Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartumaa Telefoniühing - EAA.607
Dorpater Kreis-Telephonverein
Юрьевское уездное телефонное общество

Ajalugu

Tartumaa mõisate telefonikeskjaamade vahelise telefoniühenduse korraldamisega tegelenud ühing.
Ühingu asutamiskoosolek toimus 1898. a aprillis, selle asutasid Vana-Prangli mõisa
omanik Eduard Richard Löwis of Menar ja Unipiha mõisa omanik Edgar von Rücker. Juhatus asus Karlova mõisas.
Keskjaam ehitati Riia ja Pihkva tänava nurgal asuvasse hobupostijaama, hiljem viidi
see üle Pihkva tn 20. Tartu keskjaamaga olid ühendatud Karlova, Ropka ja Tähtvere mõis, viimase kaudu ka Laeva mõis.
Keskjaama, liine ja seadmeid pidas ülal *Liivimaa maanõunike kolleegium. Telefoniühingu kulud jaotati kõigi keskjaamade vahel võrdselt.
Ühingu vara koosnes Tartu telefonikeskjaama inventarist, magistraalliinidest ja igaaastastest liikmemaksudest.
Ühingu eesotsas olid üldkoosolek, volinike kogu ja maakondlik direktor.
Riiklik telefonivõrk rajati Tartusse 1899. a, keskjaam avati 01.01.1900. 1905. a rajati
ühendus mõisnike keskjaama ja riigi keskjaama vahele. 1910. a lisandus Tartusse 20-numbrilise kommutaatoriga kaugjaam, mille rajas Riia Telefoniselts.
19.02.1919 kinnitas Eesti Ajutine Valitsus määruse, mille põhjal võis telefoni- ja telegraafiliine rajada ainult riik ning kõik mõisatele, eraseltsidele ja isikutele kuulunud telegraafi- ja telefoniasutused, -jaamad ja -võrgud kuulutati riigi omandiks.

Materjal

Ühingu põhikirjad koos kirjavahetusega (1911–1912), üldkoosolekute protokollid (1898–1916). Keskjaamade ja kõnepunktide nimekirjad (1909–1914); eeskirjad, lepingud ja kirjavahetus telefoni ja telegraafivalitsusega telefoniühenduse sisseseadmise, kasutamise ja maksude laekumise asjus (1898–1916).
Toimik Riia posti-telegraafi ringkonna ülema nõudeasjus endise direktori Edgar Rückeri vastu (1910–1913).
Tulude-kulude aruanded (1901–1902), eelarved, kassaaruanded ja -dokumendid (1911–1918).

Seadused

RT 1919, 12, 32.
EAA 607-1-1, lk 2–5. Gesellschaft-Vertrag der zum Dörptschen Kreis-Telephonverein gehörenden Güter. [Käsikiri].

Kirjandus

A. Väljaots. Elektriside ajaloost Tartu linnas 1863–1940. — Mõnda mineviku Tartust. Tallinn: Eesti Raamat, 1972, lk 165–173.