Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vaemla mõis - EAA.1341
Gut Waimel
Имение Ваймель

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Käina kihelkonnas.
Kõrvalmõis: Aadma.
Karjamõisad: Harju, Jõe.
Vaemlat mainiti esimest korda vakusena 1564. a. 1583. a oli panditud Hans Wachtmeisterile. 1621. a läänistati Claes Wachtmeisterile, kelle perekonnale kuulus kuni redutseerimiseni. 1722. a tagastati Fritz Wachtmeisterile. 1746. a müüs Axel Wilhelm Wachtmeister mõisa Heinrich Caspar von Stackelbergile. 1765–1779 oli mõis Karl Friedrich Wachtmeisteri nimel. 1779. a ostis mõisa Caspar Adolf von Stackelberg. 1804. a panditi Karl Gustav von Gernetile, kelle järeltulijate käes oli mõis 1882. a-ni. 1857. a päris nii Vaemla kui Aadma mõisa Rudolf von Gernet ja sellest ajast loetakse Aadmat Vaemla kõrvalmõisaks. 1882. a ostis mõlemad mõisad Henriette von Richter, kes kinkis need 1893. a oma tütrele Alexandrine von Tiesenhausenile. 1908. a omandas mõisad Gustav von der Pahlen, kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik. Pärast 1919. a maaseadust rentis Vaemla mõisa Soome leitnant Toivo Roos. Jäänukmõis jäi 1939. a-ni Pahlenite perekonnale.
Vaemla mõisa peahoone on hävinud. Mõisa villaveski tegutseb siiani.

Materjal

Perekonnaliikmete kirjad ja postkaardid (1896–1936); kirjavahetus advokaatide (1909–1933), Matsalu jt mõisate omanike (1900–1931), Tallinna firmade (1912–1936) ja *Hiiu-Kärdla kalevivabriku esindajatega (1922–1923) majandus- ja vara hooldamise küsimustes; fotod ja nimekaardid (1878–1932); joonestused ja joonistused; seinakalendrid, kalender-käsiraamatud (1847–1920); Britta von der Pahleni varaloetelu (1922).
Ametlik kirjavahetus ja toimikud revolutsioonilise liikumise, sõdade ja maareformi kohta (1905–1939), sh Vaemla ja Aadma kogukonnaliikmete nõuded Nikolai von Hoyningen-Huenele, Käina kiriku kogukonnaliikmete nõuded Käina ja Emmaste kiriku vöörmündrile, Lelloselja metsaülema ja Käina kirikuvalla liikmete kiri kiriku metsa kohta (1905); Käina endise vallasekretäri Gustav Güntheri tunnistus Gustav von der Pahleni tegevuse kohta 1905. ja 1918.–1919. a (1923); Käina vallavalitsuse tõendid jt dokumendid Vene-Jaapani sõja ajal mobiliseeritute perekondadele abiraha maksmise kohta (1904–1909); ees- ja ringkirjad jm korraldused politseivõimu, sõjaolukorra ja sõjakahjude hindamise kohta, mõisate võõrandamise materjalid, mõisnike vahekorda riigivõimu ja rahvaga kajastavad dokumendid; Saksa kultuuromavalitsuse materjalid, ajalehe- ja ajakirjaväljalõiked (1911–1939); P. von der Pahleni kirjad Siberist ja Hiiumaa piiramisseisukorra kuulutamise teadaanne (1916–1917).
Kirjavahetus Aadma, *Kassari, Matsalu, *Putkaste, Suuremõisa ja Vaemla mõisa maa ja metsa majandamise ning rentimise asjus; valdusõiguslikud dokumendid (1744–1934), sh üldised määrused maaparandustööde kohta, külvikorra tabelid, põllu- ja puuviljasaagi kogumise ja realiseerimise ning tööjõu kasutamise arvestuslehed, Vaemla metsaülema ülevaade 14-aastase tegevuse kohta ja protokoll 10-aastase metsakaitse kehtimise puhul (1892–1913).
Kirjavahetus Vaemla piiritusetehase tegevuse ning oletatavate õliallikate (nafta) ekspluateerimise kohta Hiiumaal (1894–1928).
Kirjavahetus jt dokumendid kaubalaevade kohta (1901–1927), sh toimikud Hiiumaa laevaühingu asutamise ja tegevuse ning Heltermaa sadama laiendamise asjus.
Kaardid Saksa laevastiku rünnakute ja liikumise kohta (1916–1918); dokumendid ja kirjavahetus Heltermaa ja Kärdla postijaama tegevuse kohta (1878–1915).
Dokumendid ja kirjavahetus Hiiumaa arstiühingu ja ämmaemandapunkti tegevuse kohta, Haapsalu maakonna II sanitaarjaoskonna dokumendid (1897–1909).
Kirjavahetus seltside ja ühingutega (1894–1939), sh seltside ja ühingute põhikirjad, liikmekaardid, aruanded, eelarved, statistilised teated (kindlustusseltsid, Eestimaa Maapidajate Raamatupidamise Ühing, Eestimaa Aadliühing, Eestimaa Põllumajanduslik Ühing, Lõuna-Hiiu Telefoniühing, saksa õppekeelega õppeasutuste organiseerimise seltsid).
Kirjavahetus notarite, advokaatide ja pankadega laenude, hüpoteegivõlgade, müüdud ja müüdavate talude kohta (1905–1937).
Aadma ja Vaemla mõisamaade hindamis- ja kirjeldusraamatud (1830–1913); Käina kirikumõisa vaku- ja inventariraamatud (1818); majandus- ja varadokumendid (1891–1939), sh talude ostu-müügi- ja rendilepingud, lepingud poeomanike, meistrite, piirivalveüksuste, sepikoja ja rehepeksugarnituuri kasutajate, Kärdla tarbijate kooperatiivi jt-ga; *Kassari, *Putkaste ja Vaemla mõisa popsi- ja müügitalude nimekirjad, Aleksandrine von Tiesenhauseni Aadma ja Vaemla mõisa kinkeleping ja uue omaniku Gustav von der Pahleni varanimekiri, raamatupidamisdokumendid, loomakasvatuse ja tõuaretuse raamatud jm dokumendid, mõisatööliste nimekirjad, teenistuslepingud ja palgaraamatud; hoonete ja ehitiste plaanid, sh Kärdla posti-telegraafiosakonna ruumide plaan, Õngo kõrtsi plaan ja Kassari tammi ehitamise kirjeldus; mõisate ja talumaade plaanid ja kaardid; Hiiu saare ja Käina kihelkonna teede kaardid.

Seonduv aines

EAA 1311 — *Arbavere mõis, 1 s, 1861.
EAA 1690 — *Palmse mõis, 88 s, 1461–1926.
EAA 854-3-268….272. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Pahlen).
EAA 854-3-599. Akte betreffend die adelige Familie Scharenberg, 1745–1893.
EAA 858-1-1495. Proklamationsgesuche der Privatpersonen und Proklamen betreffend Kauf und Verkauf der Güter, Konvokation der Kreditoren und anderes, 1779.
EAA 1850-1-164, 165. Genealoogilised tabelid (Pahlen).
EAA 1850-1-813….824. Perekond Pahleni fotod.
EAA 1674-2-149. Kogutud genaloogilised materjalid (Pahlen).
EAA 2486-1-1352. Vaemla mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-9530, 9531. Vaemla mõisa kinnistutoimikud, 1792–1936.
ERA 58-4-1020….1022. Mõisa likvideerimise toimikud, 1922–1928.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Läänemaa mõisad, lk 228–229.