Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti tõukarja säilitamise büroo - EAA.2087
Прибалтийское бюро сохранения племенного скота

Ajalugu

Maakorralduse ja Põllumajanduse peavalitsuse 03.10.1915 ettekirjutuse kohaselt kutsuti
kokku kubermanguvalitsuste ja suuremate põllumajandusseltside esindajate nõupidamine,
arutamaks Balti tõukarja säilitamise büroo moodustamise küsimust. Esindajate koosolekul
14.10.1915 Tartus otsustati luua tõukarja säilitamise büroo. Eesmärgiks seati säilitada kohalikke tõukarju, milleks büroo andis karjakasvatajatele vabastuse rekvisitsioonidest, ja selgitada välja tõuloomi evakueerida soovivad karjakasvatajad ning seejärel leida võimalusi ja
vahendeid tõukarjade evakueerimiseks.
Büroo asus Tartus, osakonnad tuli seaduse järgi rajada Tallinnas, Võnnus (Cēsis) ja
Valgas. Liikmeskond moodustus maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsuse, sõjaväe,
Liivimaa ja Eestimaa kubermanguvalitsuse ja 11 suurema põllumajandusseltsi esindajatest,
kes valisid enda seast esimehe.
Tegevuse täpne lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Büroo koosolekute protokollid ja aruanded (1916–1917); tõuveiste nimekirjad (1915–1916);
andmed tõuloomade kohta Põhja-Eestis (1916–1917); veiste evakueerimise tunnistused
(1915–1917); küsitluslehed loomade evakueerimisest huvitatud majapidamiste väljaselgitamiseks (1916); tunnistused asutustele ja isikutele, kes varustavad piimaga linnu
ja haiglaid (1917); toimikud tõuloomade evakueerimise, rekvireerimise ja sõjaväelaste
poolt toimepandud vägivaldse rekvireerimise (1915–1917), põllumajandusspetsialistide
väkkekutsumise edasilükkamise (1916–1917) ja tõuloomade evakueerimise toetamise
kohta (1915–1917); kirjavahetus (1915–1917); *Balti Anglerikarja Kasvatajate Ühingu ja
*Liivimaa Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Ühingu liikmete nimekirjad (1916); sissetulekute
ja väljaminekute raamat (1916–1917); sissetulnud ja väljaläinud dokumentide
žurnaalid (1915–1918); Eestimaa kubermangu tõukarjakasvatuse leviku kaart.