Fondiloend

Perekond Baranoff - EAA.1424
Familie von Baranoff
Барановы

Ajalugu

Tatari päritolu Baltimaade mõisnikud, sõjaväelased, ärimehed.
Suulise perekonnatraditsiooni järgi asus suguvõsa esiisa Mursa-Shdan 15. saj elama Venemaale, võttis vastu ristiusu (ristinimi Danil Baran) ja astus suurvürst Vassili III teenistusse. Üks tema hilisematest järglastest, Zachar Baranoff, oli mõisaomanik Rootsile kuulunud Viiburi piirkonnas. 17. saj said tema pojad Woin (†1620), Kassjan (†1648), Grigori ja Menschik Eestimaal mõisaomanikeks. Kassjan ja Menschik olid perekonna kahe peamise Balti haru rajajad. Perekonna teadaolev aadlipäritolu ulatub 1592. aastasse. 1745. a immatrikuleeriti *Eestimaa, 1830. ja 1842. a Liivimaa ning 1845. a *Saaremaa rüütelkonda.
Lähtru, Väätsa ja Prääma liin
Menschik (Mensich) von Baranoff (? – maetud 03.11.1625 Åbo lähedal). I A: ? von Richter; II A: ? von Buddenbrock; III A: Catharina von Uexküll. Eestis Suure-Lähtru ja Soomes Antola mõisa omanik.
M. von Baranoffi poeg Klaus Johann von Baranoff (1621–28.01.1686 Tallinn). A: Anna Elisabeth von Uexküll. Ohvitser, maanõunik ning meeskohtunik. Suure-Lähtru, Rabivere ja Antola mõisa omanik.
K. J. von Baranoffi poeg Johann von Baranoff (14.07.1666 Tallinn – 25.10.1719). I A: paruness Hedwig Elisabeth von Taube; II A: Barbara Helene von Wrangell. Kapten. Suure-Lähtru, Rabivere ja Peningi mõisa omanik.
J. von Baranoffi poeg Karl Gustav von Baranoff (18.08.1713–05.04.1796). A: Margarethe Elisabeth von Derfelden. Maanõunik ning adrakohtunik. Suure-Lähtru, Väätsa, Peningi, Rabivere, Perila, Türi-Alliku, Lokuta, Niinja ning Prääma mõisa omanik.
K. G. von Baranoffi poeg Peter von Baranoff (11.04.1748 Tallinn – 14.05.1807 Väätsa). A: Johanna Juliane von Hastfer. Adrakohtunik ning meeskohtu assessor. Aruküla, Väätsa, Pikavere ja Rabivere mõisa omanik.
P. von Baranoffi poeg Karl Georg von Baranoff (21.06.1770 Rabivere – 14.09.1850 Tallinn). A: paruness Margarethe Veronika von Güldenhoff. Sõjaväelane. Aruküla mõisa omanik.
K. G. von Baranoffi poeg Peter Hermann von Baranoff (07.07.1799 Pudivere – 09.01.1871 Aruküla). A: Marie von Nicolay. Kindralleitnant. Aruküla mõisa omanik.
P. H. von Baranoffi poeg Peter Paul Alexander von Baranoff (09.05.1843 Tallinn – 22.12.1924 Tallinn). A: Olga Bibikowa. Sõjaväelane, kindralmajor. Aruküla mõisa omanik.
Peter von Baranoffi (1748–1807) pojapoeg Heinrich Peter Johann Georg (Gregor) von Baranoff (17.03.1804 Tallinn – 28.02.1883 Paide). A: Molly Caroline Mathilde von Rass. Kaardiväekapten. Väätsa mõisa omanik.

Kasari liin
Kassjan (Kasari) Baranoff (?–1648). A: Barbara von Rehbinder. 1590. a kinkis Rootsi kuningas Johann III talle Kasari mõisa; 1610. a läänistas kuningas Karl IX talle Läänemaal Karita, Kasenurme, Leevre ja Kaski küla.
K. von Baranoffi järeltulija Georg Gustav von Baranoff (? – maetud 26.05.1756 Uue-Kasti). I A: Margaretha Dorothea von Wollfeldt; II A: Margarethe Juliane von Uexküll. Leitnant, adrakohtunik. Kasari, Russalu, Vao, Leevre ning Uue-Kasti mõisa omanik.
G. G. von Baranoffi järeltulija Friedrich Alexander von Baranoff (13.10.1857 Kalvi – 1886). Kaptenleitnant. Kalvi mõisa omanik.

Materjal

Kassjan Baranoff: perekonna genealoogiline tabel (1742).
Menschik (Mensch) von Baranoff: Rootsi kuningate kinkekirjad Eestis ja Soomes asunud mõisate kohta (1613–1642); Jacob De la Gardie, F. Patkuli jt kirjad sõjaväeteenistuse ja mõisate pantimise asjus (1601–1629); kviitung H. Riisi lesele rendi tasumise kohta (1597); feldmarssal E. Horni väljastatud reisipass 20 ratsanikule (1615); vabade talupoegade maksunimekiri (1628–1629).
Klaus Johan von Baranoff: perekonna genealoogiline tabel ja eluloolised andmed (1623–1701); Rootsi kuninga kirjad teenistuse ja valdusõiguslikes küsimustes (1675–1684); kirjavahetus mõisate valdus- ja majandusküsimuste asjus (1641–1699); Soome mõisate vakuraamat (1561–1666); konsistooriumi kiri matuseplatsi kohta Tallinna toomkirikus (1686); pärandiasjade toimikud (1683–1749); kuninganna Kristiina kinnituskiri Hermann Wrangellile ehituskrundi kohta Toompeal (1649) ja krundi piiride protsessitoimikud (1689–1891).
Johann von Baranoff: kirjavahetus teenistus- ja valdusõiguslikes ning majandus-, vara- ja pärandiasjade küsimustes (1663–1736); Toompea maja ostu-müügileping rittmeister Henning von Bocki pärijate ja Johan Georg Teichi vahel (1724); Peningi mõisa vakuraamat (1703).
Karl Gustav von Baranoff: väljavõte perekond Baranoffi *Eestimaa rüütelkonna aadlimatrik-lisse kandmise protokollist (1786); väljavõtted ajalehtedest (1796–1797); kirjavahetus valdusõiguslikes, kinnisvara ja pärandiküsimustes ning isiklikes asjus (1725–1776); Aruküla mõisa vakuraamatud, mõisa ja hoonete kirjeldused (1725–1775).
Peter von Baranoff: pärandilepingud, pärandijagamisaktid ja võlgade tasumise kviitungid (1746–1812); mõisate ja majade ostu-müügilepingud (1771–1808); perekond Gyllen-stierna genealoogilised tabelid (1834).
Karl Georg von Baranoff: kirjavahetus mõisate valdusõiguslikes ja majandusküsimustes (1780–1852); Podivere mõisa vakuraamatud (1805); pärandijagamisaktid (1813–1825); võlakohustused, aktsiad jm väärtpaberid (1763–1846); kirjavahetus perekonnaliikmetega, surmateated ja matuste laululehed (1799–1858); toimikud perekond Güldenhoffi ja Ritterni pärandi kohta (1768–1849).
Peter Hermann von Baranoff: teenistus- ja autasustamistunnistused ning kirjavahetus sõjaväeteenistuse ja errumineku asjus (1819–1869); keisrinna Katariina II ja keiser Nikolai I ukaasid ordenite väljaandmise kohta, Püha Vladimiri ordeni põhikiri ning ukaas eeskujuliku teenistuse eest autasustamise kohta (1782–1837); Zamostski kindluse kaitse ja Novogeorgievski kindluse sõjaväeliste manöövrite kavad ning diviisi lahingolukorda paigutamise joonised (1840–1845); *Eestimaa rüütelkonna peameheringkirjad, maapäeva otsused ja kirjavahetus kohtuprotsesside, majanduse, mõisamaade mõõtmise (1844, 1870–1882), Peterburi, Tallinna ja Paldiski vahelise raudtee ehitamise jm küsimustes (1808–1869); Aruküla mõisa kohtutoimik (1852–1853), mõisahoonete ehitusplaanid (1835–1856), aiasaaduste arvestuse raamat (1834–1839), tuuleveski ja talu rendilepingud (1869); *Ulvi mõisa magasiaida aruanne (1861–1866); pärandijagamis- ja kinnisvaralepingud (1828–1845); kirjavahetus perekondlikes küsimustes (1840–1870); vihik Karl von Baranoffi käitumise ja edasijõudmise kohta paažikorpuses (1858–1859); väljakirjutused maailma suurimate raamatukogude, elanike arvu, raamatute jm kohta (1853–1884); reisipassid, reisikulude arved ja kviitungid, supelasutiste reklaamid, teatrite kavad jm (1830–1868); trükised tulekindlustuse ja tulekaitse (1825–1863), sõjaväkke kutsumise (1839–1854) ning Tallinna korteriolukorra (1858) kohta; Berliini plaan; perekond Maydelli perekonnalegaadi (1857) ja Tiesenhauseni abistamisfondi põhikiri (1862); mereväekapten Vassili Barantsovi tunnistused (1827–1851); käärilõiked.
Peter Paul Aleksander von Baranoff: ärakirjad ürikutest; märkmed ja mustandid genealoogiliste andmete ja tabelitega (1900); prantsuskeelsete sõnade vihik (1900); kirjavahetus ja toimikud Tallinnas Kopli poolsaarele asutatava telliskivitehase ja saviuuringute kohta (1922–1923); kaubamaja B. J. M. kirjavahetus kaubandus- ja finantsküsimustes (1920–1929); kirjavahetus Aruküla mõisas õlle valmistamise (1870–1877), mõisa kirjeldamise ja võõrandamise kohta (1920–1929); lepingud mõisatöölistega (1862–1885), Aruküla mõisa, Semboma karjamõisa ja talumaade kaardid (1870–1921); maaparandustööde projektid (1911–1912); trükised: Düsseldorfi kunstnike album (1858) ja Taani Wallöe seltsi põhikiri (1838); fotod (1890–1898).
Gregor von Baranoff: ristimistunnistus, sõjaväe teenistustunnistused ja teenistustoimik (1821–1858); kirjavahetus Väätsa, Röa jt mõisate valdusõiguslike ja majandusküsimuste asjus (1813–1868); Väätsa mõisa inventari ja rendikohtade nimekirjad (1838–1863) ja mõisa tulude-kulude raamat (1692–1693).
Georg Gustav von Baranoff: toimik testamendi ja päranduse asjus (1757?); mõisate kinkimise, kinnistamise jm ürikute ärakirjad (1700–1748); Leevre mõisa rendileping; Dittmari päranditoimik (1822–1830).
Friedrich Alexander von Baranoff: Kalvi mõisa rendi- ja ostu-müügilepingud (1853–1860).

Seonduv aines

EAA 854-3-91, 92. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Baranoff), 1883, 1905.
EAA 854-3-409. Stammtafel der Familie von Baranoff aus dem Hause Lechtigal-Waetz, gezeichnet von Woin von Baranoff.
EAA 854-3-431. Akte betreffend die adelige Familie Baranoff, 1827–1910.
EAA 1674-2-23. Kogutud genealoogilised materjalid ja tabelid (Baranoff).
EAA 1850-1-294….300. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

Alexander von Bodisco. Geschichte des Adelsgeschlechts derer von Baranoff: ein Beitrag zur Güter- und Familien-Geschichte Estlands. Reval: [s.n.], 1912.
DbBL, lk 26–28.
GH Estland II, lk 15–34.
GH Ösel, lk 455–456.