Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Mustermajapidamise Asutamise Ühing - EAA.2762
Verein zur Einrichtung einer Musterwirtschaft in Estland
Общество по созданию образцового хозяйства в Эстляндии

Ajalugu

Eestimaa Põllumajanduse Seltsi 1842. a detsembrikuu istungil otsustati Eestimaa mõisamajandites teorendilt raharendile ülemineku ettevalmistamiseks, selle katsetamiseks ja eeskujuks seadmiseks sisse seada mustermajand. Selleks loodi aktsiaselts, mille põhikirja projekti kinnitasid seltsi liikmed 08.03.1844. Põhikirjale kirjutas alla 46 aadlikku eesotsas Eestimaa tsiviilkuberneri Johann Christoph Engelbrecht von Grünewaldtiga ja *Eestimaa rüütelkonna peamehe Otto Gustav von Lilienfeldiga. Põhikirja projekti kinnitas siseminister 1846. a. Sel ajal oli seltsil 86 aktsionäri, kelle omanduses oli 21 500 rbl eest 250-rublaseid aktsiaid. Lisaks sellele saadi riigilt 15 a-ks 50 000 rbl protsendita laenu.
Mustermajandi asukohaks valiti Küti (Kurküll) mõis Virumaal. Kuna põhikiri ei olnud
veel ametlikult kinnitatud, sõlmiti ostu-müügi akti kinnitamiseks 19.12.1845 eelleping. Mõisa
majandusdirektoriks valiti Eestimaa Põllumajanduse Seltsi sekretär Karl von Mühlendahl,
kes allus aktsiaseltsi direktooriumile.
1859. a anti mõis rendile von Dehnile, kes pidi selle majandamisel lähtuma seltsi eesmärgist.
Lepingujärgne rendiaeg lõppes 08.09.1859 ning selts otsustas mõisa ära müüa. Enampakkumisel läks mõis koos Võhu karjamõisa ja Kupna (Kupnal) ja Meriküla (Merreküll)
mõisaga 178 000 hõberubla eest parun Georg Alexander von Stackelbergile. 23.01.1860
jõuti aktsionäride üldkoosolekul otsusele, et ebasoodsa olukorra ja materiaalsete vahendite
puuduse tõttu ei ole aktsiaseltsil võimalik oma eesmärke saavutada. Samuti otsustati sulgeda
ja likvideerida lühikest aega tegutsenud põllumajandus- ja metsanduskool. 1861. a märtsis
möödus ka riigilt saadud protsentideta laenu tasumise tähtaeg. 28.06.1861 toimunud koosolekul teatati aktsionäridele seltsi likvideerimisest.

Materjal

Aktsionäride koosoleku otsus ja ühingu aruanne (1860–1861); kiri loomade oksjoni kohta
(1856) ja aktsionäride volikirjad aktsionäriõiguste edasiandmise kohta (1859–1861); Küti,
Kupna ja Meriküla mõisa ostu-müügi leping, obligatsioon ja tulekahju vastu kindlustatud
hoonete nimekiri (1848–1861); ärakirjad kohtuotsustest Küti, Kupna ja Meriküla
mõisa võlgade kustutamise ja Carl von zur Mühleni pärandi kohta (1855–1862); kassapearaamat (1845–1861); aktsionäride raamat (1844–1861); aktsiad ja kassadokumendid (1843–1858).

Seonduv aines

EAM 230 — Eestimaale Mustermajapidamise Asutamise Ühing, 10 s, 1843–1861.

Seadused

EAM 230-1-2. Das bestätigte Statut des Vereines zur Einrichtung einer Musterwirtschaft in
Ehstland nebst den Stegleitungsschreiben des Ehstländischen Herr Civil-Gouverneuren
d. d. 2. April 1846, Nr. 2223.