Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Armin Tuulse, kunstiajaloolane - EAA.5298
Армин Туулсе

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1936. a-ni Neumann.
Kunstiajaloolane (01.10.1907 Võrumaa Sänna vald – 09.12.1977 Stockholm). A: luuletaja Liidia Tuulse (snd Haas 18.03.1912 Valgamaa Hummuli vald – 17.03.2012 Sköndal).
Õppis Tõrva ühisgümnaasiumis ja Valga poeglaste gümnaasiumis, mille lõpetas 1927. a. Pärast gümnaasiumi lõpetamist astus Tartu Kõrgemasse Muusikakooli ja samaaegselt Tartu ülikooli õigusteaduskonda. Majandusraskuste tõttu alustas õpinguid alles 1929. a filosoofiateaduskonnas, mag. phil. (1935). 1936–1939 täiendas ennast Königsbergis ja Stockholmis kunstiajaloo alal, tutvus Euroopa arhitektuuriga Madalmaades, Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias; dr. phil. (1942).
Alates 1939. a-st Tartu ülikooli õppejõud, 1942–1944 kunstiajaloo professor.
1944. a emigreerus Rootsi. 1948–1962 Sveriges Kyrkor’i kaastööline ja 1962. a-st üks väljaandjatest. 1952. a alustas Stockholmi ülikooli juures tööd dotsendina, 1962–1974 Põhjamaade ja võrdleva kunstiajaloo professor.
1955. a-st Bonnis asuva Balti Uurimisinstituudi kirjavahetajaliige ja 1965. a-st liige.
Osales Rootsi Kunstiajaloolaste Seltsi, Soome Fornminnesförening’i, Internationale Burgvereininigung’i, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis töös, mitme väliseesti organisatsiooni (Eesti Komitee, Eesti Rahvusfond, Eesti Rahvusnõukogu) liige, aitas Eesti kunstnikel korraldada kunstinäitusi jm.
A. Tuulset autasustati 1955. a Rootsi Teaduste Akadeemia Björnstjerni auhinnaga, 1966. a Põhjanaela ordeniga ja 1981. a postuumselt Marti Carl Adolf Böckleri nimelise sihtasutuse medaliga Mare Balticum.
Töid Eesti ja Skandinaavia keskaegse linnuse- ja kirikuarhitektuuri kohta.
*EÜS-i liige.

Materjal

Biograafilised dokumendid: elulookirjeldused, klassitunnistused, diplomid, tõendid, iseloomustused, perekonnaseisu- ja nimemuutmise tunnistused, tõendid hariduse, teenistuse ja sõjaväekohustuse kohta (1921–1988).
Perekonnaliikmete dokumendid: Daniel Neumanni kiri Jenny Antonile, isikutunnistused (1906–1938), Armin, Liidia, Tanel, Toomas ja Jenny-Maria Tuulse omavaheline kirjavahetus (1954–1963), Liidia Tuulse perekonnaseisutunnistus, käsikiri Armin Tuulsest, jutustuste ja luuletuste käsikirjad, kirjavahetus tuttavate ja kirjastusega, kaastundeavaldused A. Tuulse surma puhul (1938–1997); Toomas Tuulse joonistused, märkmed, noodid (1954–1993).
Dokumendid õppe- ja teadustöö ning ametialase tegevuse kohta: Rootsi muinsuskaitseameti (Riksantikvarieämbetet) ja Rootsi Ajaloomuuseumi loenguprogrammid, seminariplaanid, Uppsala ja Lundi ülikooli õppeplaanid, loengute käsikirjad ja märkmed, kirjanduse loetelud (1946–1970); õppeekskursioonide juhendid, programmid, eelarved, osavõtjate nimekirjad, aruanded, kirjad, fotod jm (1957–1973); litsentsiaadi- ja seminaritööde käsikirjad (1959–1965); kunstiajaloo, arhiivi- ja raamatukogu kursuste loengute käsikirjad (1952–1970); ettekannete käsikirjad (1954–1971); hinnang Turu ülikooli kunstiajaloo ja kunstiteooria professuuri kohta (1970); kirjad, tööplaanid, käsikirjad, kirikute fotod, hooneplaanid, märkmed ja ajalehed seoses ajakirja Sveriges Kyrkor väljaandmisega (1952–1973); kongresside, seminaride, sümpoosionide programmid, osavõtjate nimekirjad, ettekannete käsikirjad ja lühikokkuvõtted, trükised, fotod jm (1960–1972); teaduslikud märkmed kirikute ja kindluste arhitektuuri, skulptuuri, maali jm kohta (1944–1973); trükis avaldatud teadustööd (1936–1975) ja käsikirjad (1953–1973), uurimisprojektide materjalid (1939–1972); teated, eeskirjad ja protokollid (1944–1973); teenistuslehed, haridust tõendavad dokumendid, teadustööde nimekirjad ja kirjad professorikoha taotlemise kohta Göteborgi ja Stockholmi ülikoolis (1959–1962); kirjavahetus (ärakirjad) Stockholmi ülikooli, Humanitaarteaduste Akadeemia ja Ladina-Ameerika Instituudiga tööalastes küsimustes (1953–1974); artiklid, separaadid, ajaleheväljalõiked A. Tuulse ja tema teadustööde kohta (1937–1989); teaduslik, tööalane ja isiklik kirjavahetus (1937–1977).
Fotod: vanemate, lapsepõlve, kooliea, perekonnaliikmete ja -tuttavate, sugulaste, kokkutulekute, koosviibimiste, matuste jm fotod (20. saj algus – 1990); EÜS-i sini-must-valge lipu 50. aastapäeva pühitsemise grupifoto (1931); A. ja L. Tuulse kodu Tartus (1936–1944); uurimistöö „Skandinavia romanica“ jaoks tehtud fotod (1969); Rootsi, Norra, Taani, Soome, Eesti, Läti, Saksamaa, Inglismaa, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Tšehhi ja Ungari losside, kindluste, kirikute, kloostrite jt ajalooliste hoonete sise- ja välisvaated, fotod ja negatiivid skulptuuridest, seina- ja laemaalidest ning nende detailidest (1937–1971); fotod ekskursioonidest ja konverentsidest (1965–1969).
Majandusdokumendid: üürileping, tuludeklaratsioonid, kontoväljavõtted, arved, kviitungid kirjanduse tellimise, korterikulude, klaveri ja mööbli ostmise jm kohta (1944–1974); dokumendid elukindlustuse ja pensioni kohta (1960–1975).
Kogutud materjal: Eesti Vabariigi ja Tartu ülikooli aastapäevaaktuste kavad (1927–1976); peo- ja kontserdikavad, kinoreklaamid (1924–1931); Marie Underi, Gustav Suitsu, August Gailiti, August Rei jt juubeliaktuste ja matuste kutsed, jumalateenistuslehed (1945–1976); koosviibimiste ja kunstinäituste kutsed, kavad, tööde nimekirjad (1956–1976); kogutud teaduslikud käsikirjad (1937–1974).
Väiketrükised: separaadid, brošüürid, prospektid Põhjamaade, Baltimaade, Saksa, Inglise, Vene jt maade ajaloo, arhitektuuri, skulptuuri, kunsti jm kohta (1912–1975); ajakirjade ja ajalehtede üksiknumbrid ning ajaleheväljalõiked teaduse, kultuuri, kunsti, poliitika, eestlaste jm kohta (1925–1977).
Kaardid ja plaanid: Rootsi topograafilise kaardi osa (1870); Stockholmi ümbruse kaart (1939), Soome ja Ungari turismikaardid, plaanid ja voldikud (1969–1971).
Kunstnik Karin Lutsu eksliibrised (1967).

Seonduv aines

Tartu kunstimuuseum — Armin ja Liidia Tuulse isikuarhiiv, 85 s, 1924–1943.
EAA 1767-1-1992. Kunstiajaloolase Armin Tuulse foto.
EAA 2100-1-17062. Armin Tuulse isiklik toimik, 1927–1942.
EAA 2100-2-1266. Armin Tuulse isiklik toimik, 1935–1944.
EAA 2100-2b-96. Armin Tuulse isiklik toimik, 1936–1942.
EAA 2100-2c-469. Armin Tuulse tööraamat 1936–1941.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II kd, nr 8651.
EE 14, lk 557.
Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon, Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996, lk 544–545.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 135.
Mart Eller. Tartu Ülikooli osa eesti kunstiteaduses 1920–1930-ndail aastail II. — Kunstiteadus. Kunstikriitika, 6. Tallinn 1986, lk 158–173.
Virve Hinnov. Armin Tuulse isikuarhiivist Tartu Kunstimuuseumis. — Tartu Riiklik Kunstimuuseum. Kogude teatmik. Tartu 1989, lk 18–35.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 981–982.
Ervin Pütsep. Armin Tuulse in memoriam. — Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat 1980, nr 8, lk 171–173.
V. Raam. Armin Tuulse sai 60-aastaseks. — Kunst 1967, nr 3, lk 50–51.