse korraldamise; Eesti Loodusteadlaste päevade korraldamise (1931, 1934, 1937, 1939, 1940), Baeri mälestussamba püstitamise (1879) ja Eesti Looduse väljaandmise (1929–1941) kohta; Baeri fondi sissetulekute ja väljaminekute raamat (1887–1894); kutsed (1902) ja õnnitlustelegrammid (1928–1934); liikmete nimekirjad ja iseloomustused (1914–1947); seltsi liikmete diplomid (1891–1894); toimikud ja kirjavahetus liikmeks ja usaldusmeheks astumise (1926–1944, 1946–1966) ja auliikmete küsimuses (1932–1940).
Väljaläinud kirjade ärakirjad (1911–1930); kirjavahetus (1853–1994); väljalõiked ajakirjandusest (1905–1920); lauajuhend (1906–1940); postiraamat (1929–1933); väljaläinud (1938–1954) ja sissetulnud (1936–1954) kirjade registreerimisraamatud; toimik raamatukogu töö kohta (1918) ja raamatukogu aruanded (1951–1956, 1964, 1966–1994); raamatute ja ajakirjade inventariraamatud (1869–1894, 1936–1944); seltsiga väljaannete vahetuses ja kirjavahetuses olevate asutuste ja isikute nimekirjad (1854–1935); Eesti raamatukogude nimekiri (1921); müügile antud väljaannete nimekirjad (1905–1932); külalisraamatud (1947–1959); toimikud ja kirjavahetus seltsi allasutuste (1915–1980); Tallinna Tähetorni (1959–1975); loodusuurijate päevade (1958, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994); loodusvaatlejate vabariiklike kokkutulekute (1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993); loodussõprade vabariiklike kokkutulekute (1968, 1969) ning mitmesuguste konverentside, seminaride, sessioonide, kevadkoolide, sümpoosiumide, komisjonide ja nõupidamiste kohta; Noorte Loodusuurijate sektsiooni kroonika (1959).
Tallinna osakond: koosolekute protokollid ja päevakorrad (1931–1958); koosolekutest osavõtjate registreerimisraamatud (1934–1959); liikmete nimekiri (1951–1959); tegevuskava ja aruanne (1931) ning kirjavahetus (1935–1949); toimikud ja kirjavahetus Tallinna osakonna juhatuse ja liikmete küsimuses (1931–1944).
Nim 3
Teaduslike uurimuste, artiklite ja ettekannete käsikirjad, skeemid, nimekirjad, märkmed, illustratsioonid, fotod ja trükised (1841–1994); linnuvaatlused (1867—1919, 1935—1994); lindude esinemise ja pesitsuse (1964–1966, 1968), valge toonekure (1955–1962), aulide (1961–1963), fenoloogiliste (1923–1938, 1957), ornitoloogiliste (1922, 1937–1940, 1985–1994), fütofenoloogiliste (1947), ornitofenoloogiliste (1949–1994), ilmastiku- (1950–1965, 1968–1994), ihtüofenoloogiliste (1967–1994), kalandus- (1951–1966) ja taimefenoloogiliste (1952–1956, 1958–1994) vaatluste ja erinevate seirete (1945–1994) materjalid.

Seadused

Statut der Dorpater naturhistorischen Gesellschaft als Filial-Verein der livländischen ökonomischen Societät. Dorpat, 1853.
Устав Общества Естествоиспытателей при Императорском Юрьевском Университете.

Kirjandus

Linda Kongo. Eesti Loodusuurijate Seltsi 150 tegevusaastat. 1853–2003. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2003.
http://www.loodus.ee/lus/