Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esindus - EAA.1776

Ajalugu

Tartu ülikooli üliõpilaskonna organiseerimise idee sai alguse 1917. a toimunud Eesti üliõpilaste kongressil. 1920. a mais toimus ülikooli peahoone aulas üliõpilaste üldkoosolek, mis otsustas moodustada kõiki Tartu ülikooli üliõpilasi ühendava keskorganina Ajutise Keskesituse (kuni TÜ Edustuse valimisteni). 05.10.1922 võeti vastu Tartu üliõpilaskonna põhiseadus. Vastavalt 1938. a "Ülikoolide seaduse täiendamise seaduse" § 107-le koostati samal aastal uus üliõpilaskonna põhikiri, mis kehtis kuni üliõpilaskonna likvideerimiseni 31.07.1940.
Edustuse kõrgeimaks organiks oli üldkoosolek, tegevasutuseks Edustuse juhatus. TÜ Edustuse koosseisusus tegutses mitmeid toimkondi: valimistoimkond, majandustoimkond, välistoimkond, lugemislaua toimkond, üldtoimkond, kehalise kasvatuse toimkond, tervishoiutoimkond, vahendusbüroo toimkond, kultuuritoimkond; ajutisi toimkondi, sektsioone ja komisjone: näitesektsioon, üldmärgi väljatöötamise komisjon, ankeettoimkond, Hõimualbumi toimkond, referendumitoimkond, rahalise loterii toimkond, laulutoimkond.
1937. a Ülikoolide seaduse kohaselt oli üliõpilaskonna kõrgeimaks asutuseks üliõpilaskonna esindus, mis moodustati üliõpilaskonventide esindajatest. Kõrgeim võimutäius üliõpilasasjades kuulus haridusministri poolt määratud kuraatorile.

Materjal

Materjal
Üldkoosoleku protokoll (1920), teise ja kolmanda üldkoosoleku päevakorrad (1923, 1924). Ajutise Keskesituse koosolekute protokollid (1920). Kirjavahetus ülikooli valitsusega jt (1918—1921). Lauajuhend (1920).
Tartu üliõpilaskonna põhiseadus (05.10.1922, 1938) ja põhikiri (1926, 1928). Koosolekute protokollid (1920—1940), tegevuskavad ja aruanded (1926—1940). Juhatuse koosolekute protokollid (1922—1934). Kirjavahetus organisatsioonilistes küsimustes (1921—1940). Ülikooli sisseastumise kava ja eksamite määrused (1921—1925). Kirjavahetus ülikooli valitsusega jt Tartu Ülikooli seaduse üliõpilaskonda puudutava osa väljatöötamise asjus (1922—1937) jm küsimustes (1924—1927). Üliõpilasorganisatsioonide esindajate koosolekutest osavõtjate nimekirjad (1925—1937). Kirjavahetus ühiskondlikest üritustest osavõtmise kohta (1921—1932), kirjavahetus akadeemiliste ja üliõpilasorganisatsioonidega.
Üliõpilasorganisatsioonide ja akadeemiliste organisatsioonide liikmete nimekirjad (1921—1940). Kirjavahetus organisatsioonide vaheliste konfliktide lahendamise (1926—1929), stipendiumide, toetuste ja õpperahadest vabastamise (1921—1940), üliõpilaskonna omaabi ja majanduslikes (1921—1940) küsimustes, Üliõpilaslehe ja "Tartu üliõpilaskonna ajaloo" väljaandmise (1926—1940) ja õppetöö ja tehnilise hariduse korraldamise (1923—1940) asjus.
Registratuurraamatud (1922—1940).
Arveraamatud ja -dokumendid (1920—1940). Ajaleheväljalõigete kollektsioon (1932—1940).
Edustuse valimistoimkond: protokollid (1922—1936), edustuse valimise seadus ja kord (1922—1930), kandidaatide nimekirjad ja kirjavahetus (1920—1939), valijate nimekirjad (1920—1936).
Majandustoimkonna koosolekute protokollid (1920—1929), tegevusaruanded (1931—1936), kirjavahetus (1921—1937), lauajuhend (1927—1930).
Töö- ja teenistuslepingud, kohasoovimise avaldused (1920—1937), üliõpilasköögi pearaamatud (1920—1922) ja kassaraamatud (1921—1923). Rahalised aruanded (1923—1937) ja söögisaali ankeetlehed (1931).
Välistoimkonna koosolekute protokollid (1923—1939) ja tegevusaruanded (1923—1939). Kirjavahetus välisorganisatsioonidega (1920—1940), SELL-iga (1923—1940), Soome ja Ungari organisatsioonidega hõimutöö asjus (1924—1939). Registratuurraamatud (1924—1939). Arveraamatud ja -dokumendid (1922—1931). Rahvusvahelised üliõpilaskaardid ja nende saamise avaldused (1924—1938).
Rahvusvaheliste ja välismaa üliõpilaskondade bülletäänid ja ajakirjad (1925—1940), ajalehtede väljalõiked (1925—1938).
Lugemislauatoimkonna kodukord, käsiraamatukogu määrused ja kasutamise kord (1931—1939). Koosolekute protokollid (1925—1940), tegevuskavad ja aruanded (1930—1939). Kirjavahetus kirjastuste ja toimetustega (1922—1940). Registratuurraamatud (1934—1938). Tellitud ajalehtede ja ajakirjade päevik (1928—1935), lugemislaua kasutajate registreerimisraamat (1928—1940). Rahalised aruanded (1930—1940).
Üldtoimkonna koosolekute protokollid (1929—1935). Toimkondade kodukorrad, mitmesuguste akadeemiliste organisatsioonide põhikirjad (1927—1939).
Kehalise kasvatuse toimkonna kodukord. Ülikooli kehalise kasvatuse organisatsiooni skeem. Koosolekute protokollid (1931—1936), tegevuskavad ja aruanded (1932—1938). Kirjavahetus sisemaiste (1931—1940) ja rahvusvaheliste spordivõistluste asjus (1931—1939). Arveraamatud ja -dokumendid (1932—1938).
Tervishoiutoimkonna põhikiri, tegevusaruanded (1934). Kirjavahetus tervishoiuga seotud küsimustes (1932—1937).
Vahendusbürootoimkonna tegevusaruanded (1932—1936). Ankeedid üliõpilaste majandusliku olukorra väljaselgitamiseks (1921—1933).
Kultuuritoimkonna tegevuskavad ja aruanded (1933—1938). Kirjavahetus (1932—1940), arveraamatud ja -dokumendid (1932—1940).
Näitesektsiooni asutamise protokoll (1922). Eesti üliõpilasmütsi statuudi ja lipu kava, mütsi kavandid ja arvustused (1921—1927). Hõimualbumi toimkonna kirjavahetus (1926).
Referendumi toimkonna koosolekute protokollid (1927). Rahalise loterii toimkonna loosimiste ja võitude väljamaksmiste (1933—1935) protokollid. Kirjavahetus (1933—1935). Loteriipiletite müüjate nimekirjad (1933—1934). Arveraamatud ja -dokumendid (1933—1934).
Laulutoimkonna teated, üleskutsed ja kirjavahetus (1934).