Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

4. Balti põllumajandusliku kesknäituse korraldav komitee - EAA.3284
Exekutivkomitee der 4. baltischen landwirtschaftlichen Zentralausstellung
Распорядительный комитет IV Балтийской сельскохозяйственной центральной выставки

Ajalugu

09.05.1897 toimus Riias *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi poolt kokkukutsutud
Läänemere provintside põllumajanduslike, metsanduslike jt sarnaste seltside esindajate
koosolek, kus otsustati järgmine Balti põllumajanduslik kesknäitus korraldada 1899.
a. Selle ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning täpse programmi koostamiseks moodustas
sotsieteet 15.11.1897 korralduskomitee, kuhu kuulus 20 liiget, vajadusel võidi liikmeid juurde
koopteerida.
Komitee tegutses *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedis välja töötatud ja
kinnitatud põhikirja alusel. Tööd juhtisid president ja kaks viitsepresidenti. Korralduskomitee
allus näituse nõukogule, kuhu kuulusid Eesti-, Liivi-, Kura- ja Saaremaa rüütelkonna,
*Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi, Kuramaa Ökonoomilise Seltsi, Eestimaa
Põllumajanduse Seltsi, Riia linna ja Riia Börsikomitee esindajad ning korralduskomitee
president ja üks viitsepresident.
Korralduskomitee tegeles kõigi näituse korraldamisega seonduvate küsimustega, v.a
need, mis jäid näituse nõukogu pädevusse (eelarve kinnitamine, komitee asjaajamise revideerimine ja kõige olulisemate küsimuste lahendamine). Komitee juurde moodustati asjaajamistoimkond, 12 sektsiooni ja kohalikud komiteed.
Lõpetas tegevuse pärast näituse lõppu.

Materjal

Korralduskomitee põhikiri (1897); kesknäituse programm ja kord (1897); linnunäituse programm ja väljapanekukord (1897–1899); näituse väljapanekukord (1898); näituse osakondade (jaoskondade) nimekiri (1898); auhindamisreglement (1898); valvurite ja korrapidajate juhend (1899); näituseväljaku plaan; näituse kataloog (1899); nõukogu ja sektsioonide protokollid ja kirjavahetus (1897–1899); auhindamisprotokoll (1899); lepingud
näituse varade kindlustamise, hoonete remondi ja ehitustööde kohta; sissetulnud kirjad
(1897–1899); kirjade kopeerraamatud (1897–1899); kohalike komiteede kirjad näitust
puudutavate trükiste saatmiseks (1898); trükised; veiste auhindamismemoriaal (1898);
toimikud eksponaatide müügi (1899), välismaalt saabunud eksponaatide tolli (1899),
auhindade jaotamise (1899) ja näituseväljaku restaureerimise kohta ning majandussektsiooni
finantsplaan (1898); näitusele registreerimise lehed (1899); fotod; auhinnaraamat
(1899); diplomite formularid (1899); eelarved, kuluarvestused, garantiikirjad, kassaraamatud
ja -dokumendid (1898–1899).

Seadused

Organisationsstatut des Exekutivkomites der 4. Baltischen landwirtschaftlichen Zentralausstellung. [Riga 1897].