Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Zooloogia ja Botaanika Instituut - EAA.5308

Ajalugu

Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituut (Eesti TA ZBI) asutati 05.04.1946. Kuni 1952. a kandis nime Bioloogia Instituut.
Instituudi loomise eesmärgiks oli jõudude koondamine Eesti loomastiku ja taimestiku ning looduslike ökosüsteemide uurimisel, looduskaitses, kalanduses, metsanduses ja jahinduses. 1952. aastal nimetati Bioloogia Instituut ümber Zooloogia ja Botaanika Instituudiks.
Teaduslikku tegevust alustati 1947. a jaanuaris. 29.01.1947 kinnitati Bioloogia Instituudi põhimäärus. Instituudi esialgsesse koosseisu kuulus administratsioon, zooloogiasektor ja -muuseum, botaanikasektor ja -muuseum, hüdrobioloogiasektor, metsasektor ja administratiiv-majandusosakond. 08.06.1948 andis Tartu Riiklik Ülikool zooloogiamuuseumi alates 01.07.1948 üle TA Bioloogia Instituudi koosseisu.
02.06.1948 asutati Rutja bioloogiajaam. 15.03.1949 sõlmiti leping suvila Taevaskoja nr A-345 uurimistöödeks kasutamise kohta. Aastatel 1949—1951 rajati Puhtu ornitoloogiajaam. 30.03.1950 likvideeriti hüdrobioloogiasektor.
11.12.1957 anti ZBI-le üle ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Kalatööstuse Valitsuse ihtüoloogia laboratoorium. 13.09.1958 moodustati instituudi koosseisus mereihtüoloogia laboratoorium.
29.10.1958 kinnitati instituudi uus struktuur: juhtkond, zooloogiasektor, hüdrobioloogia- ja ihtüoloogiasektor, botaanikasektor, mereihtüoloogia laboratoorium, metsasektor, zooloogiamuuseum, administratiiv-majandusosakond ja looduskaitsekomisjon.
07.07.1960 kinnitati järgmine struktuur: juhtkond, zooloogiasektor, zooloogiamuuseum, hüdrobioloogiasektor, mereihtüoloogia laboratoorium Tallinnas, botaanikasektor, metsasektor, administratiiv-majandusgrupp ja looduskaitsekomisjon.
19.01.1961 moodustati limnoloogiasektor.
28.09.1963 anti metsasektor üle ENSV MN Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusele. 30.01.1963 tagastati zooloogiamuuseum Tartu Riiklikule Ülikoolile.
14.06.1968 anti ZBI-le üle Eksperimentaalse ja Meditsiinilise Instituudi protozooloogia sektor. 09.12.1975 viidi protozooloogia sektor Eksperimentaalbioloogia Instituudi koosseisu (alates 01.01.1976).
Kuni 01.01.1996 töötas ZBI Teaduste Akadeemia allasutusena, seejärel viidi Eesti Vabariigi haridusministeeriumi alluvusse.
Eesti Vabariigi haridusministeeriumi, ZBI ja Eesti Põllumajandusülikooli vahelise 24.10.1997 kokkuleppe alusel liideti ZBI teadus-arendusasutusena Eesti Põllumajandusülikooliga. Samal aastal sõlmis instituut assotsiatsioonilepingu Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Alates 1999. a lisandus ZBI teadustööle õppetöö vormina kraadiõpe ja 2003. a bakalaureuseõpe.
Asukoht Tartus Riia tn 181 (2004. a).

Materjal

Materjal
Fondi dokumendid on algselt korrastatud ZBI arhiivis. Sealt anti materjalid aastatest 1904—1969 (1970) üle TA arhiivi, hilisemaid arhiivimaterjale säilitatakse ZBI-s.
Alalise ja pikaajalise säilitustähtajaga toimikud süstematiseeriti 6 nimistusse. Nimistusse nr 1 inventeeriti administratiiv-majandus-, aspirantuuri- ja kaadrialased säilikud, nimistusse nr 2 teaduslikku tegevust kajastavad säilikud, nimistusse nr 3 teaduslike tööde käsikirjad ja algmaterjalid. Isikkoosseisu käskkirjad (alates 1966. a) ja isikukontokaardid (nim nr 4) ning lahkunud töötajate isiklikud toimikud (nim nr 5) on säilitamisel TA arhiivis. Nimistusse nr 6 on kantud ametiühingu tegevusega seotud toimikud.
2000. a andis TA arhiiv nimistute 1, 2, 3 ja 6 materjalid üle ajalooarhiivile.
ENSV TA presiidiumi otsused (1947—1969). Instituudi põhimäärus (1947, 1958). Direktori käskkirjad (1947—1969). Sisekorraeeskirjad (1947).
Instituudi nõukogu (1948—1969), teadurite koosolekute (1947—1948), zooloogiasektori (1947—1966), botaanikasektori (1948—1954), preemiakomisjoni (1966—1969), teadusliku ekspeditsiooni (1949) protokollid.
Teaduslike uurimistööde plaanid ja aruanded (1946—1969). Instituudi töökava (1947—1950). Zooloogiasektori ja -muuseumi plaanid ning uurimistööde aruanded (1947—1963). Instituudi väljaarendamise perspektiivplaanid (1947—1950). Uurimistööde aruanded (1947—1948). Zooloogia- (1947—1966), botaanika- (1948—1969) ja metsasektori (1952—1963) plaanid ning aruanded. Zooloogiamuuseumi plaanid ja aruanded (1947—1952). Majandusaasta eelarved ja aruanded (1947—1969). Kapitaalehituste plaanid, aruanded ja tiitlinimekirjad (1955—1967). Finants-majandusliku tegevuse revideerimise aktid (1948—1968).
Kirjavahetus instituudi tegevuse (1947—1969), uurimistööde ja kirjastamise (1947—1969), zooloogiasektori tegevuse (1947—1968), metsandusalastes (1953—1963), looduskaitsealastes (1959), kaadrialastes (1948—1969), aspirantuuri (1948—1969), metsasektori (1948, 1963), zooloogiamuuseumi (1946—1948, 1964), Taevaskoja ja Puhtulaiu jt hoonete (1949—1954), Tähtvere botaanikaaia rajamise ja likvideerimise (1947—1950), instituudi metsamaade (1955), mereihtüoloogia laboratooriumi (1958—1962) jm küsimustes.
Teaduskonverentside, -kongresside, -nõupidamiste ja -sessioonide korraldamise ja osavõtu materjalid (1948—1969). Zooloogiasektori õiend alaliste looduskaitsealade asutamise kohta (1948), teaduslike kogude inspekteerimise kohta (1948), Baltimaade lindude rände uurimise materjalid (1955—1956).
Avaldamata uurimistööde, ettekannete ja referaatide käsikirjad (1904—1910, 1929—1947), entomoloogiaalaste vaatluste algmaterjalid (1922—1944), ornitoloogiaalaste uurimuste käsikiri (1940), zooloogiaalaste uurimuste käsikirjad (1942—1944), E. Kumari, E. Parmasto jt. kandidaadidissertatsioonid ja retsensioonid uurimuste kohta (1948—1968). Ulila ja Ellamaa turbatehaste turbakarjääride kalamajandusliku kasutamise võimalused (1969—1970).
Ametiühingukoosolekute (1956—1967) ja tootmisnõupidamiste (1963—1969) protokollid. Eelarved ja aruanded (1957—1967). Töökaitse ja -töötervishoiualased aktid (1960).

Seadused

NSV Liidu Ministrite Nõukogu korraldus 08.06.1948.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu (MN) määrused 05.04.1946; 15.07.1958; 07.07.1960; 28.09.1963; 15.06.1963; 14.06.1968.
Eesti NSV MN korraldus 19.01.1961.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia (TA) presiidiumi otsused: 29.01.1947; 02.06.1948; 31.03.1949, 14.07.1949; 27.04.1951; 11.12.1957; 29.10.1958; 15.07.1960; 30.01.1963; 25.06.1968; 09.12.1975.
Direktori käskkirjad 30.03.1950; 13.09.1958.

Kirjandus

Zooloogia ja Botaanika Instituut, 1947-1987: [lühiülevaade teaduslikust tegevusest]. Koost Erast Parmasto jt Tallinn, 1987.