Fondiloend

1905.aasta selts - EAA.3654

Ajalugu

1905. a revolutsiooni sündmuste kohta käiva materjali kogumise ja publitseerimisega tegelenud selts *Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli juures.
Selts asutati 07.04.1929. Seltsi liikmeteks otsustati kutsuda 1905. a revolutsioonis osalenuid ning hilisema aja ühiskonnategelasi ja ajaloolasi. Eesmärgiks seati revolutsioonis osalenute nimekirja koostamine ja nende kohta elulooliste andmete kogumine; asjakohase kirjanduse bibliograafia koostamine; kirjaliku ja ainelise materjali ning mälestuste kogumine; arhiivimaterjalide kohta ülevaate koostamine ja nende teaduslik läbitöötamine; uurimistöötulemuste publitseerimine ja revolutsiooni ajaloo populariseerimine.
Seltsi väljaandel ilmusid: Mihkel Martna. Tallinna sündmusi 1905 ja 1906. Tallinn, 1930. Punased aastad. Mälestusi ja dokumente 1905. aasta liikumisest Eestis. I. 1905. Aasta Seltsi Toimetised. Tartu 1932.
Seltsi tegevust suunas juhatus (esimees, sekretär ja nende abid). 1930. a asutati osakond Tallinnas. ENSV Hariduse Rahvakomissariaadi juures moodustatud Vabahariduslike organisatsioonide likvideerimise peakomisjon otsustas 31.03.1941 seltsi sulgeda. Likvideerimine kinnitati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega 26.05.1941.

Materjal

1905. Aasta Seltsi üleskutse ja 1905. a ja 1906. a sündmuste loend (1930) (trükis); nimekiri Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis ja kirjanduses leiduvaist allikaist 1905. a revolutsiooni kohta; Eestimaa valdade kongressil osalenute sedelkataloog; küsitletute nimekiri; biograafilised andmed 1905. a revolutsiooni tegelaste kohta; küsimustik 1905. a sündmuste kohta (1934); mälestused revolutsioonisündmustest (1934–1935); väljakirjutused ajakirjanduses ja raamatutes 1905. a revolutsiooni kohta ilmunust; väljakirjutused Eestimaa rüütelkonna, Tallinna ja Riia ringkonnakohtu, Tallinna ringkonnakohtu prokuröri, Eestimaa kubermangu talurahvaasjade komisjoni ja kiriku- ja vallaarhiividest ning stipendiaatide aruannetest; kaardid mõisate põletamise kohta, Voldemar Juhandi ettekanne 1905. aasta ajaloo küsimustikust (1937); V. Juhandi "Oktoobri-moment 1905. aasta revolutsioonis. Märkmed Eesti sündmuste vaatekohalt" (1940); mustandkäsikirjad V. Juhandi uurimusest "1905. aasta revolutsioon Põhja-Eestis" ja "Mõisate põletamine Eestis 1905. a detsembris" (1941); laulusõnad ja kihutuskõned (tõlked saksa keelde, 1905).

Seonduv aines

EKM EKLA f 172 — 1905. Aasta Selts.