Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saaremaa maanõunike kolleegiumi juures asuv Liivimaa õuekohtu talurahva departemang - EAA.958
Hofgerichts-Departement in Bauersachen beim Landratskollegium der Provinz Oesel
Департамент гофгерихта по крестьянским делам при ландратской коллегии провинции Эзель

Ajalugu

1819. a Liivimaa talurahvaseaduse kohaselt seati sisse Liivimaa Õuekohtu Talurahva Departemang (asukohaga Riias), mis oli kreisikohtute revisjoniinstantsiks talupoegadevahelistes kaebustes, samuti nende asjus mõisnike vastu (või vastupidi). Departemang oli kõrgeim, viimane kohtuinstants („wiimse-otsuse-kohhus”) talurahvakohtutele alluvate isikute hagides hinnaga üle 50 hõberubla. Departemangu otsuste peale lubati kaebusi esitada ainult kindralkubernerile (menetluse aegluse ja õigusemõistmisest keeldumise korral) ning Senatisse (otsuste tühistamise taotlusi).
Saaremaal rüütelkonna maanõunike kolleegiumi juures seati sisse iseseisev talurahvaasjade osakond: Õuekohtu Talurahva Departemang Saaremaa Maanõunike Kolleegiumi juures (Hofgerichts-Departement in Bauersachen bein Landratskollegium der Provinz Oesel).
Õuekohtu Talurahva Departemangu Saaremaa Maanõunike Kollegiumi juures kuulusid maakohtunik (Landrichter), 4 maanõunikku ja maamarssal. Eesistujaks oli vanim maanõunik. Asjaajamisega tegeles valitud sekretär. Istungid toimusid 3 korral aastas (veebruaris, juulis ja oktoobris) ning kestsid terve kuu. Peamiseks ülesandeks oli talupoegade poolt kassatsiooni korras edasi kaevatud madalama astme kohtute poolt langetatud otsuste revideerimine.


Materjal

Eraldati 1946. a Saaremaa Rüütelkonna arhiivist.

Protokollid ja žurnaalid; kõrgemalseisvate ametiasutuste ettekirjutused ja korraldused; kirjavahetus ja toimikud valla- ja kihelkonnakohtute; ametnike valimiste ja ametissenimetamiste; mitmesuguste kohtulahendite revisjoni asjus; missiivid; registrid ja nimestikud.